کتاب طرح و دفاع از دعوای تنفیذ قرارداد

وزن 0.45 kg
نویسنده

مهدی قاسمی

انتشارات

چراغ دانش

سال چاپ

1401

قطع

رقعی

تعداد موجود :

187,000 تومان

چقدر از محصول راضی هستید؟

توضیحات کامل

وزن 0.45 kg
نویسنده

مهدی قاسمی

انتشارات

چراغ دانش

سال چاپ

1401

قطع

رقعی

سرفصل ها

فهرست کلی صفحه

مقدمه ۹معرفی دعوای تنفیذ و ابطال وصیت‌نامه ۱۳

معرفی دعوای تنفیذ و ابطال وصیت‌نامه ۱۵

مبحث اول: انواع وصیت و ماهیت حقوقی آن‌ها ۱۵

مبحث دوم: انواع وصیت‌نامه و قواعد حاکم بر آن ۱۹

مبحث سوم: دعوای تنفیذ وصیت‌نامه ۲۵

مبحث چهارم: دعوای بطلان وصیت‌نامه ۳۲

مبحث پنجم: مراجع صالح برای رسیدگی به دعوای تنفیذ و ابطال وصیت‌نامه ۳۸

دعوای تنفیذ و ابطال وصیتنامه در آرای دیوان‌عالی کشور ۴۵

مبحث اول – آرای وحدت رویه دیوان‌عالی کشور ۴۷

مبحث دوم-آرای اصراری دیوان‌عالی کشور ۶۳

مبحث سوم: آرای شعب دیوان‌عالی کشور ۷۷

دعوای تنفیذ و ابطال وصیت نامه در آرای دادگاه‌ها ۱۰۹

مبحث اول: آرای دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر ۱۱۱

مبحث دوم: آرای دادگاه‌های انتظامی قضات ۱۲۹

دعوای تنفیذ و ابطال وصیت نامه در نشست‌های قضائی ۱۳۵

دعوای تنفیذ و ابطال وصیت نامه در نظریه‌های مشورتی ۱۹۹

دعوای تنفیذ و ابطال وصیت نامه در مقررات قانونی ۲۰۹

از قانون مدنی ۲۱۱

در قانون امور حسبی ۲۱۹

قانون شوراهای حل اختلاف(مصوب ۱۳۹۴) ۲۲۸

از قانون مالیات‌های مستقیم(۱۳۹۴) ۲۳۰

منابع و مآخذ ۲۳۳

فهرست جزیی صفحه

مقدمه ۹

معرفی دعوای تنفیذ و ابطال وصیت‌نامه ۱۳

معرفی دعوای تنفیذ و ابطال وصیت‌نامه ۱۵

مبحث اول: انواع وصیت و ماهیت حقوقی آن‌ها ۱۵

گفتار اول: انواع وصیت ۱۵

گفتار دوم: ویژگی‌های ذاتی وصیت ۱۶

گفتار سوم: ماهیت حقوقی وصیت ۱۶

گفتار چهارم: اثبات وصیت ۱۷

مبحث دوم: انواع وصیت‌نامه و قواعد حاکم بر آن ۱۹

گفتار اول: انواع وصیت‌نامه ۱۹

گفتار دوم: تشریفات قانونی طرح ادعای ارائه وصیت‌نامه پس از صدور گواهی حصر وراثت ۲۲

مبحث سوم: دعوای تنفیذ وصیت‌نامه ۲۵

گفتار اول: ارکان دعوای تنفیذ وصیت‌نامه ۲۵

گفتار سوم: تشریفات طرح دعوای تنفیذ وصیت‌نامه ۲۸

مبحث چهارم: دعوای بطلان وصیت‌نامه ۳۲

گفتار اول: ارکان دعوای بطلان وصیت‌نامه ۳۲

گفتار سوم: تشریفات طرح دعوای ابطال وصیت‌نامه ۳۶

مبحث پنجم: مراجع صالح برای رسیدگی به دعوای تنفیذ و ابطال ۳۸

تقاضای صحت و اصالت وصیت‌نامه عادی ۴۰

تقاضای اثبات صحت و اصالت وصیت‌نامه ۴۱

تقاضای ابطال وصیت‌نامه به جهت عدم تنفیذ وراث به نسبت ثلث ترکه ۴۲

دادخواست تقاضای ابطال وصیت‌نامه به جهت محجوریت مورث ۴۳

دعوای تنفیذ و ابطال وصیتنامه در آرای دیوان‌عالی کشور ۴۵

مبحث اول – آرای وحدت رویه دیوان‌عالی کشور ۴۷

۱- ممنوعیت وصیت بیش از ثلث ۴۷

۲- تعیین وصی برای مولی‌علیه ۴۸

۳- تنفیذ وصیت‌نامه عادی از سهم وراث ۵۰

۴- تنفیذ وصیت‌نامه‌ها ایرانیان غیر شیعه ۵۴

۵- دادگاه صالح در رسیدگی به نفوذ وصیت زیاده بر ثلث ۵۹

مبحث دوم-آرای اصراری دیوان‌عالی کشور ۶۳

۱- وصیت‌نامه تا میزان ثلث ترکه قابل ترتیب اثر است ۶۳

مبحث سوم: آرای شعب دیوان‌عالی کشور ۷۷

۱- رسیدگی به صحت وصیت‌نامه بدون تقاضای مدعی ۷۷

۲- عدم ذکر فسخ وصیت‌نامه قبلی در وصیت‌نامه بعدی ۷۸

۳- اثبات مالکیت طبق وصیت‌نامه و تنفیذ آن ۷۸

۴- تقاضای تنفیذ وصیت‌نامه ملک موقوفه ۹۰

۵- استرداد و وضع ید بر ماترک به همراه تنفیذ وصیت‌نامه ۹۳

۶- قابل تجدیدنظر نبودن دعوای اصلی در دیوان‌عالی ۹۸

۷- بی‌تأثیری عزل موصی نسبت به ماسبق و نفوذ وصیت‌نامه ۱۰۰

دعوای تنفیذ و ابطال وصیت نامه در آرای دادگاه‌ها ۱۰۹

مبحث اول: آرای دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر ۱۱۱

۱- رد دعوای تنفیذ وصیت‌نامه در صورت عدم احراز مالکیت موصی‌به ۱۱۱

۲- عدم استماع دعوای تنفیذ سند عادی (اقرارنامه) ۱۱۳

۳- تنفیذ وصیت‌نامه رسمی نسبت به مازاد بر ثلث ۱۱۵

۴- عدم قابلیت استناد وصیت‌نامه عادی قبل از تنفیذ ۱۱۸

۵- طرف‌های دعوای تنفیذ وصیت‌نامه عادی ۱۲۱

۶- تنفیذ هبه‌نامه و احراز صحت و اصالت آن ۱۲۴

مبحث دوم: آرای دادگاه‌های انتظامی قضات ۱۲۹

۱- لزوم درج اوصاف وصیت‌نامه در صورت‌مجلس هنگام مهر و موم تر‌که ۱۲۹

۲- تخلیه مورد اجاره و عدم تنفیذ وصیت‌نامه ۱۲۹

۳- تخلفات دادرس در نحوه اعلام نظر نسبت به تنفیذ وصیت‌نامه ۱۳۰

۴- شرایط وصایای قابل رسیدگی برای تنفیذ ۱۳۰

۵- تنفیذ وصیت‌نامه‌ای که تقریرکننده موصی نویسنده شخص دیگری باشد ۱۳۲

۶- وصیت‌نامه‌ای که اصالت آن قانوناً محرز نگردیده ۱۳۴

دعوای تنفیذ و ابطال وصیت نامه در نشست‌های قضائی ۱۳۵

۱- تشریفات قانونی طرح ادعای ارائه وصیت‌نامه پس از صدور گواهی ۱۳۷

۲- فقدان شناسنامه و صدور گواهی انحصار وراثت ۱۸۰

۳- گواهی حصر وراثت و ارائه وصیت‌نامه ۱۸۱

۴- ماهیت دعاوی تنفیذ وصیت‌نامه و هبه‌نامه و الزام به تنظیم سند رسمی ۱۸۱

۵- تعیین حد مرز بین وقف و وصیت ۱۸۳

۶- انتقال قسمتی از اموال مورد وصیت به شخص ثالث ۱۸۴

۷- اثر حجر بعدی موصی در صحت یا بطلان وصیت ۱۸۶

۸- درخواست تعیین وصی توسط یکی از ورثه ۱۸۷

۹- تنفیذ وصیت‌نامه انتخاب مادر به‌عنوان وصی ۱۸۸

۱۰- ایجاد حق سکنا برای زوجه بعد از حیات زوج و عدم عدول وراث از ۱۸۹

۱۱- بازگرداندن مازاد وصیت به ورثه ۱۹۰

۱۲- اعتبار و نفوذ وصیت‌نامه در صورت تعدد اوصیا ۱۹۱

۱۳- صدور حکم تنفیذ وصیت‌نامه و تعیین وصی جهت اجرای وصیت‌نامه ۱۹۲

۱۴- تقاضای تنفیذ وصیت‌نامه عادی از سوی شخص ثالث ۱۹۳

۱۵- ادعای بطلان وصیت‌نامه به جهت محجور بودن موصی ۱۹۶

۱۶- تنفیذ وصیت‌نامه قبل از دعوای عزل وصی ۱۹۸

دعوای تنفیذ و ابطال وصیت نامه در نظریه‌های مشورتی ۱۹۹

۱- تنفیذ وصیت‌نامه خود‌نوشت در صورت وجود صغیر ۲۰۱

۲- اعتبار و نفوذ وصیت‌نامه تنظیم شده در یکی از دفاتر اسناد رسمی خارج ۲۰۲

۳- دعوای تنفیذ وصیت‌نامه عادی ۲۰۲

۴- تنفیذ وصیت کل ماترک به زوجه ۲۰۳

۵- قبول و تنفیذ کلیه ورثه به وصیتی که بعد از گواهی انحصار وراثت ابراز گردد ۲۰۴

۶- صدور اجراییه به حکم تنفیذ وصیت‌نامه ۲۰۴

۷- تنفیذ وصیت نسبت به کل ماترک ۲۰۵

۸- دعوای تنفیذ وصیت‌نامه به طرفیت تمامی ورثه ۲۰۶

۹- رجوع موصی از مورد وصیت بعد از قبض موصی‌له و تنفیذ آن ۲۰۶

۱۰- اعتبار و نفوذ وصیت‌نامه پس از انقضای مهلت مقرر در ماده ۲۹۴ قانون ۲۰۷

۱۱- رسیدگی به صحت یا عدم صحت وصیت‌نامه ۲۰۸

دعوای تنفیذ و ابطال وصیت نامه در مقررات قانونی ۲۰۹

از قانون مدنی ۲۱۱

در قانون امور حسبی ۲۱۹

قانون شوراهای حل اختلاف(مصوب ۱۳۹۴) ۲۲۸

از قانون مالیات‌های مستقیم(۱۳۹۴) ۲۳۰

منابع و مآخذ ۲۳۳

09016288181 02188303398