10 % تخفیف
جرم-قتل
جرم قتل در رویه دادگاه‌ها - انتشارات چراغ دانش کتاب|حقوقی|قانون|جرایم|ازدواج||سرقفلیجرم-قتل

جرم قتل در رویه دادگاه‌ها

55,000 تومان 49,500 تومان

عنوان کتاب: جرم قتل  در رویه دادگاه‌ها

مؤلف: گروه پژوهشی انتشارات چراغ دانش

ناشر: انتشارات چراغ دانش

ناظر چاپ: رسول زینالی

نوبت چاپ: اول / ۱۳۹۶

قطع و تیراژ: وزیری، ۱۰۰۰ نسخه

کد کتاب: ۲۰۸

توضیحات

مشتمل بر :

فهرست کلی صفحه

مقدمه ۱۳

معرفی جرم قتل و نمونه شکوائیه ۱۵

مبحث اول: روند عملی رسیدگی به جرم در دادسرا و دادگاه ۱۷

مبحث اول: ارکان تشکیل دهنده جرم قتل عمد ۲۴

مبحث دوم: احکام ویژه در خصوص جرم قتل عمد ۳۰

مبحث سوم: قتل غیرعمد یا در حکم شبه عمد ۳۳

مبحث چهارم: قتل خطای محض یا در حکم خطای محض ۳۷

مبحث پنجم: تشریفات رسیدگی به جرم قتل ۴۰

جرم قتل در آرای دیوان‌عالی کشور ۴۵

مبحث اول: آرای وحدت رویه دیوان‌عالی کشور ۴۷

مبحث دوم: آرای اصراری دیوان‌عالی کشور ۴۹

مبحث سوم: آرای شعب دیوان‌عالی کشور ۷۴

جرم قتل در آرای دادگاه‌ها ۲۸۹

مبحث اول: آرای دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر ۲۹۱

جرم قتل در نشست‌های قضائی ۳۰۳

دعوای قتل در نظریه‌های مشورتی ۳۴۱

جرم قتل در قوانین و مقررات ۳۸۳

منابع و مآخذ ۳۹۳

فهرست جزیی صفحه

مقدمه ۱۳

معرفی جرم قتل و نمونه شکوائیه ۱۵

مبحث اول: روند عملی رسیدگی به جرم در دادسرا و دادگاه ۱۷

گفتار اول: تنظیم شکوائیه و مراجعه به دادسرای صالح ۱۷

گفتار دوم: ارجاع پرونده به دادگاه بدوی و تعیین وقت رسیدگی ۲۱

گفتار سوم: ارجاع پرونده به دادگاه تجدیدنظر و تعیین وقت رسیدگی ۲۱

گفتار چهارم: اجرای حکم در دادسرای محل وقوع جرم ۲۲

معرفی جرم قتل ۲۳

مبحث اول: ارکان تشکیل دهنده جرم قتل عمد ۲۴

گفتار اول عنصر قانونی جرم قتل عمد ۲۴

گفتار دوم: عنصر مادی جرم قتل عمد یا در حکم عمد ۲۵

گفتار سوم: عنصر روانی جرم قتل عمد ۲۸

مبحث دوم: احکام ویژه در خصوص جرم قتل عمد ۳۰

گفتار اول: شروع به جرم قتل عمد ۳۰

گفتار دوم: معاونت در جرم قتل عمد ۳۱

گفتار سوم: شرکت در جرم قتل ۳۲

مبحث سوم: قتل غیرعمد یا در حکم شبه عمد ۳۳

گفتار اول: عنصر قانونی قتل شبه عمد ۳۳

گفتار دوم: عنصر مادی قتل شبه عمد ۳۴

گفتار سوم: عنصر معنوی قتل شبه عمد ۳۵

گفتار چهارم: مجازات قتل شبه عمد ۳۵

مبحث چهارم: قتل خطای محض یا در حکم خطای محض ۳۷

گفتار اول: عنصر قانونی جرم قتل خطای محض ۳۷

گفتار دوم: عنصر مادی جرم قتل خطای محض ۳۷

گفتار سوم: عنصر روانی جرم قتل خطای محض ۳۸

مبحث پنجم: تشریفات رسیدگی به جرم قتل ۴۰

گفتار اول: صلاحیت مراجع قضائی در رسیدگی به این جرم ۴۰

گفتار دوم: طریقه تقدیم شکوائیه و هزینههای قانونی آن ۴۰

گفتار سوم: تقدیم دادخواست به محکمه کیفری برای جبران ضرر و زیان و خسارات ۴۱

جرم قتل در آرای دیوان‌عالی کشور ۴۵

مبحث اول: آرای وحدت رویه دیوان‌عالی کشور ۴۷

۱- قتل غیر عمد حین رانندگی در حال مستی یا بدون پروانه ۴۷

۲- قتل غیر عمد به واسطه بی‌احتیاطی یا عدم مهارت راننده ۴۸

۳- مجازات رانندگی بر اثر بی‌احتیاطی منتهی به قتل، جرح یا نقض عضو ۴۸

مبحث دوم: آرای اصراری دیوان‌عالی کشور ۴۹

۴- اتهام قتل غیر عمدی به علت بی‌احتیاطی و عدم رعایت فاصله طولی ۴۹

۵- قتل غیر عمد به دلیل عدم رعایت تقدم عبور ۴۹

۶- وقوع قتل به دلیل تخلف راننده موتورسیکلت و حرکت در جهت مخالف و ممنوع بزرگراه ۵۰

۷- قتل غیر عمدی بر اثر بی‌احتیاطی راکب موتورسیکلت و عدم رعایت حق تقدم عبور ۵۰

۸- قتل غیر عمد به‌واسطه بی‌احتیاطی راننده دوچرخه ۵۱

۹- عدم تنفیذ اتهام قتل غیر عمد به دلیل گواهی‌نامه نداشتن راننده موتور ۵۱

۱۰- عدم احراز رابطه علیت بین تصادف و فوت ۵۲

۱۱- تقصیر راننده در وقوع قتل غیر عمد به علت ایجاد مانع در مسیر موتور‌سواری ۵۲

۱۲- معاونت در قتل عمد ۵۳

۱۳- جنون در حین ارتکاب قتل ۵۴

۱۴- شرکت در قتل ۵۴

۱۵- عدم احراز جنون در ارتکاب قتل ۵۵

۱۶- قتل در مقام دفاع ۵۶

۱۷- عدم وجاهت صدور حکم قصاص در مقام دفاع ۵۶

۱۸- عدم احراز دفاع در ارتکاب قتل ۵۷

۱۹- عدم تحقق شرایط دفاع مشروع در قتل ۵۸

۲۰- عدم تناسب دفاع با خطر در قتل عمد ۶۰

۲۱- قتل نفس به علت ارتکاب تجاوز به عنف ۶۱

۲۲- عدم احراز قتل عمد به دلیل شرایط خاص مقتول و عدم آگاهی مرتکب ۶۲

۲۳- احراز قتل شبه عمد با استناد به اصل احتیاط ۶۳

۲۴- احراز شبه عمد بودن قتل به لحاظ وجود شبهه در قصد و عمد متهم ۶۳

۲۵- قتل به دلیل عدم دقت در تیر‌اندازی ۶۴

۲۶- قتل غیر عمد در نتیجه تزریق، بدون داشتن پروانه رسمی پزشکی ۶۵

۲۷- رسیدگی به جرائم عمومی افسران و افراد ارتش در اتهام قتل غیر عمد ۶۸

۲۸- رابطه سبب و فعلی در قتل غیر عمد ۶۹

مبحث سوم: آرای شعب دیوان‌عالی کشور ۷۴

۱- مرجع قضائی صالح در رسیدگی به جرم قتل عمد ناشی از محاربه ۷۴

۲- مرجع قضائی صالح در رسیدگی به مطالبۀ اولیای دم در خصوص دیه ۷۷

۳- عدول متهم از اقرار به ارتکاب جرم ۸۲

۴- لزوم متعارف بودن قرائن و امارات مبنای صدور حکم ۸۶

۵- تأثیر علم قاضی در احراز جرم ۱۱۰

۶- لزوم استناد علم قاضی به اسباب متعارف ۱۱۱

۷- عجز اولیای دم از اجرای قسامه ۱۱۹

۸- مرجع تجدیدنظر نسبت به حکم شرکت در منازعه ۱۲۱

۹- صدور قرار توقف دعوا به دلیل احراز انتساب بزه به متهم ۱۲۳

۱۰- صدور قرار توقف دعوا به دلیل عدم احراز قطعی موضوع بزه ۱۲۴

۱۱- تعدد مادی منازعه و قتل عمدی ۱۲۶

۱۲- تقصیر بزه دیده ۱۳۱

۱۳- عدم تحقق شرایط احصان ۱۳۳

۱۴- اجرای قاعده درأ در قصاص ۱۳۵

۱۵- رفتار نوعاً کشنده ۱۴۱

۱۶- علم به وضعیت خاص مجنی‌علیه ۱۴۹

۱۷- قتل به اعتقاد مهدورالدم بودن مجنی‌علیه ۱۵۰

۱۸- اقدام عمدی نوعاً غیر کشنده بدون قصد قتل ۱۶۱

۱۹- عدم احراز قتل عمد در بی‌مبالاتی در تیراندازی ۱۶۳

۲۰- حق قصاص توسط ولی صغیر ۱۶۵

۲۱- ولی‌دم ولد ناشی از حمل نامشروع ۱۶۸

۲۲- نقض دادنامه به دلیل عدم ذکر دلایل موجب حصول علم قاضی در قتل غیر عمد ۱۷۱

۲۳- امتناع از استحلاف فکر در قتل ۱۸۵

۲۴- تبرئه مدعی‌علیه از طریق احلاف در صورت عدم وجود دلایل کافی در قتل عمد ۱۸۸

۲۵- موارد لوث و انجام قسامه در اتهام قتل ۱۹۰

۲۶- عدم امکان محاکمه مجدد متعاقب صدور حکم قطعی در جرم قتل ۱۹۵

۲۷- نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته به جهت نقصی در اتهام مشارکت در قتل عمد ۱۹۹

۲۸- صلاحیت قاضی در تشخیص ملائت یا عدم ملائت جهت پرداخت دیه در قتل شبه عمد ۲۰۱

۲۹- عدم تأثیر حضور وکیل تسخیری بر حضوری محسوب شدن رأی در اتهام قتل ۲۰۴

۳۰- عدم توجیه قانونی محکومیت به دو مجازات  مشارکت در منازعۀ منجر به قتل و ایراد جرح عمدی ۲۰۷

۳۱- عدم رعایت تناسب در دفاع مشروع و وقوع قتل ۲۱۲

۳۲- عدم منافات فعل ارادی با دفاع مشروع و وقوع قتل ۲۱۵

۳۳- تغلیظ دیه به علت وقوع قتل در ماه حرام ۲۱۶

۳۴- سقوط دیه پس از گذشت ولی‌دم ۲۱۸

۳۵- عدم وجاهت قانونی ضبط و توقیف سلاح دارای مجوز و پروانه، به علت آلت جرم ۲۲۰

۳۶- تنبیه منتهی به قتل ۲۲۵

۳۷- عدم مانعیت قتل شبه عمدی در توارث ۲۲۹

۳۸- تقاضای قصاص به ولایت ۲۳۱

۳۹- جزای نقدی بدل حبس در جرم قتل عمدی ۲۳۶

۴۰- عمل نوعاً کشنده نسبت به مجنی‌علیه خاص ۲۳۸

۴۱- قتل به اعتقاد مهدورالدم بودن ۲۶۴

۴۲- مرجع قضائی صالح در رسیدگی به جرم قصور پزشکی منجر به قتل غیرعمدی ۲۶۹

۴۳- مرجع قضائی صالح در رسیدگی به جنبه عمومی قتل عمد ۲۷۰

۴۴- لزوم تأخر اجرای قسامه از جانب اولیا دم بر عجز متهم از ارائه دلیل ۲۷۲

۴۵- مرجع تجدیدنظر در محکومیت به قتل خطای محض ۲۷۳

۴۶- مرجع تعیین مجازات  قتل از باب جنبه عمومی جرم ۲۷۴

۴۷- نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته به جهت نقص دادرسی ۲۷۵

۴۸- پرداخت دیه از بیت‌المال ۲۷۸

۴۹- ملاک زمانی محاسبه دیه در قتل غیرعمد ۲۷۹

۵۰- تعیین نوعاً کشنده بودن فعل ۲۸۰

۵۱- بی‌ارتباط با وظیفه ۲۸۴

۵۲- اکتفا به پاسخ دادگاه انقلاب در اتهام قتل عمد ۲۸۶

۵۳- سقط جنین دارای حیات ۲۸۷

جرم قتل در آرای دادگاه‌ها ۲۸۹

مبحث اول: آرای دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر ۲۹۱

۱- اتهام قتل غیر عمدی ناشی از بی‌احتیاطی در رانندگی و تعهد بیمه‌گر ۲۹۱

۲- امکان تعیین مجازات متفاوت برای شرکای جرم قتل غیر عمد ۲۹۳

۳- معیار تشخیص عدوانی بودن سبب در قتل غیر عمد ۲۹۶

جرم قتل در نشست‌های قضائی ۳۰۳

۱- قتل غیر عمد بر اثر عدم مهارت در قابلگی- اشتغال به مامایی بدون پروانه ۳۰۵

۲- جواز اعمال مجازات تعزیری درباره پزشک مقصر ۳۰۵

۳- سقط جنین ناقص‌الخلقه ۳۰۶

۴- وضعیت مجنی علیه در نتیجه حادثه منجر به قتل ۳۰۷

۵- منظور از مهلت مناسب در ماده ۳۰۳ قانون مجازات اسلامی ۳۰۸

۶- عدم نسخ تبصره ماده ۲۹۵ به‌وسیله ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی ۳۰۹

۷- قتل غیرعمدی فرزند توسط پدر و مطالبه دیه ۳۱۰

۸- تکلیف دادگاه در صورت صغیر بودن برخی از اولیای دم در تصادفات رانندگی ۳۱۲

۹- چگونگی حفظ حقوق جنین در صورت کشته شدن پدر در تصادفات رانندگی ۳۱۴

۱۰- مسئولیت کیفری مرتکب قتل خطایی غیر از دیه ۳۱۶

۱۱- مجازات ممسک در قتل عمد در صورت نبود شاکی ۳۱۶

۱۲- مبتلا ساختن به بیماری منجر به فوت ۳۱۸

۱۳- تقاضای قصاص از سوی مادر مقتول با فرض بودن فرزند صغیر ۳۱۹

۱۴- جرم قتل در نزاع عمدی با فرض سابقه بیماری قلبی مقتول ۳۲۰

۱۵- تعیین نوع قتل در صورت اشتباه در هویت ۳۲۱

۱۶- بررسی استیذان جرم قصاص قاتل فراری ۳۲۳

۱۷- اعلام رضایت مقتول نسبت به جراحات قبل از فوت ۳۲۴

۱۸- اقدام به تلف شخص به تقاضای خود او ۳۲۵

۱۹- تعیین نوع قتل در اثر آتش‌سوزی منجر به درگیری ۳۲۶

۲۰- نحوه رسیدگی محاکم با فرض صغیر بودن اولیای دم ۳۲۷

۲۱- معاونت در قتل عمد وفق بند ب ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی ۳۲۹

۲۲- عنوان جزایی قتل عمدی و اشتباه در هدف‌گیری ۳۳۰

۲۳- عنوان مجرمانه رها نمودن فرد ناتوان به قصد مرگ ۳۳۱

۲۴- عنوان مجرمانه ایراد ضرب منجر به فوت ۳۳۲

۲۵- ایراد ضرب منتهی به قتل بر اثر بیماری مقتول ۳۳۳

۲۶- اشتباه در اشخاص و تعیین نوع قتل ۳۳۴

۲۷- استیذان در قتل غیر عمد ۳۳۴

۲۸- تعزیر قاتل در صورت گذشت اولیای دم در قتل عمدی ۳۳۵

۲۹- تأثیر گذشت شاکی و اعمال تبصره ۲ ماده ۲۶۹ قانون مجازات اسلامی ۳۳۷

۳۰- تأثیر گذشت شاکی در حکم قصاص نفس ۳۳۸

۳۱- قتل جنین ۳۴۰

دعوای قتل در نظریه‌های مشورتی ۳۴۱

۱- محرومیت از حق رانندگی در موضوع قتل غیر عمد ناشی از رانندگی ۳۴۳

۲- تشدید مجازات رانندگان- محرومیت از حق رانندگی ۳۴۳

۳- تشدید مجازات رانندگان در مورد قتل غیر عمد با وسائط نقلیه موتوری ناشی از ۳۴۴

۴- تشدید مجازات رانندگان، مسئولیت کیفری تعلیم‌دهنده مربی رانندگی ۳۴۴

۵- قتل غیر عمد و سقط جنین دختر ۳۴۵

۶- سقط جنین عمدی و غیرعمدی ۳۴۶

۷- مجازات سقط جنین نامشروع ۳۴۶

۸- مقررات قصاص راجع به اهل سنت در صورت گذشت برخی از اولیاء دم ۳۴۶

۹- ارتکاب به قتل همسر ۳۴۷

۱۰- عدم توارث زن و شوهر  در قصاص و عفو و اجرا ۳۴۷

۱۱- اختیار ولی قهری و قیم در تقاضای قصاص یا رضایت ۳۴۸

۱۲- حق شکایت همسر مقتول ۳۴۸

۱۳- حق قصاص زوج و زوجه ۳۴۹

۱۴- عناوین شبه عمد و خطاء محض در تسبیب جاری نیست ۳۴۹

۱۵- قتل زایی و زانیه به‌وسیله شوهر ۳۵۰

۱۶- عنوان قتل خطای در تشخیص مقتول ۳۵۱

۱۷- قتل عمد فرزند به وسیله والدین ۳۵۱

۱۸- قتل غیرعمد ناشی از ترک فعل ۳۵۲

۱۹- رعایت موضوع ماده ۵ قانون دیات در ارتکاب قتل توسط صغیر ۳۵۲

۲۰- جرم قتل غیرعمدی ولی قهری ۳۵۳

۲۱- قانون مربوط به تشکیل دادگاه اطفال بزهکار در جرائم قتل و جرح ۳۵۳

۲۲- لزوم رعایت غبطه صغیر یا مجنون در حدود و قصاص ۳۵۳

۲۳- دفن اموات بدون رعایت تشریفات در قتل غیرعمد ۳۵۴

۲۴- قتل غیرعمد در اثر بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی در امر پزشکی ۳۵۴

۲۵- عدم تقصیر راننده در قتل غیرعمدی ۳۵۵

۲۶- عدم مسئولیت ممتحن در قتل و جرح غیرعمدی ناشی از رانندگی ۳۵۵

۲۷- غیرقابل گذشت بودن بزه رانندگی بدون پروانه ۳۵۵

۲۸- قتل غیرعمد و تخلف از مقررات رانندگی ۳۵۶

۲۹- قتل غیرعمد و نداشتن پروانه ۳۵۶

۳۰- محرومیت از رانندگی در مورد قتل غیر عمد ۳۵۷

۳۱- مسئولیت مالک اتومبیل و صلاحیت دادگاه در ارتکاب به قتل غیر عمد ۳۵۷

۳۲- معاونت در قتل غیرعمدی ۳۵۸

۳۳- قتل در حین انجام وظیفه ۳۵۸

۳۴- فرار راننده مقصر از محل حادثه موجب قتل ۳۵۹

۳۵- امر بدون اکراه در مورد قتل ۳۵۹

۳۶- فوت قاتل ۳۶۰

۳۷- قتل زن توسط همسر دیوانه وارث از ماترک و دیه ۳۶۰

۳۸- قتل غیرعمد بر اثر برق‌گرفتگی ۳۶۱

۳۹- قتلی که اولیاءدم آن را عمد بدانند و دادگاه آن را غیرعمد تشخیص دهد ۳۶۱

۴۰- قسم و تکرار آن توسط پدر مقتول ۳۶۱

۴۱- گذشت ولی دم بعد از صدور حکم قصاص و تعیین مجازات حبس برای قاتل ۳۶۲

۴۲- محاکمه غیابی قاتل ۳۶۲

۴۳- تغلیظ دیه در مورد قتل و نوع آن ۳۶۳

۴۴- اثبات قتل خطایی به‌وسیله اقامه قسامه ۳۶۳

۴۵- عدم شناسایی قاتل، مقتول و اولیاءدم ۳۶۴

۴۶- قتل در اثناء منازعه ۳۶۴

۴۷- قتل و جرح ناشی از حوادث کار و مرجع رسیدگی آن ۳۶۵

۴۸- قتل ناشی از حوادث کار ۳۶۵

۴۹- قتل ناشی از حوادث کاری که به پیمانکار داده شده است ۳۶۶

۵۰- تیراندازی به سوی افرادی که به فرمان ایست مأمورین توجه نمی‌کنند ۳۶۶

۵۱- جرائم قتل و جرح حین مانور و نگهبانی و رشاء و ارتشاء ۳۶۷

۵۲- قتل در اثر عدم توجه به فرمان ایست، صلاحیت ۳۶۸

۵۳- عطف به ماسبق نشدن قوانین جزائی ۳۶۸

۵۴- فوت قاتل محکوم به قصاص ۳۷۱

۵۵- تفویض اختیارات به دادستان توسط رهبر در پرونده‌های قتل ۳۷۲

۵۶- صغر حالفین در زمان وقوع قتل عمد ۳۷۳

۵۷- تعیین اعتبار دلایل هنگام تعرض ادله در پرونده قتل ۳۷۴

۵۸- تقاضای قصاص از ناحیه محجور ۳۷۵

۵۹- منظور از تعزیز در ماده ۴۲۹ قانون جدید مجازات اسلامی ۳۷۶

۶۰- قتل عمد زن مسلمان ۳۷۷

۶۱- انکار جرم قبل از اجرای حکم ۳۷۸

۶۲- عدم شناسایی قاتل ۳۷۹

۶۳- تکلیف پرونده‌های قتل عمد با توجه به قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲- ۳۸۰

۶۴- جرم غیرعمدی ولی قهری ۳۸۱

جرم قتل در قوانین و مقررات ۳۸۳

فصل دوم- تداخل جنایات ۳۸۵

فصل هفتم- اکراه در جنایت ۳۸۷

بخش دوم- قصاص نفس ۳۸۸

فصل سوم- راه‌های اثبات دیه ۳۸۹

بخش دوم- مقادیر دیه ۳۸۹

فصل اول- دیه نفس ۳۸۹

فصل هفدهم- جرائم علیه اشخاص و اطفال ۳۹۰

فصل بیست و نهم- جرائم ناشی از تخلفات رانندگی ۳۹۱

منابع و مآخذ ۳۹۳

Additional

وزن0.45 kg
نمونه مطالب کتاب

معرفی جرم قتل
یکی از جرائم علیه تمامیت جسمانی اشخاص «قتل» می باشد که این جرم باعث می شود بزرگترین دارایی انسان یعنی حیات وی از بین برود. به خاطر این موضوع تمام ادیان و مکاتب، از بین بردن نفس را گناهی نابخشودنی دانسته اند. جرم قتل دارای انواع مختلفی است، از جمله «عمد، شبه عمد و خطای محض» که با پیشرفت علم حقوق جزا حسب مورد مجازات¬های «قصاص، حبس و یا پرداخت دیه» برای این نوع جرائم در نظر گرفته شد. در حقوق ایران نیز از قدیم الایام از بین بردن نفس انسان جرم انگاری شده و با شدیدترین مجازات یعنی قصاص از مرتکب آن انتقام گرفته می شود. در دین مبین اسلام نیز از بین بردن نفس معصومه مذموم و ناپسند شمرده شده و از گناهان کبیره شمرده می-شود که مجازات قصاص به همراه دارد.
در این نوشته نگارنده قصد دارد ضمن بررسی انواع قتل و ارکان تشکیل دهنده آن مجازات-های تعبیه شده در مقررات موضوعه را و نحوه اجرای مجازات و شرایط لازم جهت تحقق این نوع جرم را بررسی و به تفصیل بیان نماید.

مبحث اول: ارکان تشکیل دهنده جرم قتل عمد
«قتل عمدی» عبارتست از «سلب ارادی حیات از شخصی به وسیله شخصی دیگر بدون مجوز قانونی». هر جرمی دارای 3 عنصر قانونی و مادی و معنوی می باشد. لذا جهت تحقق جرم قتل عمد وجود و اثبات این 3 عنصر لازم و حتمی می باشد و در صورت عدم احراز عناصر سه¬گانه مذکور صدور حکم بر قتل عمد وجاهت قانونی نخواهد داشت.
گفتار اول عنصر قانونی جرم قتل عمد
عنصر قانونی جرم قتل عمد در ماده 289 قانون مجازات مصوب 92 ذکر گردیده است. بدین شرح که: «جنایت بر نفس، عضو و منفعت به سه قسم است: عمدی، شبه عمدی، خطای محض»
عنصر قانونی قتل عمد مطابق ماده 290 قانون مجازات مصوب 92: «جنایات در موارد زیر عمدی محسوب می شود:
1. هرگاه مرتکب با انجام کاری قصد ایراد جنایت بر فرد یا افرادی معین یا فرد یا افرادی غیر معین از یک جمع را داشته باشد و در عمل نیز جنایت مقصود واقع شود. خواه کار ارتکابی نوعاً موجب وقوع آن جنایت بشود، خواه نشود.
2. هرگاه مرتکب عمداً کاری انجام دهد که نوعاً موجب جنایت واقع شود خواه کار ارتکابی نوعاً موجب وقوع آن جنایت بشود، خواه نشود.
3. هرگاه مرتکب قصد ارتکاب جنایت را نداشته و کاری را هم که انجام داده است، نسبت به افراد متعارف نوعاً موجب جنایت واقع شده نمی شود، لکن در خصوص مجنی علیه به علت بیماری، ضعف، پیری یا هر وضعیت دیگر و یا به علت وضعیت خاص مکانی یا زمانی نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن می شود، مشروط بر آن که مرتکب به وضعیت نامتعارف مجنی علیه یا وضعیت خاص مکانی یا زمانی آگاه و متوجه باشد.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “جرم قتل در رویه دادگاه‌ها”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *