15 % تخفیف
منبع آزمون اختبار (کیفری)
منبع آزمون اختبار (کیفری)منبع آزمون اختبار (کیفری)

منبع آزمون اختبار (کیفری)

67,000 تومان 56,950 تومان

عنوان کتاب: منابع آزمون اختبار حقوقی

مؤلف: گروه پژوهشی

ناشر: انتشارات چراغ دانش

ناظر چاپ: رسول زینالی

نوبت چاپ: اول/۱۳۹۶

قطع و تیراژ: وزیری/ ۱۰۰۰ نسخه

کد کتاب: ۹۰۲

توضیحات

منبع آزمون اختبار (کیفری)

منبع آزمون اختبار (کیفری)

منبع آزمون اختبار کیفری

فهرست جزیی

بخش اول: جرم اختلاس…

معرفی جرم اختلاس…

مبحث اول: ارکان تشکیل‌دهنده جرم اختلاس…

گفتار اول: عنصر قانونی جرم اختلاس…

گفتار دوم: عنصر مادی جرم اختلاس…

گفتار سوم: عنصر روانی جرم اختلاس…

مبحث دوم: احکام ویژه در خصوص جرم اختلاس…

گفتار اول: شروع به جرم اختلاس…

گفتار دوم: معاونت در جرم اختلاس…

گفتار سوم: شرکت در جرم اختلاس…

مبحث سوم: تشریفات رسیدگی به جرم اختلاس…

گفتار اول: صلاحیت مراجع قضائی در رسیدگی به این جرم.

گفتار دوم: طریقه تقدیم شکوائیه و هزینه‌های قانونی آن.

گفتار سوم: تقدیم دادخواست به محکمه کیفری برای جبران ضرر و زیان و خسارات..

مبحث چهارم: نمونه شکوائیه اختلاسو نمونه رای..

 1. شرط معافیت از جزای نقدی و تعلیق حبس…

بخش دوم: جرم افتراء

مبحث اول: ارکان تشکیل‌دهنده جرم افتراء

گفتار اول: عنصر قانونی جرم افتراء

گفتار دوم: عنصر مادی جرم افتراء

گفتار سوم: عنصر معنوی جرم افترا

مبحث دوم: تشریفات رسیدگی به جرم افتراء

گفتار اول: صلاحیت مراجع قضائی در رسیدگی به این جرم.

گفتار دوم: طریقه تقدیم شکوائیه و هزینه‌های قانونی آن.

مبحث سوم: شکوائیه افترا و هتک حرمت نمونه رای..

لازمۀ تحقق بزه افتراء

بخش سوم: جرم تحصیل مال از طریق نامشروع..

مبحث اول: ارکان تشکیل‌دهنده جرم «تحصیل مال از طریق نامشروع».

گفتار اول: عنصر قانونی جرم «تحصیل مال از طریق نامشروع».

گفتار دوم: عنصر مادی جرم تحصیل مال.

گفتار سوم: عنصر روانی جرم «تحصیل مال از طریق نامشروع». ۵

مبحث دوم: احکام ویژه در خصوص جرم تحصیل مال از طریق نامشروع.

گفتار اول: شروع به جرم تحصیل مال از طریق نامشروع.

گفتار دوم: معاونت در جرم تحصیل مال از طریق نامشروع.

گفتار سوم: شرکت در جرم تحصیل مال از طریق نامشروع.

مبحث سوم: تشریفات رسیدگی به جرم تحصیل مال از طریق نامشروع.

گفتار اول: صلاحیت مراجع قضائی در رسیدگی به جرم تحصیل مال نامشروع.

گفتار دوم: طریقه تقدیم شکوائیه و هزینه‌های قانونی آن.

مبحث چهارم: نمونه شکوائیه تحصیل مال از طریق نامشروع و نمونه رای..

 1. تحصیل مال از طریق نامشروع به صورت غیرمستقیم.

بخش چهارم: جرم تهدید.

مبحث اول: ارکان تشکیل‌دهنده جرم تهدید.

گفتار اول: عنصر قانونی جرم تهدید.

گفتار دوم: عنصر مادی جرم تهدید.

گفتار سوم: عنصر معنوی جرم تهدید.

مبحث دوم: احکام ویژه در خصوص جرم تهدید.

گفتار اول: شروع به جرم تهدید.

گفتار دوم: معاونت در جرم تهدید.

گفتار سوم: شرکت در جرم تهدید.

مبحث سوم: تشریفات رسیدگی به جرم تهدید.

گفتار اول: صلاحیت مراجع قضائی در رسیدگی به این جرم.

گفتار دوم: طریقه تقدیم شکوائیه و هزینه‌های قانونی آن.

مبحث چهارم: شکوائیه جرم تهدید، توهین نمونه رای..

 1. مرجع قضائی صالح در رسیدگی به جرم ارسال تصاویر مستهجن و تهدید از طریق ایمیل..

بخش پنجم: جرائم رشاء و ارتشاء

مبحث اول: ارکان تشکیل‌دهنده جرائم رشاء و ارتشاء

گفتار اول: عنصر قانونی جرائم رشاء و ارتشاء

گفتار دوم: عنصر مادی جرائم رشاء و ارتشاء

گفتار سوم: عنصر روانی جرائم رشاء و ارتشاء

مبحث دوم: احکام ویژه در خصوص جرائم رشاء و ارتشاء

گفتار اول: شروع به جرم «رشاء و ارتشاء».

گفتار دوم: معاونت در جرائم رشاء و ارتشاء

گفتار سوم: شرکت در جرائم رشاء و ارتشاء

مبحث سوم: تشریفات رسیدگی به جرائم رشاء و ارتشاء

گفتار اول: صلاحیت مراجع قضائی در رسیدگی به جرائم رشاء و ارتشاء

گفتار دوم: طریقه تقدیم شکوائیه و هزینه‌های قانونی آن.

مبحث چهارم: شکوائیه ارتشاءو نمونه رای..

 1. ۱٫ کشف اموال موضوع جرم رشوه

بخش ششم: جرم انتقال مال غیر.

مبحث اول: ارکان جرم انتقال مال غیر.

گفتار اول: عنصر قانونی جرم انتقال مال غیر.

گفتار دوم: رکن مادی جرم انتقال مال غیر.

گفتار سوم: عنصر معنوی جرم.

مبحث دوم: احکام ویژه در خصوص جرم انتقال مال غیر.

گفتار اول: شروع به جرم در جرم انتقال به غیر.

گفتار دوم: معاونت در جرم انتقال مال غیر.

گفتار سوم: شرکت در جرم انتقال مال غیر.

مبحث سوم: تشریفات رسیدگی به جرم انتقال مال غیر.

گفتار اول: صلاحیت مراجع قضائی در رسیدگی به این جرم.

گفتار دوم: طریقه تقدیم شکوائیه و هزینه‌های قانونی آن.

مبحث چهارم: شکوائیه جرم انتقال مال غیر و نمونه رای..

 زوال عنصر روانی در انتقال مال غیر.

بخش هفتم: جرائم تخریبو احراق..

مبحث اول: ارکان تشکیل‌دهنده جرم تخریب..

گفتار اول: عنصر قانونی جرم تخریبو احراق.

گفتار دوم: عنصر مادی جرم تخریب..

گفتار سوم: عنصر روانی جرم تخریبو احراق.

مبحث دوم: احکام ویژه در خصوص جرائم تخریبو احراق.

گفتار اول: شروع به جرم در جرم تخریب..

گفتار دوم: معاونت در جرم تخریبو احراق.

گفتار سوم: شراکت در جرم تخریبو احراق.

مبحث سوم: تشریفات رسیدگی به جرائم تخریبو احراق.

گفتار اول: صلاحیت مراجع قضائی در رسیدگی به این جرم.

گفتار دوم: طریقه تقدیم شکوائیه و هزینه‌های قانونی آن.

مبحث چهارم: دادخواست شکوائیه تخریب و نمونه رای..

 1. رسیدگی به جرم تخریب ملک و ورود به عنف و مطالبه خسارات ناشی از آن.

بخش هشتم: جرائم تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق..

مبحث اول: ارکان تشکیل‌دهنده جرائم تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق..

گفتار اول: عنصر قانونی..

گفتار دوم: عنصر مادی..

گفتار سوم: عنصر معنوی..

مبحث دوم: نحوه رسیدگی به جرائم مندرج در ماده ۶۹۰ و مجازات مرتکب..

گفتار اول: نحوه رسیدگی..

گفتار دوم: مجازات و لواحق آن.

گفتار سوم: مقایسه دعاوی خلع‌ید و تسلیطید و تصرف عدوانی..

مبحث سوم: احکام ویژه در خصوص جرائم تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق..

گفتار اول: شروع به جرائم تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق..

گفتار دوم: معاونت در جرائم تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق..

گفتار سوم: شرکت در جرائم تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق..

مبحث چهارم: تشریفات رسیدگی به جرائم تصرف عدوانی- مزاحمت و ممانعت از حق..

گفتار اول: صلاحیت مراجع قضائی در رسیدگی به این جرائم.

گفتار دوم: طریقه تقدیم شکوائیه و هزینه‌های قانونی آن.

مبحث پنجم: شکوائیه تصرف عدوانی و نمونه رای..

 1. لزوم ذی‌نفع بودن در اقامه شکایت تصرف عدوانی..

بخش نهم: جرم توهین..

مبحثاول: ارکان تشکیل‌دهنده جرم توهین..

گفتار اول: عنصر قانونی جرم توهین..

گفتار دوم: عنصر مادی جرم توهین..

گفتار سوم: عنصر روانی جرم توهین..

مبحث دوم: تشریفات رسیدگی به جرم توهین..

گفتار اول: صلاحیت مراجع قضائی در رسیدگی به این جرم.

گفتار دوم: طریقه تقدیم شکوائیه و هزینه‌های قانونی آن.

مبحث سوم: شکوائیه توهین و نمونه رای..

 1. تعریف بزه توهین..

بخش دهم: جرم جعل و استفاده از سند مجعول..

جرم جعل و استفاده از سند مجعول.

گفتار اول: تعریف جرم جعل..

گفتار دوم: تعریف جرم استفاده از سند مجعول.

مبحث اول: ارکان تشکیل‌دهنده جرم جعل و استفاده از سند مجعول.

گفتار اول: رکن قانونی جرم جعل و استفاده از سند مجعول.

گفتار دوم: رکن مادی جرم جعل و استفاده از سند مجعول.

گفتار سوم: رکن معنوی جرم جعل و استفاده از سند مجعول.

مبحث دوم: احکام ویژه در خصوص جرم جعل و استفاده از سند مجعول.

گفتار اول: شروع به جرم، جرم جعل و استفاده از سند مجعول.

گفتار دوم: معاونت در جرم جعل و استفاده از سند مجعول.

گفتار سوم: شرکت در جرم جعل و استفاده از سند مجعول.

مبحث سوم: تشریفات رسیدگی به جرم جعل..

گفتار اول: صلاحیت مراجع قضائی در رسیدگی به این جرم.

گفتار دوم: طریقه تقدیم شکوائیه و هزینه‌های قانونی آن.

مبحث چهارم: شکوائیه جعل و نمونه رای..

 رکن مادی جرم جعل..

بخش یازدهم: جرم خیانت در امانت…

مبحث اول: ارکان تشکیل‌دهنده جرم خیانت در امانت..

گفتار اول: عنصر قانونی جرم خیانت در امانت..

گفتار دوم: عنصر مادی جرم خیانت در امانت..

گفتار سوم: عنصر روانی جرم خیانت در امانت..

مبحث دوم: احکام ویژه در خصوص جرم خیانت در امانت..

گفتار اول: شروع به جرم در جرم خیانت در امانت.. ار دوم: معاونت در جرم خیانت در امانت..

گفتار سوم: شرکت در جرم خیانت در امانت..

مبحث سوم: تشریفات رسیدگی به جرم خیانت در امانت..

گفتار اول: صلاحیت مراجع قضائی در رسیدگی به این جرم.

گفتار دوم: طریقه تقدیم شکوائیه و هزینه‌های قانونی آن.

مبحث چهارم: شکوائیه جرم خیانت در امانت و نمونه رای..

 رد مال در خیانت در امانت..

بخش دوازدهم: جرم سوءاستفاده از سفید مهر یا سفید امضاء

مبحث اول: ارکان تشکیل‌دهنده جرم سوءاستفاده از سفید مهر یا سفید امضاء

گفتار اول: عنصر قانونی جرم سوءاستفاده از سفید مهر یا سفید امضاء

گفتار دوم: عنصر مادی جرم سوءاستفاده از سفید مهر یا سفید امضاء

گفتار سوم: عنصر روانی جرم سوءاستفاده از سفید مهر یا سفید امضاء

مبحث دوم: احکام ویژه در خصوص جرم سوءاستفاده از سفید مهر یا سفید امضاء

گفتار اول: شروع به جرم سوءاستفاده از سفید مهر یا سفید امضاء

گفتار دوم: معاونت در جرم سوءاستفاده از سفید مهر یا سفید امضاء

گفتار سوم: شراکت در جرم سوءاستفاده از سفید مهر یا سفید امضاء

مبحث سوم: تشریفات رسیدگی به جرم سفیدامضاء

گفتار اول: صلاحیت مراجع قضائی در رسیدگی به این جرم.

گفتار دوم: طریقه تقدیم شکوائیه و هزینه‌های قانونی آن.

مبحث چهارم: شکوائیه سوءاستفاده از سفید امضاء

مفهوم چک سفید امضاء

بخش سیزدهم: جرم کلاهبرداری..

مبحث اول: ارکان تشکیل‌دهنده جرم کلاهبرداری..

گفتار اول: عنصر قانونی..

گفتار دوم: عنصر مادی..

گفتار سوم: عنصر معنوی..

مبحث دوم: احکام ویژه در خصوص جرم کلاهبرداری..

گفتار اول: شروع به کلاهبرداری..

گفتار دوم: معاونت در جرم کلاهبرداری..

گفتار سوم: مشارکت در جرم کلاهبرداری..

مبحث سوم: تشریفات رسیدگی به جرم کلاهبرداری..

گفتار اول: صلاحیت مراجع قضائی در رسیدگی به این جرم.

گفتار دوم: طریقه تقدیم شکوائیه و هزینه‌های قانونی آن.

مبحث چهارم: نمونه شکوائیهکلاهبرداری..

انجام فعل مادی مثبت در مانور متقلبانه برای تحقق جرم کلاهبرداری..

بخش چهاردهم: جرم سرقت…

مبحث اول: ارکان تشکیل‌دهنده جرم سرقت تعزیری..

گفتار اول: عنصر قانونی جرم سرقت تعزیری..

گفتار دوم: عنصر مادی جرم سرقت تعزیری..

گفتار سوم: عنصر روانی جرم سرقت..

مبحث دوم: ارکان تشکیل‌دهنده جرم سرقت مستوجب حد.

گفتار اول: عنصر قانونی جرم سرقت مستوجب حد.

گفتار دوم: عنصر مادی جرم سرقت مستوجب حد.

گفتار سوم: عنصر معنوی جرم سرقت مستوجب حد.

مبحث سوم: احکام ویژه در خصوص جرم سرقت..

گفتار اول: شروع به جرم سرقت..

گفتار دوم: معاونت در جرم سرقت..

گفتار سوم: شرکت در جرم سرقت..

مبحث چهارم: تشریفات رسیدگی به جرم سرقت..

گفتار اول: صلاحیت مراجع قضائی در رسیدگی به این جرم.

گفتار دوم: طریقه تقدیم شکوائیه و هزینه‌های قانونی آن.

مبحث پنجم:نمونه  شکوایئه  جرم سرقت و نمونه رای..

 رد مال مسروقه.

بخش پانزدهم: جرم ضرب و جرح..

مبحث اول: صدمات بدنی عمدی مستلزم قصاص عضو.

گفتار اول: ارکان تشکیل‌دهنده جرم ضرب و جرح عمدی مستلزم قصاص عضو.

گفتار دوم: قصاص عضو و شرایط آن.

گفتار سوم: نحوه اجرای قصاص عضو.

مبحث دوم: صدمات بدنی عمدی مستلزم تعزیر.

گفتار اول: ارکان تشکیل‌دهنده جرم صدمات بدنی عمدی مستلزم تعزیر.

گفتار دوم: مجازات جرم ضرب و جرح عمدی..

مبحث سوم: صدمات بدنی عمدی در اثنای منازعه.

گفتار اول: ارکان تشکیل‌دهنده جرم صدمات بدنی عمدی در اثنای منازعه.

گفتار دوم: مجازات جرم ایراد صدمات در اثنای منازعه.

مبحث چهارم: تشریفات رسیدگی به جرم ضرب و جرح عمدی..

گفتار اول: صلاحیت مراجع قضائی در رسیدگی به جرم ضرب و جرح عمدی..

گفتار دوم: طریقه تقدیم شکوائیه و هزینه‌های قانونی آن.

مبحث پنجم: شکوائیه ایراد ضرب و جرح عمدی غیرقابل قصاص و نمونه رای..

جنبه عمومی ایراد ضرب و جرح عمدی..

بخش شانزدهم : جرم قتل..

مبحث اول: ارکان تشکیل دهنده جرم قتل عمد.

گفتار اول عنصر قانونی جرم قتل عمد.

گفتار دوم: عنصر مادی جرم قتل عمد یا در حکم عمد.

گفتار سوم: عنصر روانی جرم قتل عمد.

مبحث دوم: احکام ویژه در خصوص جرم قتل عمد.

گفتار اول: شروع به جرم قتل عمد.

گفتار دوم: معاونت در جرم قتل عمد.

گفتار سوم: شرکت در جرم قتل..

مبحث سوم: قتل غیرعمدیا در حکم شبه عمد.

گفتار اول: عنصر قانونی قتل شبه عمد.

گفتار دوم: عنصر مادی قتل شبه عمد.

گفتار سوم: عنصر معنوی قتل شبه عمد.

گفتار چهارم: مجازات قتل شبه عمد.

مبحث چهارم: قتل خطای محض یا در حکم خطای محض…

گفتار اول: عنصر قانونی جرم قتل خطای محض…

گفتار دوم: عنصر مادی جرم قتل خطای محض…

گفتار سوم: عنصر روانی جرم قتل خطای محض…

مبحث پنجم: تشریفات رسیدگی به جرم قتل..

گفتار اول: صلاحیت مراجع قضائی در رسیدگی به این جرم.

گفتار دوم: طریقه تقدیم شکوائیه و هزینههای قانونی آن..

گفتار سوم: تقدیم دادخواست به محکمه کیفری برای جبران ضرر و زیان و خسارات..

مبحث ششم: شکوائیه شروع به قتل عمدی و نمونه رای..

 1. اتهام قتل غیر عمدی ناشی از بی‌احتیاطی در رانندگی و تعهد بیمه‌گر.

بخش هفدهم : جرائم قاچاق مواد مخدر.

مبحث اول: ارکان تشکیل‌دهنده جرائم قاچاق مواد مخدر

گفتار اول: عنصر قانونی جرائم قاچاق مواد مخدر

گفتار دوم: عنصر مادی جرائم قاچاق مواد مخدر

گفتار سوم: عنصر معنوی جرائم قاچاق مواد مخدر

مبحث دوم: احکام ویژه در رابطه با جرائم مواد مخدر

گفتار اول: شروع به جرائم مواد مخدر

گفتار دوم: معاونت در جرائم مواد مخدر.

گفتار سوم: مشارکت در جرائم مواد مخدر

مبحث سوم: تشریفات رسیدگی به جرائم مواد مخدر

گفتار اول: صلاحیت مراجع قضائی در رسیدگی به جرائم مواد مخدر

گفتار دوم: طریقه تقدیم شکوائیه و هزینه‌های قانونی آن.

مبحث چهارم: نمونه رای جرایم مواد مخدر

قطعیت حکم در جرم حمل و نگه‌داری مواد مخدر.

بخش هجدهم: معرفی جرائم منافی عفت..

مبحث اول: ارکان تشکیل‌دهنده جرائم منافی عفت..

گفتار اول: عنصر قانونی..

گفتار سوم:عنصر معنوی..

مبحث دوم: احکام ویژه در خصوص جرائم منافی عفت..

گفتار اول: شروع به جرم در جرائم منافی عفت..

گفتار دوم: معاونت در جرائم منافی عفت..

مبحث سوم: تشریفات رسیدگی به جرائم منافی عفت..

گفتار اول: صلاحیت مراجع قضائی در رسیدگی به جرائم منافی عفت..

گفتار دوم: طریقه تقدیم شکوائیه و هزینه‌های قانونی آن.

مبحث چهارم: شکوائیه در خصوص عمل منافی عفت (غیر از زنا) و نمونه رای..

حیثیت عمومی بزه منافی عفت…

بخش هجدهم : جرم آدم‌ربایی..

مبحث اول: روند عملی رسیدگی به جرم در دادسرا و دادگاه

گفتار اول: تنظیم شکوائیه و مراجعه به دادسرای صالح.

گفتار دوم: ارجاع پرونده به دادگاه بدوی و تعیین وقت رسیدگی..

گفتار سوم: ارجاع پرونده به دادگاه تجدیدنظر و تعیین وقت رسیدگی..

گفتار چهارم: اجرای حکم در دادسرای محل وقوع جرم.

معرفی جرم آدم‌ربایی..

مبحث اول: ارکان تشکیل‌دهنده جرم آدم‌ربایی..

گفتار اول: عنصر قانونی جرم آدم‌ربایی..

گفتار دوم: عنصر مادی جرم آدم‌ربایی..

گفتار سوم: عنصر روانی جرم آدم‌ربایی..

مبحث دوم: احکام ویژه در خصوص جرم آدم‌ربایی..

گفتار سوم: شرکت در جرم آدم‌ربایی..

مبحث سوم: تشریفات رسیدگی به جرم آدم‌ربایی..

گفتار اول: صلاحیت مراجع قضائی در رسیدگی به جرم آدم‌ربایی..

گفتار دوم: طریقه تقدیم شکوائیه و هزینه‌های قانونی آن.

مبحث چهارم: قاچاق انسان در حقوق کیفری ایران.

گفتار اول: عنصر قانونی جرم قاچاق انسان.

گفتار دوم: عنصر مادی جرم قاچاق انسان.

گفتار سوم: عنصر معنوی جرم قاچاق انسان.

مبحث پنجم:نمونه شکواییه آدم ربایی و نمونه رای..

 1. بردن به کمپ ترک اعتیاد با توسل به زور

بخش نوزدهم : جرم نشر اکاذیب…

مصداق اول: جرم اظهار اکاذیب…

مبحث اول: ارکان تشکیل‌دهنده جرم نشر اکاذیب…

گفتار اول: عنصر قانونی جرم نشر اکاذیب..

گفتار دوم: عنصر مادی جرم نشر اکاذیب…

گفتار سوم: عنصر روانی جرم نشر اکاذیب..

مصداق دوم: جرم انتساب اعمال خلاف حقیقت به دیگران.

گفتار اول: عنصر قانونی..

گفتار دوم: عنصر مادی جرم انتساب اعمال خلاف حقیقت به دیگران..

مبحث دوم: احکام ویژه در خصوص جرم نشر اکاذیب و انتساب اعمال خلاف حقیقت به غیر.

گفتار اول: شروع به جرم نشر اکاذیبو انتساب اعمال خلاف حقیقت به غیر.

گفتار دوم: معاونت در جرم.

گفتار سوم: شرکت در جرم.

مبحث سوم: تشریفات رسیدگی به جرم نشر اکاذیب..

گفتار اول: صلاحیت مراجع قضائی در رسیدگی به جرم نشر اکاذیب..

گفتار دوم: طریقه تقدیم شکوائیه و هزینه‌های قانونی آن.

مبحث چهارم: شکوائیه نشر اکاذیب ونمونه رای..

بخش بیستم: جرم مزاحمت تلفنی..

مبحث اول: ارکان تشکیل‌دهنده جرم مزاحمت تلفنی..

گفتار اول: عنصر قانونی جرم مزاحمت تلفنی..

گفتار دوم: عنصر مادی جرم مزاحمت تلفنی..

گفتار سوم: عنصر روانی جرم مزاحمت تلفنی..

مبحث دوم: احکام ویژه در خصوص جرم مزاحمت تلفنی..

گفتار اول: شروع به جرم در جرم مزاحمت تلفنی..

گفتار دوم: معاونت در جرم مزاحمت تلفنی..

گفتار سوم: شرکت در جرم مزاحمت تلفنی..

مبحث سوم: تشریفات رسیدگی به جرم مزاحمت تلفنی..

گفتار اول: صلاحیت مراجع قضائی در رسیدگی به این جرم.

گفتار دوم: طریقه تقدیم شکوائیه و هزینه‌های قانونی آن.

مبحث چهارم: نمونه شکوائیه جرم مزاحمت تلفنی ونمونه رای..

 1. تهدید و توهین به‌وسیلۀ تلفن..

بخش بیست و یکم: جرم شرب خمر.

مبحث اول: ارکان تشکیل‌دهنده جرم شرب خمر.

گفتار اول: عنصر قانونی جرم شرب خمر.

گفتار دوم: عنصر مادی جرم شرب خمر.

گفتار سوم: عنصر معنوی جرم شرب خمر.

مبحث دوم: شرایط حد و مراحل اثبات..

گفتار اول: شرایط حد مسکر.

گفتار دوم: اثبات شرب خمر.

گفتار سوم: مجازات شرب خمر.

گفتار چهارم: کیفیت اجرای حد شرب خمر.

گفتار پنجم: سقوط حد شرب خمر.

گفتار ششم: مسئولیت شخص مست..

مبحث سوم: نمونه رای جرم شرب خمر.

 1. هر مستی موجب مسلوب الاراده شدن نیست.

بخش بیست و دوم:جرائم خانوادگی..

مبحث اول: جرم عدم ثبت نکاح و طلاق.

ارکان تشکیل‌دهنده جرم عدم ثبت نکاح و طلاق.

گفتار اول: عنصر قانونی..

گفتار دوم: عنصر مادی..

گفتار سوم: عنصر معنوی..

مبحث دوم: تعریف جرم ازدواج با نابالغ.

ارکان تشکیل‌دهنده جرم ازدواج با نابالغ.

گفتار اول: عنصر قانونی..

گفتار دوم: عنصر مادی..

گفتار سوم: عنصر معنوی..

مبحث سوم: تعریف جرم ترک انفاق.

ارکان تشکیل‌دهنده جرم ترک انفاق.

گفتار اول: رکن قانونی..

گفتار دوم: رکن مادی..

گفتار سوم: رکن معنوی..

مبحث چهارم: جرائم ناشی از حضانت..

گفتار اول: عدم انجام وظیفه حضانت..

گفتار دوم: ممانعت از تحصیل فرزند.

گفتار سوم: ممانعت از ملاقات طفل با یکی از والدین..

مبحث پنجم: مفهوم جرم فریب در ازدواج.

ارکان تشکیل‌دهنده جرم فریب در ازدواج.

گفتار اول: عنصر قانونی..

گفتار دوم: عنصر مادی..

گفتار سوم: عنصر معنوی..

مبحث ششم: تشریفات رسیدگی به جرائم خانوادگی..

گفتار اول: صلاحیت مراجع قضائی در رسیدگی به جرائم خانوادگی..

گفتار دوم: طریقه تقدیم شکوائیه و هزینه‌های قانونی آن.

مبحث هفتم: نمونه شکوائیه در خصوص تدلیسدر ازدواج و نمونه رای..

 1. تدلیس در ازدواج با ادعای مجرد بودن.

بخش بیست و سوم : جرم تغییر کاربری اراضی..

مبحث اول: روند عملی رسیدگی به جرم در دادسرا و دادگاه.

گفتار اول: تنظیم شکوائیه و مراجعه به دادسرای صالح.

گفتار دوم: ارجاع پرونده به دادگاه بدوی و تعیین وقت رسیدگی..

گفتار سوم: ارجاع پرونده به دادگاه تجدیدنظر و تعیین وقت رسیدگی..

گفتار چهارم: اجرای حکم در دادسرای محل وقوع جرم.

مبحث دوم: معرفی جرم تغییر کاربریاراضی..

مبحث سوم: ارکان تشکیل‌دهنده جرم تغییر کاربری..

گفتار اول: عنصر قانونی جرم تغییر کاربری..

گفتار دوم: عنصر مادی جرم تغییر کاربری..

گفتار سوم : عنصر معنوی جرم تغییر کاربری..

مبحثسوم : مصادیق کاربری مجاز  و مجازات قانونی جرم.

گفتار اول: مصادیق تغییر کاربری مجاز اراضی و باغ ها

گفتار دوم: مجازات جرم تغییر کاربری..

مبحث چهارم: نمونه شکوائیه جرم تغییر کاربریاراضی و نمونه رای..

بخش بیست و چهارم : جرم رابطه نامشروع..

مبحث اول: روند عملی رسیدگی به جرم در دادسرا و دادگاه

گفتار اول: تنظیم شکوائیه و مراجعه به دادسرای صالح.

گفتار دوم: ارجاع پرونده به دادگاه بدوی و تعیین وقت رسیدگی..

گفتار سوم: ارجاع پرونده به دادگاه تجدیدنظر و تعیین وقت رسیدگی..

گفتار چهارم: اجرای حکم در دادسرای محل وقوع جرم.

معرفی جرم رابطه نامشروع.

مبحث دوم: ارکان جرم رابطه نامشروع.

گفتار اول: عنصر قانونی..

گفتار دوم: عنصر مادی جرم خیانت در امانت..

گفتار دوم: عنصر مادی..

گفتار سوم: عنصر معنوی..

مبحث سوم: احکام ویژه در خصوص جرم رابطه نامشروع.

گفتار اول: شروع به جرم در جرم رابطه نامشروع.

گفتار دوم: معاونت در جرم رابطه نامشروع.

گفتار سوم: شرکت در جرم رابطه نامشروع.

مبحث چهارم: تشریفات رسیدگی به جرم رابطه نامشروع.

گفتار اول: صلاحیت مراجع قضائی در رسیدگی به رابطه نامشروع.

گفتار دوم: طریقه تقدیم شکوائیه و هزینه‌های قانونی آن.

گفتار سوم: تقدیم دادخواست برای جبران ضرر و زیان و خسارات..

مبحث پنجم: نمونه شکوائیه رابطه نامشروع و نمونه رای..

ادله اثبات بزه رابطه نامشروع..

بخش بیست و پنجم : درخواست اعاده دادرسیکیفری..

گفتار اول: مستند قانونی اعاده دادرسی کیفری..

گفتار دوم: جهات اعاده دادرسی..

گفتار سوم: مرجع اعاده دادرسی..

گفتار چهارم: اشخاصی که حق درخواست اعاده دادرسی دارند.

مبحث اول: ویژگی‌های اعاده دادرسی..

گفتار اول: اعاده دادرسی عادی..

گفتار دوم: اعاده دادرسی در مراجع خاص…

مبحث دوم: نمونه شکوایئه  اعاده دادرسی  و نمونه رای..

دادخواست اعاده دادرسی پس از قبول آن..

منابع و مآخذ.

 

Additional

وزن0.65 kg

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “منبع آزمون اختبار (کیفری)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *