منبع آزمون اختبار (حقوقی)
منبع آزمون اختبار (حقوقی)

منبع آزمون اختبار (حقوقی)

710,000 ریال

عنوان کتاب: منابع آزمون اختبار حقوقی

مؤلف: گروه پژوهشی

ناشر: انتشارات چراغ دانش

ناظر چاپ: رسول زینالی

نوبت چاپ: اول/۱۳۹۶

قطع و تیراژ: وزیری/ ۱۰۰۰ نسخه

کد کتاب: ۹۰۱

توضیحات

اختبار

منبع حقوقی آزمون اختبار

بخش اول: دعوای اعتراض ثالث..

بخش دوم: معرفی دعوای ابطال سند.

بخش سوم: دعاوی تصادفات رانندگی.

بخش چهارم: دعاوی آپارتمان‌ نشینی.

بخش پنجم: دعاوی بیــمه.

بخش ششم: دعوای مطالبه چک..

بخش هفتم: دعوای تنفیذوابطال وصیت‌ نامه.

بخش هشتم: دعوای مطالبه اجرت‌المثل.

بخش نهم: دعوای الزام به انجام تعهد.

بخش دهم: دعوای تحویل وتسلیم مبیع.

بخش یازدهم: دعوای الزام به تعمیرات محل سرقفلی.

بخش دوازدهم: دعوای تقابل.

بخش سیزدهم: دعوای تنفیذقرارداد

بخش چهاردهم: دعوای جلب ثالث..

بخش پانزدهم: دعوای مطالبه خسارات مازادبردیه.

بخش شانزدهم: دعوای اصلاح وابطال شناسنامه.

بخش هفدهم: دعوای فروش مال مشاع.

بخش هجدهم: دعوای فسخ معامله.

بخش نوزدهم: دعوای قلع وقمع.

بخش بیستم: دعوای مطالبه خسارت.

بخش بیست ویکم: دعوای مطالبه طلب..

بخش بیستودوم: د‌عوای مطالبه و استردادثمن.

بخش بیستوسوم: دعوای مطالبه وجه‌التزام.

بخش بیست وچهارم: دعوای ممانعت ومزاحمت از حق.

بخش بیست وپنجم: دعوای ورشکستگی.

بخش بیست وششم: دعوای ورودثالث..

بخش بیست وهشتم:دعاوی وقف..

بخش بیست ونهم: دعوای اعمال حق شفعه.

بخش سی ام: اعاده دادرسی حقوقی.

بخش سی ویکم: آثاروکالت..

بخش سی ودوم: دعوای تأمین خواسته.

بخش سی وسوم: دعوای دستورموقت..

بخش سی وچهارم: دعوای اثبات مالکیت..

بخش سی وپنجم: دعوای الزام به تنظیم سندرسمی.

بخش سی وششم: دعوای خلعید.

بخش سی وهفتم: دعوای اعسار

بخش سی وهشتم: دعوای ابطال معامله.

بخش سی ونهم: دعوای فک رهن.

بخش چهلم: دعوای ابطال اجراییه.

بخش چهل ویکم: دعوای تصرف عدوانی.

دعوای ابطال رای داوری.

 

فهرست جزئی

بخش اول: دعوای اعتراض ثالث..

گفتار اول: شرایط طرح دعوای اعتراض ثالث..

گفتاردوم:انواع دعوای اعتراض ثالث..

گفتار سوم: دادخواست توقیف اموال و تأمین خواسته.

بخش دوم: معرفی دعوای ابطال سند.

مبحث اول: مقایسه اسناد و بررسی اختلافات دعوای ابطال سند.

گفتار اول: مقایسۀ ابطال، فسخ و اصلاح سند.

گفتار دوم: اختلافات در پذیرش دعوی ابطال سند.

مبحث دوم: ارکان طرح دعوای ابطال سند.

گفتار اول: وجود سند.

گفتار دوم: بی‌اعتباری سند.

مبحث سوم: ارکان دعوای ابطال سند مالکیت معارض…

گفتار اول: وجود چند سند مالکیت..

گفتار دوم: معارض بودن اسناد مالکیت..

گفتار سوم: طرح دعوا در مهلت قانونی..

گفتار چهارم: حقوق و تکالیف دارندگان اسناد معارض…

مبحث چهارم: تشریفات طرح دعوای ابطال سند.

گفتار اول: صلاحیت مراجع قضائی و شبه قضائی در رسیدگی به دعوای ابطال سند.

گفتار دوم: طرح دعوای ابطال سند.

مبحث پنجم: نمونه دادخواست ابطال سند و نمونه رای..

لزوم همراهی دعوی ابطال سند رسمی و ابطال معامله مربوط..

بخش سوم: دعاوی تصادفات رانندگی.

فصل اول- دعاوی تصادفات رانندگی (خسارت جانی).

مبحث اول: دعوای مطالبه خسارت بدنی ناشی از تصادف..

مبحث دوم: ارکان دعوای مطالبه خسارت جانی ناشی از تصادف..

گفتار اول: وقوع یک حادثه رانندگی..

گفتار دوم: ورود خسارت منجر به دیه یا ارش…

گفتار سوم: وجود رابطه سببیت..

مبحث سوم: نحوه جبران خسارات بدنی ناشی از تصادف..

گفتار اول: نحوه پرداخت خسارت جانی..

گفتار دوم: خودرو فاقد بیمه‌نامه و مسئولیت‌های آن.

گفتار سوم: تعهدات مطلق بیمه‌گر در مقابل بیمه‌گذار.

گفتار چهارم: موارد بازیافت خسارت..

گفتار پنجم: موارد قابل پرداخت از صندوق..

فصل دوم- دعاوی تصادفات (خسارت مالی).

مبحث اول: مفهوم خسارت مالی و مستندات قانونی آن..

مبحث دوم: مطالبه خسارات مالی ناشی از تصادف..

گفتار اول: ارکان مسئولیت مدنی..

گفتار دوم: موجبات ضمان.

مبحث سوم: نحوه جبران خسارت مالی..

گفتار اول: تشریفات پرداخت خسارت مالی..

گفتار دوم: طریقه بازیافت خسارت از مسبب حادثه.

فصل سوم- دعاوی تصادفات رانندگی (خسارت افت قیمت خودرو).

مبحث اول: مفهوم افت قیمت و مستندات قانونی..

گفتار اول: در قانون رسیدگی فوری به خسارات ناشیه از تصادفات رانندگی به‌وسیله نقلیه موتوری..

گفتار دوم: در قانون مدنی..

گفتار سوم: در قانون مسئولیت مدنی..

مبحث دوم: ارکان مطالبه افت قیمت..

گفتار اول: وجود تصادف..

گفتار دوم: مقصر بودن خوانده دعوا

گفتار سوم: نو بودن خودرو.

مبحث سوم: تشریفات رسیدگی به دعاوی تصادفات رانندگی..

گفتار اول: صلاحیت محاکم در رسیدگی به دعاوی تصادفات رانندگی..

گفتار دوم: نحوه طرح دعاوی تصادفات..

مبحث چهارم: نمونه دادخواست مطالبه دیه و نمونه رای..

بخش چهارم: دعاوی آپارتمان‌نشینی.

مبحث اول: قسمت‌های اشتراکی آپارتمان..

گفتار اول: تعریف قسمت‌های مشترک..

گفتار دوم: مصادیق قسمت‌های مشترک ساختمان.

مبحث دوم: قسمت‌های اختصاصی آپارتمان..

گفتار اول: تعریف قسمت‌های اختصاصی یک ساختمان.

گفتار دوم: ویژگی‌های قسمت‌های اختصاصی..

گفتار سوم: مصادیق قسمت‌های اختصاصی..

مبحث سوم: اصول حاکم بر روابط قسمت‌های اختصاصی و اشتراکی..

مبحث چهارم: هزینه‌های مشترک یک مجتمع..

گفتار اول: تعریف هزینه‌های مشترک..

گفتار دوم: انواع هزینه‌های مشترک..

گفتار سوم: قواعد حاکم بر «هزینه‌های اشتراکی» یک مجموعه ساختمانی..

گفتار چهارم: آیین دادرسی حاکم بر «هزینه‌های اشتراکی» ساختمان.۳

گفتار پنجم: پرداخت هزینه‌های مشترک..

گفتار ششم: تشریفات لازم برای وصول هزینه‌ها

گفتار هفتم: آثار اظهارنامه درخواست هزینه‌های مشترک..

مبحث پنجم: آیین دادرسی حاکم بر اداره مجتمع آپارتمانی..

گفتار اول: تصمیم‌گیری بعضی از مالکان راجع به یک قسمت بنا

گفتار دوم: مجامع عمومی..

گفتار سوم: وظایف و اختیارات مجامع عمومی..

گفتار چهارم: مدیر یا مدیران ساختمان.

بخش پنجم: دعاوی بیــمه.

مبحث اول: تعهدات بیمه‌گر و بیمه‌گذار.

مبحث دوم: مراجع قضائی صلاحیت‌دار برای رسیدگی به دعاوی بیمه.

مبحث سوم: معرفی بیمه شخص ثالث..

مبحث چهارم: کمیسیون رسیدگی به خسارت..

مبحث پنجم: نمونه دادخواست مطالبه خسارت و نمونه رای..

خسارت ناشی از افت قیمت اتومبیل را می‌توان مطالبه نمود.

بخش ششم: دعوای مطالبه چک..

مبحث اول: ارکان دعوای مطالبه وجه چک…

گفتار اول: وجود سندی تحت عنوان چک…

گفتار دوم: رسیدن موعد پرداخت چک…

گفتار سوم: مواجه چک با گواهی عدم پرداخت..

گفتار چهارم: عدم سقوط تعهد پرداخت چک توسط صادرکننده.

گفتار پنجم: عدم نامشروع بودن تحصیل چک…

مبحث دوم: دعوای استرداد لاشه چک…

گفتار اول: امانی یا خالی از وجه بودن چک…

گفتار دوم: مطالبه لاشه چک…

مبحث سوم: مراجع صالح برای رسیدگی به دعاوی چک…

گفتار اول: صلاحیت ذاتی مراجع در رسیدگی به این دعاوی..

گفتار دوم: صلاحیت محلی مراجع صالح به رسیدگی..

مبحث چهارم: تشریفات رسیدگی به دعوای مطالبه چک…

مبحث پنجم: نمونه دادخواست مطالبه وجه چک با قرار تأمین خواسته و نمونه رای..

عدم استماع دعوی مطالبه وجه چک از ظهرنویس پس از یک سال از اعتراض…

بخش هفتم: دعوای تنفیذ و ابطال وصیت‌نامه.

مبحث اول: انواع وصیت و ماهیت حقوقی آن‌ها

گفتار اول: انواع وصیت..

گفتار دوم: ویژگی‌های ذاتی وصیت..

گفتار سوم: ماهیت حقوقی وصیت..

گفتار چهارم: اثبات وصیت..

مبحث دوم: انواع وصیت‌نامه و قواعد حاکم بر آن..

گفتار اول: انواع وصیت‌نامه.

گفتار دوم: تشریفات قانونی طرح ادعای ارائه وصیت‌نامه پس از صدور گواهی حصر وراثت..

مبحث سوم: دعوای تنفیذ وصیت‌نامه.

گفتار اول: ارکان دعوای تنفیذ وصیت‌نامه.

گفتار دوم: تشریفات طرح دعوای تنفیذ وصیت‌نامه.

مبحث چهارم: دعوای بطلان وصیت‌نامه.

گفتار اول: ارکان دعوای بطلان وصیت‌نامه.

گفتار دوم: تشریفات طرح دعوای ابطال وصیت‌نامه.

مبحث پنجم: مراجع صالح برای رسیدگی به دعوای تنفیذ و ابطال وصیت‌نامه.

گفتار اول: صلاحیت ذاتی محاکم.

گفتار دوم: صلاحیت محلی محاکم.

مبحث ششم: نمونه تقاضای صحت و اصالت وصیت‌نامه عادی و نمونه رای..

تنفیذ وصیت‌نامه رسمی نسبت به مازاد بر ثلث..

بخش هشتم: دعوای مطالبه اجرت‌المثل.

مبحث اول: مقایسه اجرت‌المثل با مواد مشابه.

مبحث دوم: موارد درخواست اجرت المثل..

گفتار اول: دعوای مطالبه اجرت انجام عمل بدون قرارداد.

گفتار دوم: دعوای مطالبه اجرت‌المثل اموال بدون قرارداد.

گفتار سوم: دعوای مطالبه اجرت‌المثل اموال مشاعی..

گفتار چهارم: دعوای مطالبه اجرت‌المثل به جهت عدم تسلیم یا تأخیر در تسلیم موضوع تعهد.

گفتار پنجم: دعوای مطالبه اجرت‌المثل در قرارداد اجاره.

گفتار ششم: دعوای مطالبه اجرت‌المثل ایام زوجیت..

مبحث سوم: مرجع صالح و مالی یا غیر مالی بودن دعوا

گفتار اول: صلاحیت مراجع قضائی در رسیدگی به دعوای مطالبه اجرت‌المثل..

گفتار دوم: مالی یا غیرمالی بودن دعوای مطالبه اجرت‌المثل..

مبحث چهارم: نمونه دادخواست و نمونه رای..

عدم امکان جمع بین اجرت‌المثل و نحله.

بخش نهم: دعوای الزام به انجام تعهد.

مبحث اول: ارکان دعوای الزام به انجام تعهد.

گفتار اول: وجود الزام قانونی یا قراردادی..

گفتار دوم: درخواست انجام تعهد از سوی متعهدله یا مضی مدت انجام.

گفتار سوم: عدم سقوط تعهد موضوع دعوا

مبحث دوم: خسارت ناشی از تأخیر در انجام یا عدم انجام تعهد.

گفتار اول: موضوع تعهد پرداخت وجه نقد است..

گفتار دوم: اگر موضوع تعهد انجام یا عدم انجام عملی باشد.

مبحث سوم: نمونه دادخواست انجام تعهد و نمونه رای..

ضمانت اجرای عدم انجام تعهدات قراردادی..

بخش دهم: دعوای تحویل و تسلیم مبیع.

مبحث اول: ارکان دعوای تحویل و تسلیم مبیع..

گفتار اول: وجود عقد بیع و صحیح بودن آن.

گفتار دوم: موجودیت مبیع و شرایط آن.

گفتار سوم: عدم تسلیم مبیع از سوی بایع.

مبحث دوم: شرایط تحویل و تسلیم مبیع از سوی بایع..

گفتار اول: تعریف تسلیم و قبض مبیع.

گفتار دوم: زمان و مکان تسلیم مبیع.

گفتار سوم: هزینه تسلیم مبیع.

گفتار چهارم: تلف و نقض در مبیع قبل از تسلیم.

مبحث سوم: ضمانت اجرای عدم تحویل و تسلیم مبیع..

گفتار اول: امکان مطالبه خسارت از سوی خریدار.

گفتار دوم: الزام بایع به تحویل مبیع.

گفتار سوم: ایجاد حق فسخ برای خریدار.

مبحث چهارم: تشریفات رسیدگی به دعوای الزام به تسلیم و تحویل مبیع..

گفتار اول: صلاحیت محاکم در رسیدگی به دعوای تسلیم و تحویل مبیع.

گفتار دوم: نحوه طرح دعوای الزام به تحویل و تسلیم مبیع.

گفتار سوم: اقدامات احتیاطی در دعوای الزام به تحویل و تسلیم مبیع.

مبحث پنجم: نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی و نمونه رای..

 تخلیه مورد اجاره به دلیل انقضای مدت..

بخش یازدهم: دعوای الزام به تعمیرات محل سرقفلی.

مبحث اول: شرایط طرح دعوای الزام به انجام تعمیرات اساسی..

گفتار اول: وجود رابطه استیجاری..

گفتار دوم: ضرورت انجام تعمیرات..

مبحث دوم: مطالب قابل بحث دعوای الزام به انجام تعمیرات اساسی..

گفتار اول: منظور از تعمیرات اساسی و تعمیرات جزئی..

گفتار دوم: تکلیف هزینه‌های بدون اذن مستأجر برای تعمیرات اساسی..

گفتار سوم: اختیار دادگاه در احتساب هزینه تعمیرات اساسی برای بیش از شش ماه.

مبحث سوم: الزامات اثباتی خواهان (مستأجر) و دفاعیات خوانده (موجر).

مبحث چهارم: نمونه دادخواست و نمونه رای..

حدود مسئولیت موجر و مستأجر در پرداخت هزینه‌های عین مستأجره.

بخش دوازدهم: دعوای تقابل.

مبحث اول: شرایط طرح دعوای تقابل..

گفتار اول: شرایط عمومی..

گفتار دوم: رعایت شرایط اختصاصی..

مبحث دوم: تشریفات رسیدگی به دعوای متقابل..

مبحث سوم: دعوای تقابل به لحاظ مصداقی..

گفتار اول: مصادیق دعوای تقابل..

گفتار دوم: مواردی که دعوای تقابل محسوب نمی‌شوند.

مبحث چهارم: احکام رسیدگی به دعوای متقابل..

گفتار اول: تجدیدنظرخواهی دعوای متقابل..

گفتار دوم: آثار زوال دعوای اصلی بر دعوای متقابل..

گفتار سوم: امکان طرح دعوای تقابل از سوی جالب ثالث..

گفتار چهارم: امکان طرح دعوای تقابل از سوی خواندگان وارد ثالث..

گفتار پنجم: نحوه رسیدگی و صدور رأی..

مبحث پنجم: دادخواست تقابل و نمونه رای..

طرح دعوای متقابل پس از جلسه اول دادرسی..

بخش سیزدهم: دعوای تنفیذ قرارداد.

مبحث اول: معرفی دعوای تنفیذ قرارداد.

گفتار اول: مفهوم دعوای تنفیذ قرارداد.

گفتار دوم: هدف از طرح دعوای تنفیذ قرارداد.

مبحث دوم: شرایط طرح دعوای تنفیذ قرارداد.

گفتار اول: وجود قرارداد بین طرفین دعوا

گفتار دوم: احراز عدم انحلال قرارداد فی‌مابین طرفین..

گفتار سوم: احراز شرایط قانونی لازم برای صحت معامله.

مبحث سوم: اختلاف‌نظر در طرح دعوای تنفیذ قرارداد.

گفتار اول: مبانی استدلالی موافقان پذیرش دعوای تنفیذ قرارداد.

گفتار دوم: مبانی استدلالی مخالفان پذیرش دعوای تنفیذ قرارداد.

مبحث چهارم: مواردی که در تنظیم دادخواست تنفیذ قرارداد حائز اهمیت است..

مبحث پنجم: نمونه دادخواست تنفیذ و نمونه رای..

دعوای تنفیذ قرارداد جزء امور ترافعی نبوده و قابلیت طرح در محاکم ندارد.

بخش چهاردهم: دعوای جلب ثالث..

مبحث اول: شرایط پذیرش دعوای جلب ثالث..

گفتار اول: تقدیم دادخواست تا سه روز از اولین جلسه دادرسی..

گفتار دوم: مرتبط یا هم منشأ بودن دعوای جلب ثالث با دعوای اصلی..

گفتار سوم: جالب یکی از طرفین دعوا باشد.

گفتار چهارم: در جریان بودن دعوای اصلی..

مبحث دوم: جلب ثالث در مرحله واخواهی و تجدیدنظر.

مبحث سوم: اهم مسائل دعوای جلب ثالث..

مبحث چهارم: نمونه دادخواست جلب ثالث و نمونه رای..

طرف‌های دعوای جلب ثالث..

بخش پانزدهم: دعوای مطالبه خسارات مازاد بر دیه.

مبحث اول: جبران خسارت..

مبحث دوم: ارکان دعوای مطالبه خسارات مازاد بر دیه.

گفتار اول: عدم کفایت «دیه» جهت جبران خسارات..

گفتار دوم: ورود ضرر از جانب زیان‌زننده.

گفتار سوم: قابل مطالبه بودن ضرر.

گفتار چهارم: هم منشأ بودن دیه و خسارات مازاد بر دیه.

مبحث سوم: تشریفات رسیدگی به دعاوی خسارات مازاد بر دیه.

گفتار اول: صلاحیت محاکم در رسیدگی به دعاوی خسارات مازاد بر دیه.

گفتار دوم: نحوه طرح دعاوی تصادفات..

مبحث چهارم: نمونه دادخواست خسارات مازاد بر دیه و نمونه رای..

خسارت هزینۀ درمان علاوه بر دیه.

بخش شانزدهم: دعوای اصلاح و ابطال شناسنامه.

مبحث اول: دعوای تغییر سن تولد.

گفتار اول: مرجع صالح به دعوا دادگاه می‌باشد.

گفتار دوم: مرجع صالح به دعوا کمیسیون ثبت احوال می‌باشد

مبحث دوم: دعوای تغییر نام و نام خانوادگی..

گفتار اول: تغییر نام (اسم کوچک)

گفتار دوم: تغییر نام و نام خانوادگی (نام فامیلی)

مبحث سوم: هیئت حل اختلاف..

گفتار اول: صلاحیت هیئت حل اختلاف..

گفتار دوم: نحوه اعتراض به رأی هیئت حل اختلاف..

مبحث چهارم: نمونه دادخواست ابطال شناسنامه قبلی و نمونه رای..

دادگاه صلاحیت‌دار در دعوای ابطال سند سجلی..

بخش هفدهم: دعوای فروش مال مشاع.

مبحث اول: تقسیم مال مشاعی..

مبحث دوم: مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای افراز مال مشاعی..

گفتار اول: صلاحیت واحد ثبتی..

گفتار دوم: صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی..

مبحث سوم: دعوای فروش مال مشاعی.

گفتار اول: مرجع قضائی صالح به رسیدگی به درخواست فروش مال مشاعی..

گفتار دوم: شیوه رسیدگی به دعوای دستور فروش مال مشاعی..

گفتار سوم: نحوه اجرای دستور فروش مال مشاعی..

مبحث چهارم: نمونه دادخواست تقاضای تقسیم مال مشاعی و نمونه رای..

قابلیت اعتراض ثالث نسبت به دستور فروش مال مشاعی..

بخش هجدهم: دعوای فسخ معامله.

مبحث اول: ماهیت حق فسخ..

مبحث دوم: آثار حق فسخ..

مبحث سوم: نمونه دادخواست تنفیذ فسخ معامله و نمونه رای..

دعوای فسخ عقد به لحاظ تحقق شرط فسخ.

بخش نوزدهم: دعوای قلع و قمع.

مبحث اول: بررسی لغوی و اهمیت دعوای قلع و قمع..

گفتار اول: مفهوم لغوی و حقوقی..

گفتار دوم: اهمیت دعوا در رویه قضائی..

مبحث دوم: ارکان دعوای قلع و قمع..

گفتار اول: مالکیت بلامنازع خواهان بر عرصه.

گفتار دوم: احداث ابنیه، اعیان یا غرس اشجار در ملک…

گفتار سوم: عدم وجود مجوز قانونی یا قراردادی جهت احداث مستحدثات یا غرس اشجار.

مبحث سوم: طرح دعوای قلع و قمع در کنار برخی دعاوی حقوقی دیگر.

گفتار اول: قلع و قمع در دعوای خلع‌ید.

گفتار دوم: قلع و قمع در دعاوی تصرف..

مبحث چهارم: قلع و قمع در امور کیفری..

گفتار اول: قلع و قمع در قانون تغییر کاربری اراضی..

گفتار دوم: شکایات تصرف غیرقانونی..

مبحث پنجم: رسیدگی به دعوای قلع و قمع..

گفتار اول: مراجع قضائی صالح برای رسیدگی به دعوای قلع و قمع.

گفتار دوم: روند رسیدگی به دعوای قلع و قمع.

گفتار سوم: خواهان و خوانده دعاوی..

گفتار چهارم: اقدامات احتیاطی..

گفتار پنجم: مالی یا غیرمالی بودن قلع و قمع و نحوه تقویم آن.

مبحث ششم: نمونه دادخواست خلع‌ید و قلع و قمع و نمونه رای..

 نقض دادنامه بدوی به دلیل عدم طرح دعوای قلع و قمع از طرف تمامی مستأجرین..

بخش بیستم: دعوای مطالبه خسارت.

مبحث اول: مرجع تعیین میزان خسارت..

گفتار اول: تعیین میزان خسارت توسط قانون.

گفتار دوم: تعیین میزان خسارت توسط مرجع قضائی..

مبحث دوم: انواع خسارت قابل مطالبه.

گفتار اول: خسارات دادرسی..

گفتار دوم: خسارت ممکن‌الحصول.

گفتار سوم: خسارت قانونی..

گفتار چهارم: خسارت قراردادی (وجه التزام)

گفتار پنجم: خسارت معنوی..

گفتار ششم: خسارت تأخیر تأدیه.

مبحث سوم: خسارات غیر قابل مطالبه.

گفتار اول: خسارت ناشی از عدم‌النفع.

گفتار دوم: خسارت از خسارت..

مبحث چهارم: تشریفات دعوای مطالبه خسارت..

گفتار اول: صلاحیت مراجع قضائی در رسیدگی به دعوای مطالبه خسارت..

گفتار دوم: صلاحیت محلی مراجع صالح در رسیدگی دعوای مطالبه خسارت..

گفتار سوم: طریقه تنظیم دادخواست دعوای مطالبه خسارت..

مبحث پنجم: نمونه دادخواست مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم و نمونه رای..

مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ارز.

بخش بیست و یکم: دعوی مطالبه طلب..

مبحث اول: ارکان دعوی مطالبه طلب..

گفتار اول: مستند بودن طلب به سند.

گفتار دوم: حال و منجز بودن طلب..

گفتار سوم: عدم سقوط طلب موضوع دعوی..

مبحث دوم: مراجع صالح برای رسیدگی به دعوی مطالبه طلب..

گفتار اول: صلاحیت ذاتی مراجع در رسیدگی به این دعوی..

گفتار دوم: صلاحیت محلی مراجع صالح به رسیدگی..

مبحث سوم: تشریفات رسیدگی به دعوی مطالبه طلب..

مبحث چهارم: خسارت تأخیر تأدیه در دعوی مطالبه طلب..

مبحث پنجم: اقدامات احتیاطی در خصوص دعوی مطالبه طلب..

مبحث ششم: نمونه دادخواست مطالبه وجه سفته و نمونه رای..

عدم تهاتر طلب احراز شده در مقابل دینی که اثبات نشده.

بخش بیست و دوم: د‌عوای مطالبه و استرداد ثمن.

مبحث اول: ارکان دعوای مطالبه ثمن معامله.

گفتار اول: وجود عقد بیع و صحیح بودن آن.

گفتار دوم: عدم پرداخت ثمن از سوی مشتری..

مبحث دوم: شرایط پرداخت ثمن معامله.

گفتار اول: پرداخت دین..

گفتار دوم: زمان و مکان پرداخت ثمن..

گفتار سوم: هزینه تسلیم پرداخت ثمن..

مبحث سوم: ضمانت اجرای عدم پرداخت ثمن معامله.

گفتار اول: امکان مطالبه خسارت از سوی خریدار.

گفتار دوم: ایجاد حق فسخ برای خریدار.

مبحث چهارم: ارکان دعوای استرداد ثمن معامله.

گفتار اول: انحلال یا بطلان عقد بیع.

گفتار دوم: مطالبه مشتری و عدم پرداخت بایع.

مبحث پنجم: تشریفات رسیدگی به دعاوی مطالبه و استرداد ثمن..

گفتار اول: صلاحیت محاکم در رسیدگی به دعاوی مطالبه و استرداد ثمن..

گفتار دوم: طریقه طرح دعاوی مطالبه و استرداد ثمن..

مبحث ششم: نمونه دادخواست مطالبه ثمن و نمونه رای..

لوازم دعوی استرداد وجه موضوع معامله.

بخش بیست و سوم: دعوای مطالبه وجه‌التزام.

مبحث اول: وجه‌التزام.

مبحث دوم: ارکان تشکیل‌دهنده دعوای مطالبه وجه‌التزام.

مبحث سوم: نمونه دادخواست مطالبه وجه‌التزام و نمونه رای..

دعوای مطالبه وجه‌التزام در عقد اجاره.

بخش بیست و چهارم: دعوای ممانعت و مزاحمت از حق.

گفتار اول: حق مالکیت..

گفتار دوم: حق انتفاع.

گفتار سوم: حق ارتفاق..

مبحث اول: دعوای ممانعت از حق..

گفتار اول: تعریف دعوای ممانعت از حق..

گفتار دوم: ارکان دعوای ممانعت از حق..

مبحث دوم: دعوای مزاحمت از حق..

گفتار اول: تعریف دعوای مزاحمت از حق..

گفتار دوم: ارکان دعوای مزاحمت از حق..

مبحث سوم: تشریفات رسیدگی به دعوای ممانعت و مزاحمت از حق..

گفتار اول: مرجع قضائی صالح برای رسیدگی به دعاوی..

گفتار دوم: روند رسیدگی به دعاوی..

گفتار سوم: خواهان و خوانده دعاوی..

مبحث چهارم: اقدامات احتیاطی در دعاوی ممانعت و مزاحمت از حق..

مبحث پنجم: دعاوی تصرف در اموال مشترک و نحوه اجرای حکم.

گفتار اول: دعاوی تصرف در اموال مشترک..

گفتار دوم: شیوه اجرای احکام دعاوی تصرف..

مبحث ششم: معرفی شکایت کیفری ممانعت و مزاحمت از حق.

مبحث هفتم: نمونه دادخواست الزام به رفع مزاحمت به انضمام کلیه خسارات قانونی و نمونه رای

طرح دعوای رفع ممانعت از حق از مشاعات آپارتمان.

بخش بیست و پنجم: دعوای ورشکستگی.

مبحث اول: شرایط دعوای ورشکستگی..

گفتار اول: تاجر بودن.

گفتار دوم: توقف از پرداخت دیون.

مبحث دوم: انواع دعاوی ورشکستگی..

گفتار اول: انواع دعاوی ورشکستگی حسب درخواست..

گفتار دوم: انواع دعاوی ورشکستگی به نتایج.

مبحث سوم: آثار ورشکستگی..

گفتار اول: آثار کلی حکم ورشکستگی..

گفتار دوم: آثار حکم ورشکستگی در معاملات ورشکسته.

مبحث چهارم: تشریفات رسیدگی به دعوای ورشکستگی..

گفتار اول: صلاحیت محاکم در رسیدگی به دعوای ورشکستگی..

گفتار دوم: نحوه طرح دعوای ورشکستگی..

مبحث پنجم: نمونه دادخواست حکم ورشکستگی و نمونه رای..

 شرایط اقامه دعوای ورشکستگی توسط تاجر.

بخش بیست و ششم: دعوای ورود ثالث..

مبحث اول: شرایط دعوای ورود ثالث..

مبحث دوم: اقسام دعوای ورود ثالث..

مبحث سوم: اهم مسائل دعوای ورود ثالث..

مبحث چهارم: نمونه دادخواست ورود ثالث و نمونه رای..

دعوای ورود ثالث در دعوای اعتراض ثالث

بخش بیست و هشتم: دعاوی وقف..

مبحث اول: شخصیت حقوقی وقف..

مبحث دوم: ارکان و شرایط عقد وقف..

گفتار اول: صیغه وقف..

گفتار دوم: واقف..

گفتار سوم: موقوفُ‌به.

گفتار چهارم: قصد و رضای طرفین..

گفتار پنجم: موقوف‌علیه.

مبحث سوم: اقسام وقف..

گفتار اول: تقسیم‌بندی بر اساس موقوف‌علیه:

گفتار دوم: وقف از نظر کسب منافع و عواید:

مبحث چهارم: دعاوی وقف و تشریفات آن..

گفتار اول: دعوای اثبات وقفیت..

گفتار دوم: دعوای ابطال وقف نامه و اثبات مالکیت..

گفتار سوم: دعوای اثبات تولیت (متولی بودن)

گفتار چهارم: تشریفات طرح دعاوی وقف..

مبحث پنجم: نمونه دادخواست ابطال وقف‌نامه و نمونه رای..

رد دعوی متولی راجع به خلع‌ید از موقوفه‌ای که هنوز به قبض داده نشده.

بخش بیست و نهم: دعوای اعمال حق شفعه.

معرفی دعوای اخذ به شفعه.

مبحث اول: ارکان تشکیل‌دهنده دعوای اخذ به شفعه.

گفتار اول: لزوم وجود شرکت یا مشاع بودن مال.

گفتار دوم: غیرمنقول بودن مال..

گفتار سوم: قابل تقسیم بودن ملک…

گفتار چهارم: انتقال سهم به‌وسیله بیع.

گفتار پنجم: محدود بودن شمار شریکان..

مبحث دوم: مقررات مربوط به حق شفعه.

گفتار اول: قابل استناد نبودن معاملات خریدار در برابر شفیع..

گفتار دوم: اثر اقاله در اسقاط حق شفعه.

گفتار سوم: فوری بودن حق شفعه.

گفتار چهارم: عدم امکان تبعیض در تملک حق شفعه.

گفتار پنجم: اجرای حق منوط به پرداخت ثمن می‌باشد.

مبحث سوم: اجرای حق شفعه.

گفتار اول: آثار اجرای حق شفعه.

گفتار دوم: اجرای حق شفعه در صورت فروش مبیع به دیگران..

مبحث چهارم: زوال حق شفعه.

گفتار اول: زوال اختیاری..

گفتار دوم: زوال قهری..

مبحث پنجم: تشریفات رسیدگی به دعوای اعمال حق شفعه.

گفتار اول: صلاحیت محاکم در رسیدگی به دعوا

گفتار دوم: نحوه طرح دعوای اعمال حق شفعه.

مبحث ششم: چند نکته در خصوص اخذ به شفعه.

مبحث هفتم: دادخواست اعمال و اجرای حق اخذ به شفعه نمونه رای..

شرایط تحقق اخذ به شفعه.

بخش سی ام: اعاده دادرسی حقوقی.

مبحث اول: تعریف و انواع اعاده دادرسی..

گفتار اول: آراء قابل اعاده دادرسی..

مبحث دوم: جهات اعاده دادرسی..

مبحث سوم: مهلت و اصحاب دعوا در اعاده دادرسی..

گفتار اول: مهلت درخواست اعاده دادرسی..

گفتار دوم: اصحاب دعوا در اعاده دادرسی..

مبحث چهارم: نحوه درخواست اعاده دادرسی..

گفتار اول: اعاده دادرسی اصلی..

گفتار دوم: اعاده دادرسی طاری..

مبحث پنجم: تشریفات رسیدگی به اعاده دادرسی..

گفتار اول: هزینه دادرسی اعاده دادرسی..

گفتار دوم: محل تقدیم دادخواست اعاده دادرسی..

مبحث ششم: آثار اعاده دادرسی..

گفتار اول: اثر قبول اعاده دادرسی بر اجرای حکم.

گفتار دوم: نقض حکم مورد درخواست اعاده دادرسی..

مبحث هفتم: نمونه دادخواست اعاده دادرسی و نمونه رای..

عدم امکان اعادۀ دادرسی نسبت به قرار رد دعوا

بخش سی و یکم: آثار وکالت..

مبحث اول: وکالت و انواع آن..

گفتار اول: انواع وکالت..

گفتار دوم: شکل وکالت و انواع آن.

مبحث دوم: طرفین وکالت و موضوع و حدود وکالت..

گفتار اول: موضوع وکالت..

گفتار دوم: حدود وکالت..

گفتار سوم: تعدد وکیل و حدود اختیاراتشان.

مبحث سوم: تعهدات وکیل و موکل..

گفتار اول: مسئولیت و تعهدات وکیل..

گفتار دوم: تعهدات موکل..

مبحث چهارم: انحلال و انقضاء وکالت..

گفتار اول: موارد انحلال وکالت با عزل.

گفتار دوم: موارد انحلال وکالت با عزل.

وکالت دادگستری..

مبحث اول: شرایط وکالت در قانون آیین دادرسی مدنی..

گفتار اول: دامنه شمول وکالت دادگستری..

گفتار دوم: تشریفات وکالت..

مبحث دوم: وکالت در امور کیفری..

گفتار اول: تعداد وکلا در مراجع کیفری..

مبحث سوم: نمونه قرارداد وکالت و نمونه رای..

بخش سی و دوم: دعوای تأمین خواسته.

مبحث اول: شرایط درخواست تأمین خواسته.

گفتار اول: درخواست توسط ذی‌نفع.

گفتار دوم: زمان درخواست تأمین خواسته.

مبحث دوم: شرایط صدور قرار تأمین خواسته.

گفتار اول: اخذ خسارت احتمالی..

گفتار دوم: میزان و نوع خسارت احتمالی..

گفتار سوم: اقسام تأمین خواسته.

مبحث سوم: ابلاغ، اجرا اعتراض و لغو از رفع قرار تأمین خواسته.

گفتار اول: ابلاغ و اجرای تأمین خواسته.

گفتار دوم: تجدیدنظرخواهی و اعتراض به تأمین خواسته.

گفتار سوم: رفع قرار تأمین خواسته.

مبحث چهارم: مراجع صالح برای رسیدگی به قرار تأمین خواسته.

گفتار اول: درخواست تأمین از مراجع قضائی..

مبحث پنجم: آثار قرار تأمین خواسته.

گفتار اول: آثار قرار تأمین خواسته پیش از اجرا

گفتار دوم: آثار قرار تأمین خواسته پس از اجرا:

مبحث ششم: نمونه دادخواست توقیف اموال و تأمین خواسته و نمونه رای..

عدم توقف عملیات اجرایی در راستای قرار تأمین خواسته.

بخش سی و سوم: دعوای دستور موقت..

مبحث اول: ارکان دادرسی فوری..

گفتار اول: اقتضای فوریت موضوع دستور.

گفتار دوم: تشخیص فوریت موضوع دستور.

گفتار سوم: درخواست توسط ذی‌نفع.

گفتار چهارم: موضوع دستور موقت..

گفتار پنجم: اخذ تأمین مناسب از متقاضی..

مبحث دوم: ابلاغ و اجرا و اعتراض و لغو دستور موقت..

گفتار اول: ابلاغ و اجرا دستور موقت..

گفتار دوم: تجدیدنظرخواهی و فرجام‌خواهی از دستور موقت..

گفتار سوم: لغو و رفع اثر از دستور موقت..

مبحث سوم: مرجع قضائی صالح برای رسیدگی به دستور موقت..

گفتار اول: مرجع صالح برای صدور دستور موقت..

گفتار دوم: درخواست دستور موقت از سوی مراجع شبهه قضائی..

مبحث چهارم: امکان درخواست دستور موقت در دعاوی طاری..

مبحث پنجم: نمونه دادخواست و نمونه رای..

صدور دستور موقت مبنی بر منع اجرای مفاد اجراییه.

بخش سی و چهارم: دعوای اثبات مالکیت..

مبحث اول:معرفی دعوای اثبات مالکیت..

مبحث دوم: نمونه دادخواست اثبات مالکیت و نمونه رای..

بخش سی و پنجم: دعوای الزام به تنظیم سند رسمی.

معرفی دعوای الزام به تنظیم سند.

مبحث اول: دعوای الزام به تنظیم سند رسمی به همراه فک رهن..

مبحث دوم: تشریفات طرح دعوای الزام به تنظیم سند.

مبحث سوم:دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی اجاره به انضمام کلیه خسارات قانونی..

بخش سی و ششم: دعوای خلع ید.

مبحث اول: معرفی دعوای خلع‌ید.

مبحث دوم: تفاوت دعوای خلع‌ید و رفع تصرف عدوانی..

مبحث سوم:تشریفات طرح دعوای خلع ید.

مبحث چهارم: دادخواست خلع‌ید و نمونه رای..

دادخواست خلع‌ید و قلع و قمع بنا با صدور دستور موقت..

بخش سی و هفتم: دعوای اعسار

مبحث اول: معرفی دعوای اعسار.

شرایط معسر.

شرایط رسیدگی به دعوای اعسار.

مبحث دوم: نحوه طرح دعوای اعسار از سوی محکوم‌علیه.

انواع دعوای اعسار.

مبحث سوم:نمونه دادخواست اعسار و نمونه رای..

نمونه دادخواست اعساراز محکوم به.

نمونه دادخواست اعساراز هزینه دادرسی..

نمونه دادخواست اعسار از محکوم به.

تقسیط نوعی اعسار است و در صورت عدم احراز اعسار، امکان تقسیط محکوم‌به وجود ندارد.

بخش سی و هشتم: دعوای ابطال معامله.

معرفی دعوای ابطال معامله.

مبحث اول: حالت ‌های وضعی قرارداد.

مبحث دوم: موارد معاملات باطل..

مبحث سوم: موارد معاملات قابل ابطال..

مبحث چهارم: اهم مسائل قابل بحث در طرح دعوای ابطال معامله.

مبحث پنجم:نمونه دادخواست ابطال معامله و نمونه رای..

نمونه دادخواست بطلان معامله.

بخش سی و نهم: دعوای فک رهن.

مبحث اول: معرفی دعوای فک رهن..

مبحث دوم: نمونه دادخواست الزام به فک رهن و نمونه رای..

بخش چهلم: دعوای ابطال اجراییه.

معرفی دعوای ابطال اجراییه.

مبحث اول : دستور اجرا و صدو راجراییه.

مبحث  دوم : دعوای ابطال دستور  اجرا

گفتاراول: مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای ابطال دستور اجرا

گفتاردوم: تشریفات رسیدگی به دعوای ابطال دستور اجرا

گفتار سوم: خواسته دعوای ابطال دستور اجرا

مبحث سوم: دعوای ابطال عملیات اجرایی ثبتی..

مبحث سوم: دعوای ابطال عملیات اجرایی دادگستری..

مبحث چهارم: نمونه دادخواست ابطال اجراییه ثبتی از سوی ثالث و نمونه رای..

نمونه دادخواست ابطال اجراییه دادگاهی از سوی ثالث..

اعتراض از آراء هیئت‌های حل اختلاف کارگر و کارفرما

بخش چهل و یکم: دعوای تصرف عدوانی.

معرفی دعوای تصرف عدوانی..

مبحث اول:  دعوای حقوقی تصرف عدوانی..

مبحث دوم: مقایسه دعوای تصرف عدوانی با دعاوی مشابه.

مبحث سوم:تشریفات رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی..

مبحث سوم : معرفی دعوای کیفری تصرف عدوانی..

مبحث چهارم: دادخواست رفع تصرف عدوانی به همراه دستور موقت..

دعوای ابطال رای داوری.

معرفی دعوای ابطال رای داوری..

نمونه دادخواست درخواست تعیین داور.

نمونه دادخواست ابطال  رای  داوری خارج از مهلت..

کیفیت رسیدگی دادگاه به دعوی ابطال رأی داور.

منابع و مآخذ.

 

 

Additional

وزن 0.55 kg

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “منبع آزمون اختبار (حقوقی)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

X