کتاب شرط اجرای تعهد در قرارداد

وزن 0.45 kg
نویسنده

علی دارینی

انتشارات

چراغ دانش

سال چاپ

1401

قطع

وزیری

تعداد موجود :

190,000 تومان

چقدر از محصول راضی هستید؟

توضیحات کامل

وزن 0.45 kg
نویسنده

علی دارینی

انتشارات

چراغ دانش

سال چاپ

1401

قطع

وزیری

سرفصل ها

فهرست کلی صفحه

مقدمه ۱۳

موضوع پایان‌نامه: قدرت بر اجرای تعهد به عنوان شرط صحت عقد۱ ۱۷

مقدمه( تاریخچه و ضرورت بحث- طرح و تقسیم مطالب) ۱۹

ماهیت شرط قدرت بر اجرای تعهد به عنوان شرط صحت عقد ۲۷

گفتار اول: تعریف شرط قدرت بر اجرای تعهد و مفاهیم سازنده آن ۲۹

گفتار دوم: مشخصات شرط قدرت بر اجرای تعهد ۴۹

گفتار سوم: موضوع واقعی شرط قدرت بر اجرای تعهد ۸۷

قلمرو مصادیق شرط قدرت بر اجرای تعهد ۱۲۷

گفتار اول:   محدوده شرط قدرت بر اجرای تعهد ۱۳۰

گفتار دوم: مفهوم عدم قدرت یا تعذر و انواع آن در قلمرو شرط قدرت بر اجرای تعهد ۱۴۴

گفتار سوم: مصادیق شرط قدرت بر اجرای تعهد در برخی اعمال حقوقی ۱۶۹

آثار و احکام شرط قدرت بر اجرای تعهد ۱۸۱

گفتار اول: تاثیر بارز عدم قدرت بر اجرای تعهد و توجیه آن ۱۸۴

گفتار دوم: احکام شرط قدرت بر اجرای تعهد ۱۹۷

گفتار سوم:  نتایج عملی شرط قدرت بر اجرای تعهد ۲۰۸

نتیجه‌گیری و ارائه برخی پیشنهادات ۲۲۲

فهرست منابع و مأخذ: ۲۲۶

فهرست جزئی صفحه

مقدمه ۱۳

موضوع پایان‌نامه: قدرت بر اجرای تعهد به عنوان شرط صحت عقد۱ ۱۷

مقدمه( تاریخچه و ضرورت بحث- طرح و تقسیم مطالب) ۱۹

مبحث اول: تاریخچه و ضرورت بحث ۱۹

بند اول: تاریخچه ۱۹

بند دوم: ضرورت بحث ۲۲

مبحث دوم: طرح و تقسیم مطالب ۲۴

بند اول: طرح مبحث ۲۴

بند دوم: تقسیم مطالب ۲۵

ماهیت شرط قدرت بر اجرای تعهد به عنوان شرط صحت عقد ۲۷

گفتار اول: تعریف شرط قدرت بر اجرای تعهد و مفاهیم سازنده آن ۲۹

مبحث اول: تعریف عقد و قرارداد و اعمال حقوقی ۲۹

مبحث دوم: تعریف تعهد و تحول تاریخی آن ۳۳

بند اول: تعریف تعهد ۳۳

بند دوم: تحول تاریخی مفهوم تعهد ۳۶

مبحث سوم: مفهوم شرط ۳۹

مبحث چهارم: مفهوم قدرت ۴۲

مبحث پنجم: مفهوم اجرای تعهد ۴۵

مبحث ششم: مفهوم صحت ۴۷

مبحث هفتم: تعریف قدرت بر اجرای تعهد به عنوان شرط صحت عقد ۴۸

گفتار دوم: مشخصات شرط قدرت بر اجرای تعهد ۴۹

مبحث اول: قدرت بر اجرای تعهد به عنوان وصف انسان ۵۰

مبحث دوم: قدرت بر اجرای تعهد به عنوان وصف مورد تعهد ۵۴

مبحث سوم: قدرت بر اجرای تعهد شرط صحت است نه رکن عقد ۶۸

مبحث چهارم: قدرت بر اجرای تعهد به عنوان سبب عقد و عدم قدرت به عنوان مانع صحت   ۷۳

مبحث پنجم: قدرت بر اجرای تعهد در مرحله پیدایش تعهد و در مرحله اجرای تعهد ۷۴

مبحث ششم: قدرت بر اجرای تعهد در خصوص موارد تعهد ۷۶

مبحث هفتم: مفهوم نوعی و عرفی قدرت بر اجرای تعهد ۷۸

مبحث هشتم: قدرت بر اجرای تعهد مفهومی است مطلق نه نسبی ۸۰

مبحث نهم: حلت اصلی و ابتدایی قدرت بر اجرای تعهد ۸۲

مبحث دهم: قدرت بر اجرای تعهد از شرایط متعلق مورد تعهد ۸۴

گفتار سوم: موضوع واقعی شرط قدرت بر اجرای تعهد ۸۷

مبحث اول: موضوع واقعی شرط قدرت بر اجرای تعهد به عنوان یک قدرت مرکب ۸۷

بند اول: نقش علم در موضوع واقعی شرط قدرت بر اجرای تعهد ۸۷

بند دوم: نقش علم بر عدم قدرت و عدم علم بر قدرت ۹۱

بند سوم: نقش قدرت واقعی در موضوع شرط قدرت بر اجرای تعهد ۹۳

بند چهارم: نقش قدرت معلوم (قدرت واقعی و قدرت علمی) ۹۴

بند پنجم: قدرت واقعی یا قدرت علمی ۹۵

بند ششم: وثوق و اطمینان بر اجرای تعهد ۹۷

بند هفتم: ظن بر اجرای تعهد ۹۹

بند هشتم: شک و تردید بر اجرای تعهد ۱۰۰

بند نهم: احتمال بر اجرای تعهد ۱۰۲

بند دهم: امید و تصور بر اجرای تعهد ۱۰۳

بند یازدهم: موضوع واقعی شرط قدرت بر اجرای تعهد به نظر نویسنده ۱۰۴

مبحث دوم: قدرت بر اجرای تعهد شرط مستقل است ۱۰۷

بند اول: رابطه قدرت بر تسلیم مبیع با مالیت داشتن آن ۱۰۸

بند دوم: رابطه شرط قدرت بر اجرای تعهد با موجود بودن مورد تعهد ۱۰۹

بند سوم: رابطه عدم قدرت بر اجرای تعهد با فقدان موضوع ۱۱۲

بند چهارم: ر رابطه مشروعیت مورد معامله با مقدوریت آن ۱۱۳

بند پنجم: استقلال شرط قدرت بر اجرای تعهد تبعی در شروط ضمن عقد ۱۱۸

بند ششم: عدم قدرت بر اجرای تعهد شامل فرض محال بودن مورد تعهد است ۱۲۰

بند هفتم: ارتباط شرط قدرت بر اجرای تعهد با معین و معلوم بودن مورد معامله ۱۲۱

بند هشتم: قدرت بر اجرای تعهد به عنوان شرط صحت عقد به عنوان یک قاعده عمومی و فقهی  ۱۲۲

بند نهم: ارتباط قدرت بر اجرای تعهد با تمام شرایط مربوط به مورد تعهد ۱۲۴

بند دهم: نظر نویسنده در استقلال شرط قدرت بر اجرای تعهد ۱۲۵

قلمرو مصادیق شرط قدرت بر اجرای تعهد ۱۲۷

گفتار اول:   محدوده شرط قدرت بر اجرای تعهد ۱۳۰

مبحث اول: قدرت بر اجرای تعهد به عنوان شرط صحت ایقاع ۱۳۰

مبحث دوم: قلمرو قدرت بر اجرای تعهد در برخی از انواع تعهد ۱۳۱

بند اول: قدرت بر اجرای تعهد در تعهد اصلی و تبعی ۱۳۲

بند دوم: اشتراط قدرت در شرط صفت ۱۳۵

بند سوم: اشتراط قدرت در شرط نتیجه ۱۳۶

بند چهارم: قدرت بر اجرای تعهد در تعهدات موجل و حال ۱۳۸

بند پنجم: قدرت بر اجرای تعهد در تعهدات مستمر و آنی ۱۳۸

مبحث سوم: قدرت بر اجرای تعهد در عقود معلق ۱۴۰

مبحث چهارم: قدرت بر اجرای تعهد در عقود رضایی و عینی ۱۴۱

مبحث پنجم: قدرت بر اجرای تعهد در مراحل مختلف تعهد ۱۴۲

گفتار دوم: مفهوم عدم قدرت یا تعذر و انواع آن در قلمرو شرط قدرت بر اجرای تعهد ۱۴۴

مبحث اول: مفهوم تعذر و انواع آن ۱۴۴

مبحث دوم: تعذر مطلق و نسبی ۱۴۶

مبحث سوم: تعذر مطلق و نسبی در برخی قوانین مدون ۱۵۵

مبحث چهارم: تعذر اصلی و عارضی (طاری) ۱۵۸

مبحث پنجم: تعذر اصلی و عارضی در بیع بین‌المللی (کنوانسیون ۱۹۸۰ وین) ۱۶۶

گفتار سوم: مصادیق شرط قدرت بر اجرای تعهد در برخی اعمال حقوقی ۱۶۹

مبحث اول: قدرت بر اجرای تعهد در عقد وقف ۱۶۹

مبحث دوم: قدرت بر اجرای تعهد در عقد کفالت ۱۷۰

مبحث سوم: قدرت بر اجرای تعهد در عقد هبه ۱۷۱

مبحث چهارم: قدرت بر اجرای تعهد در عقد رهن ۱۷۳

مبحث پنجم: قدرت بر اجرای تعهد در عقد وکالت ۱۷۴

مبحث ششم: قدرت بر اجرای تعهد در عقد قرض ۱۷۵

مبحث هفتم: قدرت بر اجرای تعهد در عقد مضاربه ۱۷۶

مبحث هشتم: قدرت بر اجرای تعهد در عقد  مزارعه ۱۷۷

مبحث نهم: قدرت بر اجرای تعهد در عقد جعاله ۱۷۸

مبحث دهم: قدرت بر اجرای تعهد در عقد صلح ۱۷۹

آثار و احکام شرط قدرت بر اجرای تعهد ۱۸۱

گفتار اول: تاثیر بارز عدم قدرت بر اجرای تعهد و توجیه آن ۱۸۴

مبحث اول: بطلان قرارداد ۱۸۴

مبحث دوم: توجیه بطلان قرارداد ۱۸۵

گفتار دوم: احکام شرط قدرت بر اجرای تعهد ۱۹۷

مبحث اول: حکم انفساخ عقد ۱۹۷

مبحث دوم: حکم حدوث قدرت بر اجرای تعهد ۱۹۸

مبحث سوم: حکم فسخ معامله ۱۹۹

مبحث چهارم: حکم ضمیمه ۱۹۹

مبحث پنجم: ارتباط عدم قدرت بر اجرای تعهد با تلف قهری موضوع تعهد ۲۰۰

مبحث ششم: ارتباط تعهد همراه با ضرر با عدم قدرت بر اجرای تعهد ۲۰۱

مبحث هفتم: حکم عدم قدرت بر اجرای قسمتی از مورد تعهد ۲۰۲

مبحث هشتم: حکم قدرت بر اجرای تعهد در عقد فضولی ۲۰۳

مبحث نهم: نقش زمان و مکان اجرای تعهد ۲۰۴

گفتار سوم:  نتایج عملی شرط قدرت بر اجرای تعهد ۲۰۸

مبحث اول: وضعیت تعهد مربوط به مهریه های سنگین در قراردادهای ازدواج ۲۰۹

مبحث دوم: وضعیت توافق زوجین مبنی بر اینکه مرد همسر دیگری اختیار نکند ۲۱۰

مبحث سوم: وضعیت توافق زوجین درباره تعیین مسکن زوجه ۲۱۴

مبحث چهارم:وضعیت توافق زوجین در موضوع طلاق ۲۱۵

مبحث پنجم: وضعیت توافق زوجین درباره نفقه ۲۱۷

مبحث ششم: وضعیت توافق زوجین مبنی بر عدم دخول ۲۱۸

مبحث هفتم: وضعیت توافق زوجین درباره اختیار فسخ نکاح ۲۲۰

نتیجه‌گیری و ارائه برخی پیشنهادات ۲۲۲

فهرست منابع و مآخذ: ۲۲۶

الف) به زبان فارسی ۲۲۶

ب) به زبان عربی ۲۲۸

ج) منابع خارجی ۲۳۳

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “کتاب شرط اجرای تعهد در قرارداد”

09016288181 02188303398