کتاب حاشیه نوین بر قانون صدور چک

وزن 0.65 kg
نویسنده

توحید زینالی, علی اکبر سبحانی

انتشارات

چراغ دانش

سال چاپ

1401

قطع

وزیری

تعداد موجود :

200,000 تومان

چقدر از محصول راضی هستید؟

توضیحات کامل

وزن 0.65 kg
نویسنده

توحید زینالی, علی اکبر سبحانی

انتشارات

چراغ دانش

سال چاپ

1401

قطع

وزیری

سرفصل ها

فهرست صفحه

مقدمه‌ چاپ سوم ۱۵

ماده ۱- الحاقی ۱۱/۰۸/۱۳۷۲- ۱۷

الف) تعریف چک ۱۸

۱- تعریف چک از دیدگاه حقوقدانان ۱۸

۲- تعریف چک از دیدگاه قانون ۱۸

۱-۲- قانون صدور چک مصوب سال ۱۳۵۵ ۱۸

۲-۲- قانون تجارت مصوب سال ۱۳۱۱ ۱۸

ب) ماهیت چک ۱۸

۱- نظریه قراردادی ۱۸

۲- نظریه ایجاد تعهد ۱۹

۳- نظریه ترکیبی ۱۹

۱- ۳- مرحله امضاء ۱۹

۲- ۳- مرحله صدور ۱۹

پ) انواع چک ۱۹

۱- از نظر قانون تجارت سال ۱۳۱۱ ۱۹

۱- ۱- چک در وجه شخص معین بدون قید حواله‌کرد ۱۹

۲- ۱- چک در وجه شخص معین با قید حواله‌کرد ۱۹

۳- ۱- چک در وجه حامل ۱۹

۲- از نظر قانون چک مصوب سال ۱۳۵۵ و اصلاحات بعدی ۱۹

۱- ۲- چک عادی ۱۹

۲- ۲- چک تأیید شده ۱۹

۳- ۲- چک تضمین شده ۲۰

بند ۳ ماده ۱ قانون صدور چک مصوب سال ۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی ۲۰

چک تضمین شده قانون مصوب ۲۲ تیر ماه سال ۱۳۳۷ ۲۰

تفاوت «چک تضمین شده قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵» با «قانون چک‌های تضمین شده مصوب ۱۳۳۷» ۲۱

۴- ۲- چک مسافرتی (در گردش) ۲۱

ویژگی‌های خاص این نوع چک اولاً ۲۱

۵- ۲- صور خاصی از چک‌ها ۲۱

چک پول ۲۱

بانک چک ۲۱

ایران چک ۲۱

مقایسه چک پول (ایران چک و بانک چک) با چک‌های تضمین شده ۲۱

۱- تشابه‌ها ۲۱

۲- تفاوت‌ها ۲۱

۳- از نظر بانک (محال‌علیه) ۲۲

۱- ۳- چک بانکی ۲۲

۲- ۳- چک بسته ۲۲

۳- ۳ – چک عمومی ۲۲

۴- ۳ – چک مسافرتی ۲۲

۵- ۳- چک در گردش ۲۲

۲- تفاوت چک با دیگر اسناد تجارتی ۲۲

۱- ۲- تفاوت چک با برات ۲۲

۲- ۲- تفاوت چک با فته طلب (سفته) ۲۳

ت) آراء وحدت رویه ۲۳

ث) نظریات مشورتی ۲۳

ج) نشست‌های قضایی ۲۵

ماده ۲- ۲۷

الف) اسناد ۳۰

۱- سند رسمی ۳۰

۲- سند عادی ۳۰

امتیازات چک ۳۰

داشتن ضمانت اجرای کیفری ۳۰

رسیدگی خارج از نوبت ۳۰

رسیدگی بدون اخذ تأمین از خواهان ۳۰

اجبار دادگاه در قبول درخواست تأمین از طرف خواهان ۳۱

ب) وصول وجه چک از طریق اجراییه ثبت ۳۱

پ)درخواست اجراییه ۳۳

ت) مختومه شدن اجراییه ۳۳

۱- رضایت بستانکار (دارنده‌ی چک) ۳۳

۲- پرداخت بدهی به سپرده اداره ثبت ۳۴

ث) شکایت از عملیات اجرایی ۳۴

چ) دارنده چک ۳۶

ح) نظرات مشورتی اداره حقوقی ۳۶

ماده ۳ – (اصلاحی ۰۲/۰۶/۱۳۸۲) ۵۵

الف) شرایط شکلی چک ۵۵

۱- قید کلمه چک در روی ورقه چک ۵۵

۲- نام پرداخت‌کننده چک ۵۵

۳- محل صدور چک ۵۵

۴- تاریخ صدور چک ۵۵

۵- امضاء صادرکننده چک ۵۵

تعیین نام ۵۵

ب) عناصر تشکیل دهنده جرم صدور چک پرداخت نشدنی ۵۶

۱- ۲- عمل مادی فیزیکی ۵۶

۲- ۲- شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم ۵۶

۳- ۲- نتیجه جرم ۵۶

۴- ۲- عنصر روانی جرم ۵۷

پ) جهات کیفری چک ۵۷

قلم‌خوردگی در متن چک ۵۸

عدم مطابقت امضاء ۵۸

اختلاف در مندرجات ۵۹

ت) اصول و اوصاف حاکم بر اسناد تجاری ۶۰

۲- اصول اساسی راجع به اسناد تجاری ۶۳

ث) نظریات مشورتی ۶۶

ج) نشست‌های قضایی ۶۷

ماده ۳ مکرر (الحاقی ۰۲/۰۶/۱۳۸۲) ۶۹

الف) شرایط لازم برای مسئولیت اشخاص ذی‌نفع در چک ۶۹

ب) محل چک ۷۰

۱- ۳- در قانون صدور چک اصلاحی سال ۱۳۷۲- ۷۰

۲- ۳- قانون صدور چک اصلاحی سال ۱۳۸۲- ۷۰

۱-۴- نظریه انتقال طلب ۷۱

۲-۴- نظریه انتقال دین ۷۱

۳-۴- نظریه وکالت در پرداخت ۷۱

۴-۴- چک به منزل شرط به نفع ثالث ۷۱

۵-۴- چک به منزله وسیله پرداخت ۷۱

۱-۵- انتقال محل از صادرکننده به دارنده ۷۱

انتقال محل از زمان صدور چک ۷۱

انتقال محل از زمان سر رسید ۷۱

۲-۵- انتقال محل از دارنده چک به اشخاص ثالث ۷۲

قبل از سر رسید ۷۲

بعد از سررسید ۷۲

پ) نظرات مشورتی اداره حقوقی ۷۲

ت) نشست‌های قضایی ۷۲

ماده ۴- ۷۷

الف) برگشت چک ۷۷

۱- ۲- اعتراض از طریق قانون تجارت ۷۷

۲- ۲- اعتراض از طریق قانون صدور چک ۷۸

ب) وظایف بانک و دارنده چک در خصوص چک پرداخت نشدنی ۷۹

ت) نظرات مشورتی ۸۰

ماده ۵- ۸۱

الف) وظیفه دارنده چک ۸۱

ب) وظایف بانک محال‌علیه ۸۱

ماده ۶- ۸۳

الف) شرایط شکلی چک ۸۳

ب) شرایط ماهوی چک ۸۳

۱- ۱- محل صدور ۸۳

۲- ۱- تاریخ صدور چک ۸۳

۳- ۱- امضاء صادرکننده چک ۸۴

۴- ۱- مبلغ چک ۸۴

۱- ۲- قید نام و نام‌خانوادگی صاحب حساب بر روی چک ۸۴

۲- ۲- ذکر تاریخ سر رسید چک ۸۴

ماده ۷ (اصلاحی ۰۲/۰۶/۱۳۸۲) ۸۷

الف) تفاوت جرم صدور چک پرداخت نشدنی با چک بلامحل ۸۹

ممنوعیت از داشتن دسته چک ۹۲

۲- مرجع شبه قضایی (شورای حل اختلاف) ۹۳

۱-۲- صلاحیت صدور رأی ۹۳

۱-۱- تعدد مادی ۹۵

۲-۱- تعدد معنوی ۹۵

ماده ۸ – (۱۱/۰۸/۱۳۷۲) ۱۰۵

الف) محل‌های صدور چک ۱۰۶

در هنگام صدور چک ممکن است یکی از صور پنجگانه ذیل تحقق یابد ۱۰۶

ب) نظرات مشورتی اداره حقوقی ۱۰۷

ماده ۹- ۱۰۹

الف) بررسی صدور چک پرداخت نشدنی از جهت اقامه و تعقیب دعوا ۱۱۰

ب) سقوط حق تعقیب کیفری دارنده چک پرداخت نشدنی قبل از شکایت کیفری ۱۱۰

پ) نشست‌های قضایی ۱۱۱

ماده ۱۰ – (۱۱/۰۸/۱۳۷۲) ۱۱۳

الف) عناصر تشکیل دهنده جرم ۱۱۳

ب) مجازات جرم صدور چک از حساب مسدود ۱۱۵

پ) محل وقوع جرم صدور چک از حساب مسدود ۱۱۵

ت) تعلیق و آزادی مشروط در خصوص چک صادره از حساب مسدود ۱۱۵

ث) تخفیف و تشدید مجازات جرم صادرکننده چک از حساب مسدود ۱۱۶

ج) تعدد و تکرار جرم صدور چک از حساب مسدود ۱۱۶

چ) ماهیت جرم صدور چک از حساب مسدود ۱۱۷

ح) فرق جرم صدور چک پرداخت نشدنی با جرم صدور چک از حساب مسدود ۱۱۷

خ) فرق جرم صدور چک از حساب مسدود با جرم کلاهبرداری ۱۱۷

د) نظریات مشورتی ۱۱۸

ماده ۱۱- ۱۲۱

الف) دارندگان حق شکایت کیفری در خصوص جرم صدور چک بلامحل ۱۲۴

مواردی که موجب سقوط حق شکایت کیفری دارنده چک می‌شود عبارتند از ۱۲۶

۱-۵- رعایت مهلت شش ماهه از تاریخ صدورچک برای مراجعه به بانک ۱۲۶

۲-۵- رعایت مهلت شش ماهه برای طرح شکایت کیفری ۱۲۷

مواردی که حق شکایت کیفری با وجود انتقال چک ساقط نمی‌شود عبارتند از ۱۲۸

۱-۲- وظیفه دارنده چک ۱۲۹

۲-۲- وظیفه بانک ۱۲۹

ث) آراء وحدت رویه ۱۳۰

چ) نظریات مشورتی ۱۳۱

ماده ۱۲ – (اصلاحی ۰۲/۰۶/۱۳۸۲) ۱۳۵

الف) اثر گذشت در جرم صدور چک پرداخت نشدنی ۱۳۶

ب) اثر پرداخت وجه چک در جرم صدور چک پرداخت نشدنی ۱۳۷

پ) خسارت تأخیر تأدیه درصورت کسر موجودی ۱۳۸

ت) مقایسه خسارت تأخیر تأدیه در قانون صدور چک و قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۹

ث) جزای نقدی مقرر در ماده ۱۲ قانون صدور چک اصلاحی سال ۱۳۸۲- ۱۳۹

ج) آراء وحدت رویه ۱۴۰

چ) نظریات مشورتی ۱۴۰

ح) نشست‌های قضایی ۱۴۴

ماده ۱۳ (اصلاحی ۰۲/۰۶/۱۳۸۲) ۱۴۹

الف) فلسفه حذف جنبه کیفری ۱۴۹

ب) چک‌های فاقد جنبه کیفری ۱۵۰

پ) بررسی جنبه کیفری چک‌های مدت‌دار (ماده ۱۳ مکرر اصلاحی) ۱۵۴

۱-۱- قانون صدور چک سال ۱۳۵۵- ۱۵۴

۲-۱- قانون صدور چک اصلاحی سال ۱۳۷۲- ۱۵۵

۳-۱- قانون صدور چک اصلاحی سال ۱۵۶

۱-۲- قانون صدور چک مصوب سال ۱۳۵۵- ۱۵۶

۲-۲- قانون صدور چک سال ۱۳۵۵ (اصلاحی سال ۱۳۷۲) ۱۵۶

۳-۲- قانون صدور چک سال ۱۳۵۵ (اصلاحی سال ۱۳۸۲) ۱۵۶

ماده ۱۴ (اصلاحی۱۱/۰۸/۱۳۷۲) ۱۶۵

الف) دستور عدم پرداخت ۱۶۵

ب) اشخاص ذی‌صلاح برای دستور عدم پرداخت چک ۱۶۶

کسانی که حق دستور عدم پرداخت چک را دارند عبارتند از ۱۶۶

پ) جهات دستور عدم پرداخت چک ۱۶۶

۱-۱- وصول چک مفقود شده از طرف دارنده چک ۱۶۷

۲-۱- چک‌های در وجه حامل ۱۶۷

۳-۱- چک‌های به نام شخص معین یا به حواله‌کرد ۱۶۷

ت) وظایف صادرکننده یا ذی‌نفع در خصوص دستور عدم پرداخت ۱۶۹

ث) وظایف بانک در قبال دستور عدم پرداخت ۱۷۰

ج) حق دارنده چک در قبال مواجه شدن با دستور عدم پرداخت ۱۷۰

چ) دستور عدم پرداخت نسبت به چک غیر قابل پرداخت ۱۷۱

خ) نظریات مشورتی ۱۷۲

ماده ۱۵- ۱۸۵

الف) موضوع دعوای خصوصی ۱۸۶

ب) طرفین دعوای خصوصی ۱۸۶

۱-۲- وراث ۱۸۶

۲-۲- مسئولان مدنی ۱۸۶

پ) شرایط تام دعوای خصوصی در دادگاه کیفری ۱۸۷

۱-۲- ضرر و زیان ناشی از جرم باشد ۱۸۷

۲-۲- محکمه جزایی وقوع جرم را محرز بداند ۱۸۷

۱-۳- فعلیت داشتن ضرر ۱۸۸

۲-۳- شخصی باشد ۱۸۸

۳-۳- مشروع باشد ۱۸۸

۴-۳- مستقیم باشد ۱۸۸

ت) شرایط شکلی مطالبه ضرر و زیان ۱۸۸

ث) نظریات مشورتی ۱۸۹

ماده ۱۶- ۱۹۱

الف) ویژگی رسیدگی به دعاوی و شکایات چک ۱۹۱

ب) نشست‌های قضایی ۱۹۲

ماده ۱۷- ۱۹۳

الف) تعریف اماره ید ۱۹۳

ب) وجود چک در دست صادرکننده ۱۹۳

ماده ۱۸ – (اصلاحی ۰۲/۰۶/۱۳۸۲) ۱۹۵

ب) انواع قرار ۱۹۹

۱-۱- مرحله اخذ کفیل ۲۰۰

۲-۱- قبولی کفالت ۲۰۰

۱-۲- صدور قرار اخذ وثیقه ۲۰۰

۲-۲- قرار قبولی وثیقه ۲۰۰

ت) نشست‌های قضایی ۲۰۲

ماده ۱۹- ۲۱۳

الف) صدور چک به وکالت یا نمایندگی ۲۱۳

۱-۲- مسئولیت کیفری ۲۱۳

۲-۲- مسئولیت مدنی ۲۱۳

ب) صدور چک به اشتراک ۲۱۳

۱-۲- مسئولیت کیفری ۲۱۴

۲-۲- مسئولیت مدنی ۲۱۴

پ) معاونت در صدور چک ۲۱۵

۱-۱- قبل از صدور چک (رفتار فیزیکی) ۲۱۶

۲-۱- بعد از صدور چک ۲۱۶

ت) نظریات مشورتی ۲۱۶

ث) نشست‌های قضایی ۲۱۸

ماده ۲۰- ۲۲۱

الف) ظهرنویسی چک ۲۲۲

۱- تعریف ظهرنویسی ۲۲۲

۲- طریقه ظهرنویسی چک ۲۲۲

۳- اقسام ظهرنویسی ۲۲۲

۱-۳- ظهرنویسی برای انتقال ۲۲۲

۲-۳- ظهرنویسی به‌عنوان وکالت ۲۲۳

۳-۳- ظهرنویسی به‌عنوان وثیقه ۲۲۳

۱-۴- قاعده مسئولیت تضامنی ظهرنویسان ۲۲۴

۳-۱-۴- ضامنین چک ۲۲۴

۲-۴- قاعده عدم ورود ایرادات ۲۲۵

ب) ظهرنویسی چک در وجه شخص معین با خط زدن عبارت حواله‌کرد ۲۲۵

پ) مهلت اقامه دعوا بر علیه ظهرنویسان ۲۲۷

ت) آثار ظهرنویسی پس از گواهی عدم پرداخت ۲۲۸

ث) آراء وحدت رویه ۲۲۸

ج) نظریات مشورتی ۲۲۹

ماده ۲۱- ۲۴۵

ب) نحوه اجرای محرومیت از حساب جاری ۲۴۸

پ) مسدود نمودن حساب جاری وکیل یا نماینده قانونی ۲۴۸

ث) آراء دیوان عدالت اداری ۲۴۹

ج) نظریات مشورتی ۲۴۹

ماده ۲۲- ۲۵۱

الف) اقامتگاه ۲۵۱

۱-۲- اقامتگاه قانونی ۲۵۱

۲-۲- اقامتگاه قراردادی ۲۵۱

ب) اقامتگاه قانونی صادرکننده چک ۲۵۱

پ) احضار متهم به صدور چک پرداخت نشدنی ۲۵۱

ت) انواع ابلاغ مقرر در قانون صدور چک در خصوص متهم ۲۵۲

ث) نظریات مشورتی ۲۵۳

چ) نشست‌های قضایی ۲۵۴

ماده ۲۳- ۲۵۷

دعاوی اسناد تجاری در آراء دادگاه ۲۶۱

اسناد تجاری ۲۶۱

الزام ظهرنویس به پرداخت وجه چک جعلی ۲۶۲

اثر اثبات خیانت در امانت نسبت به چک در وجه حامل نسبت به ثالث ۲۶۴

استناد به منشاء صدور چک و امانی بودن چک ۲۶۵

رد مطالبه چک تضمین حسن انجام کار ۲۶۷

اختصاص وصف تجریدی چک ضمانت به دارنده ثالث با حسن نیت ۲۶۸

حفظ حقوق دارنده با حسن نیت در فرض امانی بودن چک ۲۶۸

عدم تاثیر میزان تمبر الصاقی به اسناد تجاری در میزان دین ۲۶۸

مرور زمان در دعوای مطالبه مبلغ چک ۲۶۹

عدم استماع دعوی مطالبه وجه چک دارای اجراییه ثبتی ۲۷۰

عدم تسری شرط داوری موجود در قرارداد به دارنده چک ۲۷۰

عدم رعایت شرایط قانون تجارت درمطالبه سفته ۲۷۰

اثر خط زدن حواله کرد چک بر مطالبه آن توسط دارنده بعدی ۲۷۰

منابع و مأخذ ۲۷۱

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “کتاب حاشیه نوین بر قانون صدور چک”

09016288181 02188303398