جرم-قتل
جرم قتل در رویه دادگاه‌ها - انتشارات چراغ دانش کتاب|حقوقی|قانون|جرایم|ازدواج||سرقفلیجرم-قتل

جرم قتل در رویه دادگاه‌ها

370,000 ریال

عنوان کتاب: جرم قتل  در رویه دادگاه‌ها

مؤلف: گروه پژوهشی انتشارات چراغ دانش

ناشر: انتشارات چراغ دانش

ناظر چاپ: رسول زینالی

نوبت چاپ: اول / ۱۳۹۶

قطع و تیراژ: وزیری، ۱۰۰۰ نسخه

کد کتاب: ۲۰۸

توضیحات

مشتمل بر :

معرفی جرم قتل

مقدمه.

معرفی جرم قتل و نمونه شکوائیه.

مبحث اول: روند عملی رسیدگی به جرم در دادسرا و دادگاه

گفتار اول: تنظیم شکوائیه و مراجعه به دادسرای صالح.

گفتار دوم: ارجاع پرونده به دادگاه بدوی و تعیین وقت رسیدگی..

گفتار سوم: ارجاع پرونده به دادگاه تجدیدنظر و تعیین وقت رسیدگی..

گفتار چهارم: اجرای حکم در دادسرای محل وقوع جرم.

معرفی جرم قتل..

مبحث اول: ارکان تشکیل دهنده جرم قتل عمد.

گفتار اول عنصر قانونی جرم قتل عمد.

گفتار دوم: عنصر مادی جرم قتل عمد یا در حکم عمد.

گفتار سوم: عنصر روانی جرم قتل عمد.

مبحث دوم: احکام ویژه در خصوص جرم قتل عمد.

گفتار اول: شروع به جرم قتل عمد.

گفتار دوم: معاونت در جرم قتل عمد.

گفتار سوم: شرکت در جرم قتل..

مبحث سوم: قتل غیرعمد یا در حکم شبه عمد.

گفتار اول: عنصر قانونی قتل شبه عمد.

گفتار دوم: عنصر مادی قتل شبه عمد.

گفتار سوم: عنصر معنوی قتل شبه عمد.

گفتار چهارم: مجازات قتل شبه عمد.

مبحث چهارم: قتل خطای محض یا در حکم خطای محض

گفتار اول: عنصر قانونی جرم قتل خطای محض…

گفتار دوم: عنصر مادی جرم قتل خطای محض…

گفتار سوم: عنصر روانی جرم قتل خطای محض…

مبحث پنجم: تشریفات رسیدگی به جرم قتل..

گفتار اول: صلاحیت مراجع قضائی در رسیدگی به این جرم.

گفتار دوم: طریقه تقدیم شکوائیه و هزینههای قانونی آن.

گفتار سوم: تقدیم دادخواست به محکمه کیفری برای جبران ضرر و زیان و خسارات..

جرم قتل در آرای دیوان‌عالی کشور.

مبحث اول: آرای وحدت رویه دیوان‌عالی کشور

قتل غیر عمد حین رانندگی در حال مستی یا بدون پروانه.

قتل غیر عمد به واسطه بی‌احتیاطی یا عدم مهارت راننده

مجازات رانندگی بر اثر بی‌احتیاطی منتهی به قتل، جرح یا نقض عضو.

مبحث دوم: آرای اصراری دیوان‌عالی کشور

اتهام قتل غیر عمدی به علت بی‌احتیاطی و عدم رعایت فاصله طولی..

قتل غیر عمد به دلیل عدم رعایت تقدم عبور

وقوع قتل به دلیل تخلف راننده موتورسیکلت و حرکت در جهت مخالف و ممنوع بزرگراه

قتل غیر عمدی بر اثر بی‌احتیاطی راکب موتورسیکلت و عدم رعایت حق تقدم عبور

قتل غیر عمد به‌واسطه بی‌احتیاطی راننده دوچرخه.

عدم تنفیذ اتهام قتل غیر عمد به دلیل گواهی‌نامه نداشتن راننده موتور

عدم احراز رابطه علیت بین تصادف و فوت..

تقصیر راننده در وقوع قتل غیر عمد به علت ایجاد مانع در مسیر موتور‌سواری..

معاونت در قتل عمد.

جنون در حین ارتکاب قتل..

شرکت در قتل..

عدم احراز جنون در ارتکاب قتل..

قتل در مقام دفاع.

عدم وجاهت صدور حکم قصاص در مقام دفاع.

عدم احراز دفاع در ارتکاب قتل..

عدم تحقق شرایط دفاع مشروع در قتل..

عدم تناسب دفاع با خطر در قتل عمد.

قتل نفس به علت ارتکاب تجاوز به عنف..

عدم احراز قتل عمد به دلیل شرایط خاص مقتول و عدم آگاهی مرتکب..

احراز قتل شبه عمد با استناد به اصل احتیاط..

احراز شبه عمد بودن قتل به لحاظ وجود شبهه در قصد و عمد متهم.

قتل به دلیل عدم دقت در تیر‌اندازی..

قتل غیر عمد در نتیجه تزریق، بدون داشتن پروانه رسمی پزشکی..

رسیدگی به جرائم عمومی افسران و افراد ارتش در اتهام قتل غیر عمد.

رابطه سبب و فعلی در قتل غیر عمد.

مبحث سوم: آرای شعب دیوان‌عالی کشور

مرجع قضائی صالح در رسیدگی به جرم قتل عمد ناشی از محاربه.

مرجع قضائی صالح در رسیدگی به مطالبۀ اولیای دم در خصوص دیه.

عدول متهم از اقرار به ارتکاب جرم.

لزوم متعارف بودن قرائن و امارات مبنای صدور حکم.

تأثیر علم قاضی در احراز جرم.

لزوم استناد علم قاضی به اسباب متعارف..

عجز اولیای دم از اجرای قسامه.

مرجع تجدیدنظر نسبت به حکم شرکت در منازعه.

صدور قرار توقف دعوا به دلیل احراز انتساب بزه به متهم.

صدور قرار توقف دعوا به دلیل عدم احراز قطعی موضوع بزه

تعدد مادی منازعه و قتل عمدی..

تقصیر بزه دیده ۱

عدم تحقق شرایط احصان.

اجرای قاعده درأ در قصاص…

رفتار نوعاً کشنده

علم به وضعیت خاص مجنی‌علیه.

قتل به اعتقاد مهدورالدم بودن مجنی‌علیه.

اقدام عمدی نوعاً غیر کشنده بدون قصد قتل..

عدم احراز قتل عمد در بی‌مبالاتی در تیراندازی..

حق قصاص توسط ولی صغیر.

ولی‌دم ولد ناشی از حمل نامشروع.

نقض دادنامه به دلیل عدم ذکر دلایل موجب حصول علم قاضی در قتل غیر عمد.

امتناع از استحلاف فکر در قتل..

تبرئه مدعی‌علیه از طریق احلاف در صورت عدم وجود دلایل کافی در قتل عمد.

موارد لوث و انجام قسامه در اتهام قتل..

عدم امکان محاکمه مجدد متعاقب صدور حکم قطعی در جرم قتل..

نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته به جهت نقصی در اتهام مشارکت در قتل عمد.

صلاحیت قاضی در تشخیص ملائت یا عدم ملائت جهت پرداخت دیه در قتل شبه عمد.

عدم تأثیر حضور وکیل تسخیری بر حضوری محسوب شدن رأی در اتهام قتل..

عدم توجیه قانونی محکومیت به دو مجازات مشارکت در منازعۀ منجر به قتل و ایراد جرح عمدی..

عدم رعایت تناسب در دفاع مشروع و وقوع قتل..

عدم منافات فعل ارادی با دفاع مشروع و وقوع قتل..

تغلیظ دیه به علت وقوع قتل در ماه حرام.

سقوط دیه پس از گذشت ولی‌دم.

عدم وجاهت قانونی ضبط و توقیف سلاح دارای مجوز و پروانه، به علت آلت جرم.

تنبیه منتهی به قتل..

عدم مانعیت قتل شبه عمدی در توارث..

تقاضای قصاص به ولایت..

جزای نقدی بدل حبس در جرم قتل عمدی..

عمل نوعاً کشنده نسبت به مجنی‌علیه خاص…

قتل به اعتقاد مهدورالدم بودن.

مرجع قضائی صالح در رسیدگی به جرم قصور پزشکی منجر به قتل غیرعمدی..

مرجع قضائی صالح در رسیدگی به جنبه عمومی قتل عمد.

لزوم تأخر اجرای قسامه از جانب اولیا دم بر عجز متهم از ارائه دلیل..

مرجع تجدیدنظر در محکومیت به قتل خطای محض…

مرجع تعیین مجازات قتل از باب جنبه عمومی جرم.

نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته به جهت نقص دادرسی..

پرداخت دیه از بیت‌المال.

ملاک زمانی محاسبه دیه در قتل غیرعمد.

تعیین نوعاً کشنده بودن فعل..

بی‌ارتباط با وظیفه.

اکتفا به پاسخ دادگاه انقلاب در اتهام قتل عمد.

سقط جنین دارای حیات..

جرم قتل در آرای دادگاه‌ها

مبحث اول: آرای دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر.

اتهام قتل غیر عمدی ناشی از بی‌احتیاطی در رانندگی و تعهد بیمه‌گر.

امکان تعیین مجازات متفاوت برای شرکای جرم قتل غیر عمد.

معیار تشخیص عدوانی بودن سبب در قتل غیر عمد.

جرم قتل در نشست‌های قضائی..

قتل غیر عمد بر اثر عدم مهارت در قابلگی- اشتغال به مامایی بدون پروانه.

جواز اعمال مجازات تعزیری درباره پزشک مقصر.

سقط جنین ناقص‌الخلقه.

وضعیت مجنی علیه در نتیجه حادثه منجر به قتل..

منظور از مهلت مناسب در ماده ۳۰۳ قانون مجازات اسلامی..

عدم نسخ تبصره ماده ۲۹۵ به‌وسیله ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی..

قتل غیرعمدی فرزند توسط پدر و مطالبه دیه.

تکلیف دادگاه در صورت صغیر بودن برخی از اولیای دم در تصادفات رانندگی..

چگونگی حفظ حقوق جنین در صورت کشته شدن پدر در تصادفات رانندگی..

مسئولیت کیفری مرتکب قتل خطایی غیر از دیه.

مجازات ممسک در قتل عمد در صورت نبود شاکی..

مبتلا ساختن به بیماری منجر به فوت..

تقاضای قصاص از سوی مادر مقتول با فرض بودن فرزند صغیر.

جرم قتل در نزاع عمدی با فرض سابقه بیماری قلبی مقتول.

تعیین نوع قتل در صورت اشتباه در هویت..

بررسی استیذان جرم قصاص قاتل فراری..

اعلام رضایت مقتول نسبت به جراحات قبل از فوت..

اقدام به تلف شخص به تقاضای خود او

تعیین نوع قتل در اثر آتش‌سوزی منجر به درگیری..

نحوه رسیدگی محاکم با فرض صغیر بودن اولیای دم.

معاونت در قتل عمد وفق بند ب ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی..

عنوان جزایی قتل عمدی و اشتباه در هدف‌گیری..

عنوان مجرمانه رها نمودن فرد ناتوان به قصد مرگ..

عنوان مجرمانه ایراد ضرب منجر به فوت..

ایراد ضرب منتهی به قتل بر اثر بیماری مقتول.

اشتباه در اشخاص و تعیین نوع قتل..

استیذان در قتل غیر عمد.

تعزیر قاتل در صورت گذشت اولیای دم در قتل عمدی..

تأثیر گذشت شاکی و اعمال تبصره ۲ ماده ۲۶۹ قانون مجازات اسلامی..

تأثیر گذشت شاکی در حکم قصاص نفس…

قتل جنین..

دعوای قتل در نظریه‌های مشورتی..

محرومیت از حق رانندگی در موضوع قتل غیر عمد ناشی از رانندگی..

تشدید مجازات رانندگان- محرومیت از حق رانندگی..

تشدید مجازات رانندگان در مورد قتل غیر عمد با وسائط نقلیه موتوری ناشی از

تشدید مجازات رانندگان، مسئولیت کیفری تعلیم‌دهنده مربی رانندگی..

قتل غیر عمد و سقط جنین دختر.

سقط جنین عمدی و غیرعمدی..

مجازات سقط جنین نامشروع.

مقررات قصاص راجع به اهل سنت در صورت گذشت برخی از اولیاء دم.

ارتکاب به قتل همسر.

عدم توارث زن و شوهر در قصاص و عفو و اجرا

اختیار ولی قهری و قیم در تقاضای قصاص یا رضایت..

حق شکایت همسر مقتول.  قصاص زوج و زوجه.

عناوین شبه عمد و خطاء محض

در تسبیب جاری نیست.

قتل زایی و زانیه به‌وسیله شوهر.

عنوان قتل خطای در تشخیص مقتول.

قتل عمد فرزند به وسیله والدین..

قتل غیرعمد ناشی از ترک فعل..

رعایت موضوع ماده ۵ قانون دیات در ارتکاب قتل توسط صغیر.

جرم قتل غیرعمدی ولی قهری..

قانون مربوط به تشکیل دادگاه اطفال بزهکار در جرائم قتل و جرح.

لزوم رعایت غبطه صغیر یا مجنون در حدود و قصاص…

دفن اموات بدون رعایت تشریفات در قتل غیرعمد.

قتل غیرعمد در اثر بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی در امر پزشکی..

عدم تقصیر راننده در قتل غیرعمدی..

عدم مسئولیت ممتحن در قتل و جرح غیرعمدی ناشی از رانندگی..

غیرقابل گذشت بودن بزه رانندگی بدون پروانه.

قتل غیرعمد و تخلف از مقررات رانندگی..

قتل غیرعمد و نداشتن پروانه.

محرومیت از رانندگی در مورد قتل غیر عمد.

مسئولیت مالک اتومبیل و صلاحیت دادگاه در ارتکاب به قتل غیر عمد.

معاونت در قتل غیرعمدی..

قتل در حین انجام وظیفه.

فرار راننده مقصر از محل حادثه موجب قتل..

امر بدون اکراه در مورد قتل..

فوت قاتل..

قتل زن توسط همسر دیوانه وارث از ماترک و دیه.

قتل غیرعمد بر اثر برق‌گرفتگی..

قتلی که اولیاءدم آن را عمد بدانند و دادگاه آن را غیرعمد تشخیص دهد.

قسم و تکرار آن توسط پدر مقتول.

گذشت ولی دم بعد از صدور حکم قصاص و تعیین مجازات حبس برای قاتل..

محاکمه غیابی قاتل..

تغلیظ دیه در مورد قتل و نوع آن.

اثبات قتل خطایی به‌وسیله اقامه قسامه.

عدم شناسایی قاتل، مقتول و اولیاءدم.

قتل در اثناء منازعه.

قتل و جرح ناشی از حوادث کار و مرجع رسیدگی آن.

قتل ناشی از حوادث کار

قتل ناشی از حوادث کاری که به پیمانکار داده شده است.

تیراندازی به سوی افرادی که به فرمان ایست مأمورین توجه نمی‌کنند.

جرائم قتل و جرح حین مانور و نگهبانی و رشاء و ارتشاء

قتل در اثر عدم توجه به فرمان ایست، صلاحیت..

عطف به ماسبق نشدن قوانین جزائی..

فوت قاتل محکوم به قصاص…

تفویض اختیارات به دادستان توسط رهبر در پرونده‌های قتل..

صغر حالفین در زمان وقوع قتل عمد.

تعیین اعتبار دلایل هنگام تعرض ادله در پرونده قتل..

تقاضای قصاص از ناحیه محجور

منظور از تعزیز در ماده ۴۲۹ قانون جدید مجازات اسلامی..

قتل عمد زن مسلمان.

انکار جرم قبل از اجرای حکم.

عدم شناسایی قاتل..

تکلیف پرونده‌های قتل عمد با توجه به قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲٫

جرم غیرعمدی ولی قهری..

جرم قتل در قوانین و مقررات..

فصل دوم- تداخل جنایات..

فصل هفتم- اکراه در جنایت..

بخش دوم- قصاص نفس…

فصل سوم- راه‌های اثبات دیه.

بخش دوم- مقادیر دیه.

فصل اول- دیه نفس…

فصل هفدهم- جرائم علیه اشخاص و اطفال.

فصل بیست و نهم- جرائم ناشی از تخلفات رانندگی..

منابع و مآخذ.

Additional

وزن 0.45 kg
نمونه مطالب کتاب

معرفی جرم قتل
یکی از جرائم علیه تمامیت جسمانی اشخاص «قتل» می باشد که این جرم باعث می شود بزرگترین دارایی انسان یعنی حیات وی از بین برود. به خاطر این موضوع تمام ادیان و مکاتب، از بین بردن نفس را گناهی نابخشودنی دانسته اند. جرم قتل دارای انواع مختلفی است، از جمله «عمد، شبه عمد و خطای محض» که با پیشرفت علم حقوق جزا حسب مورد مجازات¬های «قصاص، حبس و یا پرداخت دیه» برای این نوع جرائم در نظر گرفته شد. در حقوق ایران نیز از قدیم الایام از بین بردن نفس انسان جرم انگاری شده و با شدیدترین مجازات یعنی قصاص از مرتکب آن انتقام گرفته می شود. در دین مبین اسلام نیز از بین بردن نفس معصومه مذموم و ناپسند شمرده شده و از گناهان کبیره شمرده می-شود که مجازات قصاص به همراه دارد.
در این نوشته نگارنده قصد دارد ضمن بررسی انواع قتل و ارکان تشکیل دهنده آن مجازات-های تعبیه شده در مقررات موضوعه را و نحوه اجرای مجازات و شرایط لازم جهت تحقق این نوع جرم را بررسی و به تفصیل بیان نماید.

مبحث اول: ارکان تشکیل دهنده جرم قتل عمد
«قتل عمدی» عبارتست از «سلب ارادی حیات از شخصی به وسیله شخصی دیگر بدون مجوز قانونی». هر جرمی دارای 3 عنصر قانونی و مادی و معنوی می باشد. لذا جهت تحقق جرم قتل عمد وجود و اثبات این 3 عنصر لازم و حتمی می باشد و در صورت عدم احراز عناصر سه¬گانه مذکور صدور حکم بر قتل عمد وجاهت قانونی نخواهد داشت.
گفتار اول عنصر قانونی جرم قتل عمد
عنصر قانونی جرم قتل عمد در ماده 289 قانون مجازات مصوب 92 ذکر گردیده است. بدین شرح که: «جنایت بر نفس، عضو و منفعت به سه قسم است: عمدی، شبه عمدی، خطای محض»
عنصر قانونی قتل عمد مطابق ماده 290 قانون مجازات مصوب 92: «جنایات در موارد زیر عمدی محسوب می شود:
1. هرگاه مرتکب با انجام کاری قصد ایراد جنایت بر فرد یا افرادی معین یا فرد یا افرادی غیر معین از یک جمع را داشته باشد و در عمل نیز جنایت مقصود واقع شود. خواه کار ارتکابی نوعاً موجب وقوع آن جنایت بشود، خواه نشود.
2. هرگاه مرتکب عمداً کاری انجام دهد که نوعاً موجب جنایت واقع شود خواه کار ارتکابی نوعاً موجب وقوع آن جنایت بشود، خواه نشود.
3. هرگاه مرتکب قصد ارتکاب جنایت را نداشته و کاری را هم که انجام داده است، نسبت به افراد متعارف نوعاً موجب جنایت واقع شده نمی شود، لکن در خصوص مجنی علیه به علت بیماری، ضعف، پیری یا هر وضعیت دیگر و یا به علت وضعیت خاص مکانی یا زمانی نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن می شود، مشروط بر آن که مرتکب به وضعیت نامتعارف مجنی علیه یا وضعیت خاص مکانی یا زمانی آگاه و متوجه باشد.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “جرم قتل در رویه دادگاه‌ها”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

X