تخفیف‌ها و قیمت جشنواره‌ها در قیمت فروش در نظر گرفته نمی‌شود
توجه : برای فیلتر کردن نمایش ها در نمودار بر روی عنوان هریک کلیک کنید .
50%

تست های طبقه بندی شده مدنی

شناسه محصول: 767 دسته:

برای آزمون کارشناسی ارشد حقوق خصوصی  و آماده شدن برای آزمون وکالت این مجموعه تست یکی از بهترین کتب تست در زمینه حقوق مدنی است. برای آزمونهای کارشناسی ارشد حقوق خصوصی و وکالت این کتاب می تواند بهترین راهنمای شما باشد.

24,000 تومان

مقایسه
  1. کتاب فوق یکی از بهترین منابع برای اینکه در درس حقوق مدنی از خودتان آزمون بگیرید می باشد.
  2. برای موفق شدن در آزمون کارشناسی ارشد حقوق خصوصی و آزمون وکالت این مجموعه تست یکی از بهترین کتب تست در زمینه حقوق مدنی است.
وزن0.45 kg
نویسنده

گروه پژوهشی

انتشارات

چراغ دانش

سال چاپ

1399

قطع

وزیری

سرفصل ها

فهرست کلی صفحه

در انتشار و آثار و اجرای قوانین به طور عموم. ۱۱

جلد اوّل- در اموال. ۱۵

کتاب اوّل- در بیان اموال و مالکیت به طور کلی. ۱۵

باب اوّل- در بیان انواع اموال.. ۱۵

فصل اوّل- در اموال غیر مَنقول. ۱۵

فصل دوم- در اموال منقوله ۱۹

فصل سوم- در اموالی که مالک خاص ندارد. ۲۱

باب دوم- در حقوق مختلفه که برای اشخاص نسبت به اموال حاصل می‌شود. ۲۲

فصل اوّل- در مالکیت. ۲۳

فصل دوم- در حق اِنتفاع. ۲۷

مبحث اول: در عُمری و رُقبی و سُکنی. ۲۸

مبحث دوم: در وقف. ۳۴

مبحث سوم: در حق اِنتفاع از مُباحات. ۴۷

فصل سوم- در حق اِرتفاق نسبت به مِلک غیر و در احکام و آثار املاک نسبت به املاک مجاور ۴۷

مبحث اوّل: در حق اِرتفاق نسبت به مِلک غیر ۴۷

مبحث دوم: در احکام و آثار املاک نسبت به املاک مجاور ۵۰

مبحث سوم: در حَریم املاک.. ۵۵

کتاب دوم- در اسباب تملک.. ۵۶

کتاب دوم- در اسباب تملک.. ۵۷

قسمت اول- در احیای اراضی موات و حِیازت اشیاء مباحه ۵۷

باب اوّل- در اِحیاء اراضی مَوات و مباحه. ۵۷

باب سوم- در معادن.. ۵۹

باب چهارم- در اشیای پیدا شده و حیوانات ضالّه. ۵۹

فصل اوّل- در اشیاء پیدا شده ۵۹

فصل دوم- در حیوانات ضالّه ۶۰

باب پنجم- در دفینه. ۶۱

باب ششم- در شکار. ۶۲

قسمت دوم- در عقود و معاملات و الزامات. ۶۲

باب اوّل- در عقود و تعهدات به طور کلی.. ۶۲

فصل اوّل- در اقسام عقود و معاملات. ۶۳

فصل دوم- در شرایط اساسی برای صحّت معامله ۶۶

مبحث اول: در قصد طرفین و رضای آن‌ها ۶۷

مبحث دوم: در اَهلیت طرفین. ۸۳

مبحث سوم: در مورد معامله ۸۴

مبحث چهارم: در جهت معامله ۸۵

فصل سوم- در اثر معاملات. ۸۷

مبحث اوّل: در قواعد عمومی. ۸۷

مبحث دوم: در خسارات حاصله از عدم اجرای تعهدات. ۹۰

مبحث سوم: در اثر عقود نسبت به اشخاص ثالث. ۹۶

فصل چهارم- در بیان شرایطی که در ضمن عقد می‌شود ۹۶

مبحث اوّل: در اقسام شرط. ۹۶

مبحث دوم: در احکام شرط. ۱۰۲

فصل پنجم- در معاملاتی که موضوع آن مال غیر است یا معاملات فضولی. ۱۱۱

فصل ششم- در سقوط تعهدات. ۱۲۰

مبحث اول: در وفای به عهد. ۱۲۰

مبحث دوم: در اقاله ۱۳۱

مبحث سوم: در اِبراء ۱۳۷

مبحث چهارم: در تبدیل تعهد. ۱۳۹

مبحث پنجم: در تَهاتُر ۱۴۱

مبحث ششم: مالکیت مافی‌الذمه ۱۴۳

باب دوم- در الزاماتی که بدون قرارداد حاصل می‌شود. ۱۴۴

فصل اوّل- در کلیات. ۱۴۴

فصل دوم- در ضَمان قهری. ۱۴۶

مبحث اوّل: در غصب. ۱۴۶

مبحث دوم: در اِتلاف.. ۱۵۷

مبحث سوم: در تسبیب. ۱۶۴

مبحث چهارم: در استیفاء ۱۶۸

باب سوم- در عقود معینه مختلفه. ۱۷۰

فصل اوّل- در بیع. ۱۷۰

مبحث اوّل: در احکام بیع. ۱۷۰

مبحث دوم: در طرفین معامله ۱۷۵

مبحث سوم: در مبیع. ۱۷۶

مبحث چهارم: در آثار بیع. ۱۸۳

فقره اول- در ملکیت مبیع و ثمن. ۱۸۴

فقره دوم- در تسلیم. ۱۸۷

فقره سوم- در ضَمان دَرَک.. ۱۹۶

فقره چهارم- در تأدیه ثَمَن. ۲۰۰

مبحث پنجم: در خیارات و احکام راجعه به آن. ۲۰۱

فقره اول- در خیارات. ۲۰۱

دوم- در خیار حیوان. ۲۰۱

سوم- در خیار شرط. ۲۰۲

چهارم- در خیار تأخیر ثمن. ۲۰۴

پنجم- در خیار رؤیت و تخلف وصف. ۲۰۸

ششم- در خیار غَبن. ۲۰۹

هفتم- در خیار عیب. ۲۱۰

هشتم- در خیار تَدلیس.. ۲۱۸

نهم- در خیار تَبَعُّض صَفقه ۲۱۹

فقره دوم- در احکام خیارات به طور کلی. ۲۲۱

فصل دوم- در بیع شرط. ۲۲۸

فصل سوم- در مُعاوضه ۲۲۹

فصل چهارم- در اجاره ۲۳۰

مبحث اوّل: در اجاره اشیاء ۲۳۲

مبحث دوم: در اجاره حیوانات. ۲۵۱

مبحث سوم: در اجاره اشخاص.. ۲۵۱

فقره اوّل- در اجاره خدمه و کارگر ۲۵۲

فقرۀ دوم- در اجاره متصدی حمل و نقل. ۲۵۲

فصل پنجم- در مُزارعه و مُساقات. ۲۵۳

مبحث اوّل: در مُزارعه ۲۵۳

مبحث دوم: در مُساقات. ۲۵۷

فصل ششم- در مُضاربه ۲۵۸

فصل هفتم- در جُعاله ۲۶۱

فصل هشتم- در شرکت. ۲۶۵

مبحث اوّل: در احکام شرکت. ۲۶۵

مبحث دوم: در تقسیم اموال شرکت. ۲۷۰

فصل نهم- در ودیعه ۲۷۶

مبحث اول: در کلیات. ۲۷۶

مبحث دوم: در تعهدات امین.. ۲۷۷

مبحث سوم: در تعهدات امانت‌گذار ۲۸۱

فصل دهم- در عاریه ۲۸۱

فصل یازدهم- در قَرض.. ۲۸۴

فصل دوازدهم- در قِمار و گروبندی. ۲۸۶

فصل سیزدهم- در وکالت. ۲۸۸

مبحث اول: در کلیات. ۲۸۸

مبحث دوم: در تعهدات وکیل. ۲۹۱

مبحث سوم: در تعهدات موکل. ۲۹۳

مبحث چهارم: در طرق مختلفه انقضای وکالت. ۲۹۴

فصل چهاردهم- در ضَمان عقدی. ۳۰۱

مبحث اول: در کلیات. ۳۰۱

مبحث دوم: در اثر ضمان بین ضامن و مضمون‌له ۳۰۷

مبحث سوم: در اثر ضَمان بین ضامن و مضمون‌عنه ۳۱۲

مبحث چهارم: در اثر ضَمان بین ضامنین. ۳۱۵

فصل پانزدهم- در حواله ۳۱۶

فصل شانزدهم- در کفالت. ۳۱۸

فصل هفدهم- در صُلح. ۳۲۰

فصل هجدهم- در رهن. ۳۲۸

فصل نوزدهم- در هبه ۳۳۸

قسمت سوم- در اخذ به شفعه ۳۴۲

قسمت چهارم- در وصایا و ارث. ۳۵۱

باب اوّل- در وصایا ۳۵۱

فصل اوّل- در کلیات. ۳۵۱

فصل دوم- در مّوصی. ۳۵۵

فصل سوم- در مُوصی‌به ۳۵۷

فصل چهارم- در موصی‌له ۳۶۱

فصل پنجم- در وصیّ. ۳۶۲

باب دوم- در ارث.. ۳۶۵

فصل اول- در موجبات ارث و طبقات مختلفه وراث. ۳۶۵

فصل دوم- در تحقق ارث. ۳۶۶

فصل سوم- در شرایط و جمله‌ای از موانع ارث. ۳۷۰

فصل چهارم- در حجب. ۳۷۴

فصل پنجم- در فرض و صاحبان فرض.. ۳۷۶

فصل ششم- در سهم‌الارث طبقات مختلفه وراث. ۳۷۹

مبحث اول: در سهم‌الارث طبقه اولی. ۳۷۹

سهم الارث طبقه اول: ۳۷۹

مبحث دوم: در سهم الارث طبقه دوم ۳۸۴

سهم الارث طبقه دوم: ۳۸۵

مبحث سوم: در سهم‌الارث وارث طبقه سوم ۳۹۰

سهم الارث طبقه سوم عبارت است از: ۳۹۱

مبحث چهارم: در میراث زوج و زوجه. ۳۹۶

کتاب سوم- در مقررات مختلفه ۴۰۰

جلد دوم- در اشخاص.. ۴۰۳

کتاب اوّل- مصوب ۶/۱۱/۱۳۱۳- در کلیات. ۴۰۳

کتاب دوم (تا ششم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۱۳) در تابعیت از قانون مدنی. ۴۰۸

کتاب سوم (مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۱۳) در اسناد سجل احوال. ۴۱۵

کتاب چهارم (مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۱۳) در اقامتگاه ۴۱۷

کتاب پنجم (مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۱۳) در غایب مفقودالاثر. ۴۱۹

کتاب ششم (مصوب ۲۱/۱۲/۱۳۱۳) در قرابت.. ۴۲۳

کتاب هفتم- در نکاح و طلاق. ۴۲۴

فصل اوّل- در خواستگاری. ۴۲۴

فصل دوم (مصوب ۳۱/۱۲/۱۳۱۳) قابلیت صحّی برای ازدواج. ۴۲۷

فصل سوم (مصوب ۲۱/۱۲/۱۳۱۳) در موانع نکاح. ۴۲۸

فصل چهارم (۱۷/۱/۱۳۱۴) شرایط صحّت نکاح. ۴۳۱

فصل پنجم (مصوب ۱۷/۱/۱۳۱۴) وکالت در نکاح. ۴۳۳

فصل ششم (مصوب ۱۷/۱/۱۳۱۴) در نکاح منقطع. ۴۳۴

فصل هفتم (مصوب ۱۷/۱/۱۳۱۴) در مهر ۴۳۵

فصل هشتم- در حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر ۴۴۴

باب دوم (مصوب۲۰/۱/۱۳۱۴) در انحلال عقد نکاح.. ۴۵۰

فصل اول- در مورد امکان فسخ نکاح. ۴۵۰

فصل دوم- در طلاق. ۴۵۳

مبحث اوّل: در کلیات.. ۴۵۳

مبحث دوم: در اقسام طلاق.. ۴۵۵

مبحث سوم: در عدّه. ۴۵۶

کتاب هشتم (۱۹/۱/۱۳۱۴) در اولاد. ۴۵۹

باب اوّل- در نَسَب.. ۴۵۹

باب دوم- در نگاهداری و تربیت اطفال.. ۴۶۱

باب سوم- در ولایت قهری پدر و جدّ پدری.. ۴۶۵

کتاب نهم- در خانواده ۴۷۰

فصل اوّل- در الزام به انفاق. ۴۷۰

کتاب دهم- در حَجر و قیمومت.. ۴۷۳

فصل اوّل- در کلیات. ۴۷۳

فصل دوم- در موارد نصب قیّم و ترتیب آن. ۴۷۸

فصل سوم- در اختیارات و وظایف و مسئولیت قیّم و حدود آن. ۴۸۰

فصل چهارم- در موارد عزل قیّم. ۴۸۳

فصل پنجم- در خروج از تحت قیمومت. ۴۸۴

کتاب اول- در اقرار ۴۸۶

باب اوّل- در شرایط اقرار. ۴۸۶

باب دوم- در آثار اقرار. ۴۸۸

کتاب دوم- در اسناد. ۴۹۰

کتاب سوم- در شهادت. ۴۹۴

باب اوّل- در موارد شهادت.. ۴۹۴

باب دوم- در شرایط شهادت.. ۴۹۵

کتاب پنجم- در قَسَم. ۴۹۷

قانون مسئولیت مدنی. ۴۹۹

قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی۱۳۹۴٫ ۵۰۳

 

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “تست های طبقه بندی شده مدنی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.