کتاب دعوای اثبات مالکیت

264,000 تومان

با مطالعه این کتاب علاوه بر این که می فهمید چه زمانی این دعوا را طرح کنید، نحوه تنظیم دادخواست و طریق طرح دعوا و دفاع از این دعوا را خواهید آموخت. کتاب فوق مشتمل بر تمامی قوانین و مقررات درمورد دعوای اثبات مالکیت است و باتوجه به نمونه دادخواست هایی که در کتاب آمده به راحتی می توانید دادخواست تنظیم و با مطالعه نمونه آراء دادگاه ها نتیجه دعوای خود را پیش بینی کنید.

اثبات مالکیت
کتاب دعوای اثبات مالکیت

264,000 تومان