اقلام سبد خرید شما
اقلام سبد خرید شما

راهنمای جامع قوانین داراشدن نامشروع

پدیدآور: ‌ اندرو دورن بیرر

مترجم: دکتر آرش فرهودی

ناشر: ‌چراغ دانش

طراح جلد: مهدی الوندی

سال و نوبت چاپ: ۴۰۲۱/چاپ اول

تیراژ و سایز: رقعی/۱۰۰۰

قیمت: ۲۳۰۰۰۰

شابک: ‌ ۳-۱۰۳-۴۴۳-۶۰۰-۹۷۸

ارسال در سریع ترین زمان

ارسال رایگان(حتی یک کتاب)

گارانتی بازگشت کالا

پشتیبانی 7 روز هفته

فهرست مطالب

مقدمه. ۱۹

یک مفهوم حقوقی چالش‌برانگیز. ۲۰

ساختار کتاب.. ۲۳

یادداشتی در ارتباط با تعاریف و روش تحقیق.. ۲۶

بخش ۱: تعریف فعل دارا شدن نامشروع. ۳۰

خلاصۀ بخش اول.. ۳۰

۱-۱ زمینه تاریخی.. ۳۲

۲-۱ تعریف عمل دارا شدن نامشروع. ۳۷

۱-۲-۱معنای برخورداری مقداری از ثروت چیست؟ ۳۹

۲-۲-۱ معنای «غیرقابل توجیه از طریق ارجاع به درآمد قانونی» چیست؟ ۴۰

۳-۱ «قانون دارا شدن نامشروع» چیست؟ ۴۰

۱-۳-۱ ویژگی شمارۀ ۱: اعمال مجازات کیفری یا مدنی درصورت دارا شدن نامشروع. ۴۲

۲-۳-۱ ویژگی شمارۀ ‌۲: عدم الزام برای اثبات فعالیت مجرمانۀ زمینه‌ای یا مجزا ۴۴

۳-۳-۱ سه مثال روشنگر از قوانین مختلف دارا شدن نامشروع. ۴۵

۴-۱ طبقه‌بندی‌های قوانین دارا شدن نامشروع. ۵۰

۱-۴-۱ قوانین کیفری دارا شدن نامشروع در مقایسه با قوانین مدنی دارا شدن نامشروع. ۵۰

۲-۴-۱ قوانین مشروط دارا شدن نامشروع: الزام بیشتر برای اثبات تردید یا باور معقول.. ۵۲

۵-۱ تفاوت میان قوانین دارا شدن نامشروع و دیگر قوانین مشابه متمرکز بر استرداد دارایی.. ۵۶

۱-۵-۱ تفاوت میان قوانین دارا شدن نامشروع و قوانین گسترده‌تر مصادره اموال(NCB) 56

۲-۵-۱ تفاوت میان قوانین دارا شدن نامشروع و قوانین مصادره گسترده اموال.. ۵۷

۳-۵-۱تفاوت میان قوانین دارا شدن نامشروع و مفهوم داراشدن ناعادلانه به‌عنوان ادعای خصوصی برای استرداد مدنی   ۵۸

بخش ۲: رویکردهای متفاوت برای تدوین قوانین دارا شدن نامشروع (بررسی مقایسه ای قوانین دارا شدن نامشروع)  ۶۱

 خلاصۀ بخش دوم. ۶۱

۱-۲ مرور کلی قوانین دارا شدن نامشروع. ۶۲

۲-۲ ویژگی‌های کلیدی تمایزدهندۀ قوانین دارا شدن نامشروع. ۶۶

۱-۲-۲ ماهیت حقوقی.. ۶۶

۲-۲-۲ حوزه‌های کاربرد. ۶۸

۳-۲-۲ مقررات تکلیفی اثبات معکوس… ۸۵

۴-۲-۲ قدرت قانونی برای الزام افشای اطلاعات.. ۸۹

۵-۲-۲ الزام برای اثبات تردید یا باور معقول.. ۹۲

۶-۲-۲ مجازات‌ها ۹۳

۳-۲ تضمین‌های موجود در برخی قوانین دارا شدن نامشروع. ۹۹

۴-۲ ابزارهای قانونی جامع برای قوانین دارا شدن نامشروع. ۱۰۲

۵-۲ چهارچوب ‌های قانونی رایج برای قوانین دارا شدن نامشروع. ۱۰۳

۱-۵-۲ چهارچوب قوانین کیفری دارا شدن نامشروع. ۱۰۴

۲-۵-۲ چهارچوب های قوانین مدنی دارا شدن نامشروع. ۱۰۸

۶-۲ قوانین دیگری که شباهت‌های قابل توجهی با قوانین دارا شدن نامشروع دارند. ۱۱۱

۱-۶-۲ حکم ثروت غیرقابل توضیح بریتانیا ۱۱۱

۲-۶-۲ قانون عواید حاصل از جرم ایرلند ۱۹۹۶. ۱۱۵

۳-۶-۲ قانون سوئیس در ارتباط با توقیف و استرداد دارایی‌های غیرقانونی اشخاص آشکار و مشخص سیاست خارجی   ۱۱۷

۴-۶-۲ قانون کیفری فرانسه (مادۀ ۶-۳۲۱) ۱۱۹

۵-۶-۲ قوانین مشابه مرتبط با الزامات اعلام دارایی.. ۱۲۰

۶-۶-۲ شباهت‌ها میان قوانین دارا شدن نامشروع و مقررات مربوط به مالیات.. ۱۲۱

بخش ۳: اثبات وقوع دارا شدن نامشروع. ۱۲۸

   خلاصۀ بخش سوم. ۱۲۸

۱-۳ چه کسی ‌باید چه چیزی را اثبات کند؟ دو عنصر مشترکی که باید در رویه‌های قضایی دارا شدن نامشروع بررسی شوند  ۱۲۹

۱-۱-۳ عنصر ثروت چگونه در قوانین دارا شدن نامشروع بیان می‌شود؟ ۱۳۰

۲-۱-۳ عنصر درآمد ناکافی چگونه در قوانین دارا شدن نامشروع بیان ‌شده است؟ ۱۳۱

۲-۳ مقایسه عناصر و بار مسئولیت اثبات در سه مدل قوانین دارا شدن نامشروع. ۱۳۳

۱-۲-۳ نمونه‌هایی از قوانین مطابق مدل الف (قوانین اعمال‌کنندۀ بار مسئولیت مشترک) ۱۳۳

۲-۲-۳ نمونه‌هایی  از قوانین مطابق مدل ب (قوانینی که بار اثبات هر دو عنصر مشترک را بر عهده دولت قرار می دهد) ۱۳۹

۳-۲-۳ نمونه‌هایی از قوانین مطابق مدل ج (قوانین اعمال‌کنندۀ مسئولیت اثبات بر فرد مدنظر برای بررسی عنصر درآمد ناکافی) ۱۴۳

۴-۲-۳ قوانینی که یکی از مدل‌های عناصر را اتخاذ می‌کنند، اما از نظر قضایی همگام با مدل دیگری از عناصر به‌کار می‌روند  ۱۴۶

۵-۲-۳ ارائۀ توضیحات قانع کننده ۱۴۸

۳-۳ دادگاه‌ها چگونه عناصر جرم را جهت تعیین اینکه دارا شدن نامشروع رخ داده یا خیر، ارزیابی می‌کنند؟ ۱۵۰

۱-۳-۳موضوع محاسبۀ ریاضی.. ۱۵۰

۲-۳-۳ تعریف دورۀ مدنظر که در آن دارا شدن نامشروع احتمالی محاسبه می‌شود. ۱۵۳

۴-۳-۳ چگونه دادگاه میزان کلی ثروت فرد را محاسبه می‌کند. ۱۵۴

۳-۴-۴- چگونه دادگاه میزان کلی درآمد قانونی فرد را تعیین میکند. ۱۶۰

۵-۳-۳ گام نهایی: ارزیابی تفاوت بین دو حالت… ۱۶۱

۴-۳ عناصر دیگر در قوانین دارا شدن نامشروع، علاوه بر عناصر ثروت و درآمد ناکافی.. ۱۶۲

۱-۴-۳ الزام اثبات اینکه داراشدن فراتر از ارزش تعریف شده یا قابل توجه بوده است… ۱۶۲

۲-۴-۳ شرط لازم برای اثبات اینکه فرد مورد نظر یک مقام دولتی است… ۱۶۴

۳-۴-۳ الزام اثبات اینکه داراشدن در چهارچوب یک محدودۀ زمانی مشخص صورت گرفته است   ۱۶۶

۴-۴-۳ الزام برای اثبات تردید معقول جرم. ۱۶۶

۵-۴-۳ عدم ضرورت اثبات اطلاع و یا قصد. ۱۶۷

بخش ۴: چالشهای حقوقی رایج در قوانین دارا شدن نامشروع. ۱۶۹

   خلاصۀ بخش چهارم. ۱۶۹

۱-۴ معکوس نمودن مسئولیت اثبات و اصل برائت… ۱۷۰

۱-۱-۴ آیا قوانین کیفری دارا شدن نامشروع ، اصل برائت را با معکوس‌کردن ناعادلانۀ وظیفۀ اثبات نقض میکنند؟ ۱۷۱

۲-۱-۴- آیا قوانین مدنی دارا شدن نامشروع به‌شیوه‌ای ناعادلانه مسئولیت اثبات را معکوس کرده‌اند؟ ۱۹۷

۲-۴ قوانین دارا شدن نامشروع ؛ حق سکوت و حق عدم اعتراف به جرم. ۲۰۲

۱-۲-۴ آیا قوانین کیفری دارا شدن نامشروع حق سکوت و حق عدم اعتراف به جرم را نقض می‌کنند؟ ۲۰۴

۲-۲-۴ آیا قوانین مدنی دارا شدن نامشروع حق عدم اعتراف به جرم را نقض می‌کنند؟ ۲۱۰

۳-۴ قوانین دارا شدن نامشروع و اصل عدم عطف به ماسبق.. ۲۱۲

۱-۳-۴ قوانین کیفری دارا شدن نامشروع و عطف‌به‌ما‌سبق.. ۲۱۲

۲-۳-۴ قوانین مدنی دارا شدن نامشروع و عطف‌به‌ماسبق.. ۲۱۷

بخش ۵: دیدگاه ها و دستاوردهایی از متخصصان. ۲۲۰

   خلاصۀ بخش پنجم. ۲۲۰

۱-۵ کنیا: قانون مبارزه با فساد و جرائم اقتصادی و مصادره اموال بدون توضیح.. ۲۲۲

۲-۵ موریس: هدف‌گرفتن اموال بدون توضیح با استفاده از قانون حکمرانی خوب و گزارش سلامت اداری   ۲۲۵

۳-۵ پرو: دارا شدن نامشروع به‌عنوان ابزاری برای مبارزه با فساد و جرائم مالی.. ۲۲۹

۴-۵ جایگزینی برای قوانین دارا شدن نامشروع: راهکار مصادره مدنی در قانون عواید حاصل از جرم ایرلند ۱۹۹۶  ۲۳۴

۵-۶- جستجوی همکاری بین المللی در پرونده های دارا شدن نامشروع. ۲۴۲

محصولات مرتبط

دسترسی به صفحات