مسئولیت مدنی ناشی از تأخیر در تأدیه وجه چک

وزن 0.45 kg
نویسنده

احسان پهلوانی فرد, حسین رمضان قربانی

انتشارات

چراغ دانش

سال چاپ

1401

قطع

رقعی

تعداد موجود :

132,000 تومان

چقدر از محصول راضی هستید؟

توضیحات کامل

وزن 0.45 kg
نویسنده

احسان پهلوانی فرد, حسین رمضان قربانی

انتشارات

چراغ دانش

سال چاپ

1401

قطع

رقعی

سرفصل ها

فهرست  کلی صفحه

چکیده ۱۱

۱ـ مقدمه و بیان مساله ۱۲

۲ـ ضرورت انجام تحقیق ۱۷

۳ـ اهداف تحقیق ۱۸

۴ـ سوالات تحقیق ۱۸

مفاهیم و کلیات ۱۹

۱ـ۱ تعاریف ۲۱

۱ـ۲ تعریف چک ۲۷

۱ـ۳ مجازات چک پرداخت نشده ۵۷

مسئولیت مدنی در تاخیر تأدیه ۸۵

۲ـ۱ کلیات مسئولیت مدنی ۸۷

۲ـ۲ تاخیر تأدیه وجه چک ۱۰۵

نتیجه گیری ۱۳۳

پیشنهادهای پژوهش ۱۳۷

انضمام ۱۳۹

فهرست منابع ۱۴۹

فهرست جزیی صفحه

چکیده ۱۱

۱ـ مقدمه و بیان مساله ۱۲

۲ـ ضرورت انجام تحقیق ۱۷

۳ـ اهداف تحقیق ۱۸

۴ـ سوالات تحقیق ۱۸

مفاهیم و کلیات ۱۹

۱ـ۱ تعاریف ۲۱

۱ـ۱ـ۱ مفهوم مسئولیت ۲۱

۱ـ۱ـ۲ مفهوم مسئولیت مدنی ۲۲

۱ـ۱ـ۳ مفهوم تأخیر ۲۵

۱ـ۱ـ۴ مفهوم تأدیه ۲۵

۱ـ۲ تعریف چک ۲۷

۱ـ۲ـ۱ واژه شناسی ۲۷

۱ـ۲ـ۲ تعریف چک در قانون تجارت ۲۸

۱ـ۲ـ۳ تعریف چک در دکترین حقوقی ۲۹

۱ـ۲ـ۴ تاریخچه ۳۰

۱ـ۲ـ۵ قانون صدور چک ۳۲

۱ـ۲ـ۶ ویژگی‌های چک ۳۳

۱ـ۲ـ۶ـ۱ شرایط صوری چک ۳۳

۱ـ۲ـ۶ـ۲ شرایط ماهوی چک ۳۳

۱ـ۲ـ۶ـ۳ شرایط شکلی چک ۳۴

۱ـ۲ـ۶ـ۴ شرایط صحت چک ۳۵

۱ـ۲ـ۷ انواع چک از نظر بانک ۳۶

۱ـ۲ـ۷ـ۱ چک عادی ۳۶

۱ـ۲ـ۷ـ۲ چک تأیید شده ۳۷

۱ـ۲ـ۷ـ۳ چک بانکی ۳۷

۱ـ۲ـ۷ـ۴ چک بسته ۳۷

۱ـ۲ـ۷ـ۵ چک عمومی ۳۸

۱ـ۲ـ۷ـ۶ چک مسافرتی ۳۸

۱ـ۲ـ۷ـ۷ چک تضمین شده ۳۹

۱ـ۲ـ۷ـ۸ چک در گردش ۴۰

۱ـ۲ـ۸ آثار حقوقی چک ۴۰

۱ـ۲ـ۸ـ۱ چک سند لازم الاجراست ۴۰

۱ـ۲ـ۸ـ۲ تعقیب کیفری صادر کننده چک بی محل ۴۱

۱ـ۲ـ۸ـ۳ شرط حذف مجازات کیفری صادر کننده چک بی محل ۴۱

۱ـ۲ـ۸ـ۴ صدور چک وعده دار ‌یا سفید امضا ۴۳

۱ـ۲ـ۹ قوانین صدور چک ۴۳

۱ـ۲ـ۹ـ۱ ماده نخست قانون صدور چک ۴۳

۱ـ۲ـ۹ـ۱ـ۱ انتقاد ۴۳

۱ـ۲ـ۹ـ۱ـ۲ جنبه جزایی چک ۴۴

۱ـ۲ـ۹ـ۱ـ۳ چک‌های سایر موسسات اعتباری ۴۴

۱ـ۲ـ۹ـ۱ـ۴ مقایسه چک و اسکناس ۴۵

۱ـ۲ـ۱۰ ماده دوم قانون صدور چک ۴۶

۱ـ۲ـ۱۰ـ۱ اجرای ثبت ۴۶

۱ـ۲ـ۱۱ سیر مراحل مختلف رسیدگی به چک دارای جنبه کیفری ۵۰

۱ـ۲ـ۱۱ـ۱ رسیدگی عمومی ۵۰

۱ـ۲ـ۱۱ـ۱ـ۱ محل وقوع جرم ۵۰

۱ـ۲ـ۱۱ـ۱ـ۲ طرح شکایت در مرجع صالح و رسیدگی مقدماتی ۵۱

۱ـ۲ـ۱۱ـ۱ـ۲ـ۱ تأمین خواسته از اموال متهم ۵۱

۱ـ۲ـ۱۱ـ۱ـ۲ـ۲ احضار ‌یا جلب متهم ۵۲

۱ـ۲ـ۱۱ـ۱ـ۲ـ۳ اخذ تأمین از متهم ۵۲

۱ـ۲ـ۱۱ـ۱ـ۲ـ۴ صدور قرار موقوفی یا منع تعقیب ۵۲

۱ـ۲ـ۱۱ـ۱ـ۲ـ۵ صدور قرار‌های مجرمیت و کیفر خواست ۵۳

۱ـ۲ـ۱۱ـ۲ رسیدگی در دادگاه عمومی ۵۳

۱ـ۲ـ۱۲ مطالبه وجه چک و ضرر و زیان وارده ۵۴

۱ـ۲ـ۱۳ رسیدگی در دادگاه تجدید نظر استان و دیوان عالی کشور ۵۶

۱ـ۳ مجازات چک پرداخت نشده ۵۷

۱ـ۳ـ۱ عنصر مادی جرم ۵۷

۱ـ۳ـ۱ـ۱ موارد تحقق عنصر مادی جرم در زمان اصدار چک ۵۹

۱ـ۳ـ۱ـ۱ـ۱ عدم مطابقت امضا ۶۰

۱ـ۳ـ۱ـ۱ـ۲ قلم خوردگی و اختلاف در مندرجات چک ۶۱

۱ـ۳ـ۲ عنصر روانی جرم چک پرداخت نشدنی ۶۴

۱ـ۳ـ۳ شیوه‌های اقدام مطالبه وجه چک پرداخت نشدنی ۶۶

۱ـ۳ـ۳ـ۱ نحوه تعقیب کیفری صادر کننده چک در مراجع کیفری ۶۷

۱ـ۳ـ۳ـ۲ نحوه مراجعه به اجرای ثبت برای وصول وجه چک ۶۹

۱ـ۳ـ۳ـ۳ طرح دعوی در دادگاه‌های حقوق برای وصول وجه چک ۷۲

۱ـ۳ـ۴ مجازات یا واکنش اجتماعی در قبال اصدار چک پرداخت نشدنی ۷۴

۱ـ۳ـ۴ـ۱ مفهوم واکنش اجتماعی ۷۴

۱ـ۳ـ۴ـ۲ مجازات اصدار چک پرداخت نشدنی ۷۵

۱ـ۳ـ۴ـ۳ موارد تشدید مجازات جرم چک پرداخت نشدنی ۸۱

۱ـ۳ـ۴ـ۴ مقررات جزائی برای جلوگیری از تکرار صدور چک بی محل ۸۱

مسئولیت مدنی در تاخیر تأدیه ۸۵

۲ـ۱ کلیات مسئولیت مدنی ۸۷

۲ـ۱ـ۱ سیر تاریخی مفهوم مسئولیت مدنی ۸۷

۲ـ۱ـ۲ مفهوم مسئولیت مدنی ۹۰

۲ـ۱ـ۳ قلمرو مسئولیت مدنی ۹۲

۲ـ۱ـ۴ مسئولیت مدنی و مسئولیت اخلاقی ۹۳

۲ـ۱ـ۵ مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری ۹۳

۲ـ۱ـ۵ـ۱ از نظر تعریف اعمال موجد مسئولیت کیفری ۹۴

۲ـ۱ـ۵ـ۲ از نظر نتیجه ۹۵

۲ـ۱ـ۵ـ۳ از نظر داوری درباره رفتار مرتکب ۹۵

۲ـ۱ـ۶ اهمیت مسئولیت مدنی ۹۵

۲ـ۱ـ۶ـ۱ اهمیت عملی ۹۶

۲ـ۱ـ۶ـ۲ اهمیت نظری ۹۶

۲ـ۱ـ۷ انواع مختلف مسئولیت مدنی ۹۷

۲ـ۱ـ۷ـ۱ مسئولیت ناشی از فعل شخصی ۹۷

۲ـ۱ـ۷ـ۲ مسئولیت ناشی از فعل دیگری ۹۷

۲ـ۱ـ۷ـ۳ مسئولیت ناشی از فعل اشیا ۹۸

۲ـ۱ـ۸ مسائل مشترک همه انواع مسئولیت مدنی ۱۰۰

۲ـ۱ـ۸ـ۱ لزوم خسارت ۱۰۰

۲ـ۱ـ۸ـ۲ رابطه علیت میان فعل زیان آور و زیان ۱۰۱

۲ـ۱ـ۹ دعوای ناشی از مسئولیت مدنی ۱۰۱

۲ـ۱ـ۹ـ۱ آینده مسئولیت مدنی ۱۰۲

۲ـ۲ تاخیر تأدیه وجه چک ۱۰۵

۲ـ۲ـ۱ قواعد کلی حاکم بر خسارت تاخیر تأدیه چک ۱۰۵

۲ـ۲ـ۱ـ۱ قابلیت مطالبه‌ی خسارت تأخیر تأدیه ۱۰۵

۲ـ۲ـ۱ـ۲ ضرورت مطالبه‌ی خسارت تأخیر تأدیه ۱۰۸

۲ـ۲ـ۱ـ۳ ضرورت رسیدگی ترافعی ۱۱۱

۲ـ۲ـ۲ پرداخت خسارت تأخیر تأدیه پیش از صدور حکم قطعی ۱۱۴

۲ـ۲ـ۲ـ۱ تحقیقات مقدماتی ۱۱۵

۲ـ۲ـ۲ـ۲ مرحله بدوی ۱۱۸

۲ـ۲ـ۲ـ۳ مرحله‌ی تجدید نظر ۱۲۱

۲ـ۲ـ۳ پرداخت خسارت تأخیر تأدیه پس از صدور حکم قطعی ۱۲۳

۲ـ۲ـ۳ـ۱ ضرورت پرداخت خسارت تأخیر تأدیه ۱۲۵

۲ـ۲ـ۳ـ۲ عدم ضرورت پرداخت خسارت تأخیر تأدیه ۱۲۷

۲ـ۲ـ۳ـ۲ـ۱ تصریح قانونی ۱۲۷

۲ـ۲ـ۳ـ۲ـ۲ ماهیت خسارت تأخیر تأدیه ۱۲۹

۲ـ۲ـ۳ـ۲ـ۳ لزوم رعایت قواعد آمره دادرسی مدنی ۱۳۰

نتیجه گیری ۱۳۳

پیشنهادهای پژوهش ۱۳۷

انضمام ۱۳۹

فهرست منابع ۱۴۹

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “مسئولیت مدنی ناشی از تأخیر در تأدیه وجه چک”

09016288181 02188303398