کتاب جرم کودک‌آزاری در قانون ایران

وزن 0.45 kg
نویسنده

طاهره خلق احمدی

انتشارات

چراغ دانش

سال چاپ

1396

قطع

وزیری

تعداد موجود :

12,500 تومان

چقدر از محصول راضی هستید؟

توضیحات کامل

کتاب فوق جرم کودک آزاری و مصداق های آن را و مسایل تئوریک و عملی درباب جرم کودک آزاری را توضیح می دهد. اگر قصد دارید جرم کودک آزاری و مصادیق آن را بشناسید این کتاب کاملترین منبع است.

 

وزن 0.45 kg
نویسنده

طاهره خلق احمدی

انتشارات

چراغ دانش

سال چاپ

1396

قطع

وزیری

سرفصل ها

فهرست صفحه

فصل اول: کلیات ۱۷

مبحث اول: نگاه تاریخی به پدیده کودک‌آزاری ۱۹

مبحث دوم: مفهوم کودک، سن و سن مسئولیت کیفری کودک ۲۴

گفتار اول: مفهوم کودک در لغت و از دیدگاه قرآن، فقها و اصطلاح حقوقی ۲۴

بند اول: مفهوم کودک در لغت ۲۴

بند دوم: مفهوم کودک از دیدگاه قرآن و فقها ۲۵

بند سوم: مفهوم کودک در اصطلاح حقوقی ۲۶

بند چهارم: مفهوم کودک در حقوق ایران و انگلستان ۲۷

گفتار دوم: سن و سن مسئولیت کیفری کودک در نظام‌های حقوق ایران، انگلستان و سن در کنوانسیون حقوق کودک    ۲۸

بند اول: سن کودک از دیدگاه قرآن وفقها ۲۸

بند دوم: سن و سن مسئولیت کیفری کودک در حقوق ایران و انگلستان ۲۹

بند سوم: سن کودک در کنوانسیون حقوق کودک ۳۲

مبحث سوم: مفهوم و تعریف واژه‌ها و اقسام کودک‌آزاری ۳۴

گفتار اول: مفهوم آزار، بزه دیدگی و خشونت علیه کودکان ۳۴

بند اول: آزار ۳۴

بند دوم: بزه دیدگی ۳۵

بند سوم: خشونت علیه کودکان ۳۶

گفتار دوم: تعریف کودک‌آزاری و فرق آن با تنبیه و اقسام کودکان در معرض خطر ۳۸

بند اول: تعریف کودک‌آزاری ۳۸

بند دوم: تعریف تنبیه و تأدیب کودک و تفاوت آن با کودک‌آزاری ۴۳

بند سوم: کودکان در معرض خطر ۴۹

گفتار سوم: اقسام کودک‌آزاری ۵۲

بند اول: کودک‌آزاری جسمی ۵۲

بند دوم: کودک‌آزاری عاطفی ۵۵

بند سوم: کودک‌آزاری جنسی ۵۵

بند چهارم: کودک‌آزاری ناشی از غفلت و مسامحه ۵۷

بند پنجم: کودک‌آزاری آموزشی ۵۸

بند ششم: کودک‌آزاری اینترنتی ۵۹

بند هفتم: کودک‌آزاری اقتصادی ۶۰

بند هشتم: کودک‌آزاری سیاسی ۶۰

مبحث چهارم: جرائم، عوارض، عوامل و آمار کودک‌آزاری ۶۱

گفتار اول: جرائم علیه بهره‌برداری از کودک ۶۱

بند اول: بررسی تکدی از منظر بزه دیدگی ۶۱

بند دوم: بزه دیدگی کودک در زمینه مواد مخدر به صورت معتاد کردن کودکان ۶۱

بند سوم: بهره‌گیری از کار کودکان ۶۱

گفتار دوم: عوارض و آثار کودک‌آزاری ۶۲

گفتار سوم: عوامل مؤثر در میزان اثرات تخریبی کودک‌آزاری ۶۴

بند اول: سن کودک ۶۴

بند دوم: ارتباط فامیلی کودک با مرتکب ۶۵

بند سوم: واکنش نسبت به کودک مورد آزار ۶۵

بند چهارم: شدت سوء استفاده و سهل‌انگاری ۶۶

بند پنجم -عمدی بودن سوء استفاده و سهل‌انگاری ۶۶

بند ششم: طول مدت سوء استفاده و سهل‌انگاری ۶۶

بند هفتم: قبح سوء استفاده و سهل‌انگاری ۶۶

بند هشتم: ارتباط عاطفی کودک با مرتکب ۶۶

بند نهم: میزان تحمل سوء استفاده یا سهل‌انگاری توسط کودک ۶۶

گفتار چهارم: آمار کودک‌آزاری ۶۷

بند اول: آمار کودک‌آزاری در ایران ۶۷

بند دوم: آمار کودک‌آزاری در انگلیس ۶۹

فصل دوم: بررسی کنوانسیون حقوق کودک ۷۱

مبحث اول: چگونه تدوین و تصویب کنوانسیون حقوق کودک ۷۳

گفتار اول: مفاد کنوانسیون ۷۳

گفتار دوم: مقدمه کنوانسیون ۷۵

بند اول: تعریف کودک و تبیین حقوق او ۷۵

گفتار سوم: تکالیف دولت در حمایت از حقوق کودک ۸۳

بند اول: الزام والدین به شرکت در پرورش و رشد کودک ۸۳

بند دوم: حمایت از کودک در برابر تمامی اشکال خشونت، سوء استفاده و ۸۴

بند سوم: حمایت از کودکانی که از محیط خانوادگی محروم‌اند ۸۴

بند چهارم: سرپرستی کودک توسط اشخاصی غیر از والدین ۸۵

بند پنجم: ارائه خدمات مراقبتی و تأمین اجتماعی ۸۶

بند ششم: نظارت بر نحوه نگهداری و مراقبت از کودکان بی‌سرپرست ۸۸

بند هفتم: ارائه خدمات آموزشی اجباری و رایگان ۸۹

بند هشتم: محترم شمردن حقوق کودکان متعلق به اقلیت‌های قومی و مذهبی ۸۹

بند نهم: حمایت از کودک در برابر استثمار اقتصادی و اشتغال به کار زیان‌آور ۹۰

بند دهم: حمایت از کودک در برابر استفاده از داروهای مخدر و مواد روان‌گردان ۹۱

بند یازدهم: حمایت از کودک در برابر شکنجه و سایر مجازات‌های بی‌رحمانه، ۹۲

بند دوازدهم: ممنوعیت استخدام و استفاده از کودکان در نیروهای مسلح ۹۳

بند سیزدهم: توجه به وضعیت کودکان قربانی خشونت، سوء استفاده، شکنجه و ۹۴

بند چهاردهم: احترام به حقوق کودکان مجرم ۹۴

مبحث دوم: پیگیری کنوانسیون حقوق کودک ۹۵

گفتار اول: سازوکارهای اجرایی و نظارتی کنوانسیون ۹۵

گفتار دوم: مقررات نهایی کنوانسیون ۹۶

گفتار سوم: کنوانسیون حقوق کودک در ایران و اعتراضات صورت گرفته به رزروهای ایران ۹۸

بند اول: کنوانسیون حقوق کودک در ایران ۹۸

بند دوم: اعتراضات صورت گرفته به رزروهای ایران ۱۰۰

فصل سوم: ساز وکارهای مقابله با پدیده کودک‌آزاری ۱۰۳

مبحث اول: ساز و کارهای بین‌المللی مقابله با کودک‌آزاری ۱۰۵

گفتار اول: ساز و کارهای جهانی حمایت از حقوق کودک ۱۰۶

بند اول: اسناد عام حقوق بشر ۱۰۶

بند دوم: اسناد خاص حقوق بشر ۱۱۰

گفتار دوم: اسناد منطقه‌ای ۱۲۳

بند اول: کنوانسیون اروپایی صیانت از حقوق بشر و آزادی‌های بنیادی ۱۲۳

بند دوم: کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر ۱۲۴

بند سوم: منشور آفریقایی حقوق بشر و شهروندان ۱۲۵

بند چهارم: اعلامیه اسلامی حقوق بشر ۱۲۶

بند پنجم: منشور آفریقایی حقوق و رفاه کودک ۱۲۸

بند ششم: منشور حقوق اساسی اتحادیه اروپا ۱۲۹

مبحث دوم: سازوکارهای حمایتی از حقوق کودک در ایران و انگلستان ۱۳۱

گفتار اول: قوانین حمایتی نسبت به کودکان در حقوق ایران ۱۳۱

بند اول: حقوق کودک در قوانین قبل از انقلاب ۱۳۲

بند دوم: حقوق کودک در قوانین بعد از انقلاب ۱۳۴

گفتار دوم: سیاست کیفری تقنینی در قبال کودکان بزه‌دیده یا در معرض آسیب ۱۳۶

بند اول: مقررات فراتقنینی ۱۳۶

بند دوم: مقررات تقنینی ۱۳۶

بند سوم: مقررات فروتقنینی ۱۵۶

گفتار سوم: سازوکارهای حمایتی تقنینی در انگلستان ۱۵۷

بند اول: قانون حمایت از زندگی نوزاد ۱۸۷۲- ۱۵۸

بند دوم: قانون کودکان سال ۱۹۸۹- ۱۵۸

بند سوم: قانون حکومت محلی ۱۶۰

بند چهارم: قانون کودکان سال ۲۰۰۴- ۱۶۱

بند پنجم: قانون جرائم جنسی ۱۶۲

بند ششم: قانون خشونت خانگی، مجرمان و قربانیان ۱۶۴

بند هفتم: قانون عدالت کیفری ۱۶۵

گفتار چهارم: سازوکارهای حمایتی اجرایی در ایران و انگلستان ۱۶۸

بند اول: سازوکارهای حمایتی اجرایی در ایران ۱۶۸

بند دوم: سازوکارهای حمایتی اجرایی در انگلستان ۱۸۰

فصل چهارم: چالش‌ها و راهکارهای پیشگیرانه پدیده کودک‌آزاری ۱۸۹

مبحث اول: تحلیل جایگاه قانون کودک بزه دیده در مقررات کیفری ایران و چالش‌ها و نارسایی‌های مرتبط با آن   ۱۹۱

گفتار اول: چالش‌های فراروی قانون پس از تصویب و چالش‌های فراروی قانون در پرتو ایرادهای شورای نگهبان   ۱۹۲

بند اول: چالش‌های فراروی قانون پس از تصویب ۱۹۲

بند دوم: چالش‌های فراروی قانون در پرتو ایرادهای شورای نگهبان ۲۰۰

گفتار دوم: نارسایی‌های قانونی در زمینه مقابله با پدیده کودک‌آزاری ۲۰۲

بند اول: عدم پیش‌بینی اصل حمایت ویژه از کودکان در معرض بزه دیدگی در قانون اساسی ۲۰۲

بند دوم: عدم حمایت‌های قانونی از طرح اجرایی در زمینه مقابله با پدیده کودک‌آزاری ۲۰۳

بند سوم: عدم حمایت از کودکان در معرض خطر اعتیاد ۲۰۴

بند چهارم: عدم حمایت کافی در برابر جرائم جنسی ۲۰۵

بند پنجم: قانون اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک ۲۰۵

بند ششم: وجود ابهام در متوالی اصلی مبارزه با کودک‌آزاری ۲۰۷

مبحث دوم: تعریف پیشگیری و تحلیل جایگاه بزه‌دید‌گی کودکان در پیشگیری‌های کیفری و غیر کیفری و وضعی   ۲۰۸

گفتار اول: تعریف پیشگیری ۲۰۸

گفتار دوم: پیشگیری از بزه‌دید‌گی کودکان (کیفری و غیرکیفری) ۲۰۹

بند اول: پیشگیری کنشی از بزه دیدگی کودکان (غیر کیفری) ۲۰۹

بند دوم: پیشگیری واکنشی از بزه دیدگی کودکان (کیفری) ۲۱۰

گفتار سوم: پیشگیری وضعی از بزه دیدگی کودکان ۲۱۳

بند اول: پلیس کودک ۲۱۳

بند دوم: پیشگیری وضعی از بزه دیدگی کودکان در انگلستان ۲۱۴

مبحث سوم: پیشگیری از کودک‌آزاری و راهکارهای پیشنهادی پیشگیرانه ۲۱۸

گفتار اول: پیشگیری از کودک‌آزاری ۲۱۸

بند اول: پیشگیری نخستین ۲۱۸

بند دوم: پیشگیری دومین ۲۱۸

بند سوم: پیشگیری سومین ۲۱۸

گفتار دوم: راهکارهای پیشنهادی پیشگیرانه ۲۱۹

منابع و مآخذ ۲۳۵

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “کتاب جرم کودک‌آزاری در قانون ایران”

09016288181 02188303398