کتاب سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت در حقوق ایران

وزن 0.45 kg
نویسنده

مهدی زینالی

انتشارات

چراغ دانش

سال چاپ

1401

قطع

وزیری

تعداد موجود :

207,000 تومان

چقدر از محصول راضی هستید؟

توضیحات کامل

کتاب سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت در حقوق ایران

  1. .تعریف، انواع و نحوه مطالبه حق سرقفلی و حق کسب و پیشه را در این کتاب می آموزید.
  2. تفاوت های حق سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت را خواهید آموخت.
  3. انواع سرقفلی و نحوه مطالبه سرقفلی و نحوه حفظ حقوق تان در رابطه استجاری را می آموزید.
وزن 0.45 kg
نویسنده

مهدی زینالی

انتشارات

چراغ دانش

سال چاپ

1401

قطع

وزیری

سرفصل ها

فهرست کلی صفحه

مقدمه مؤلف…. 13

تعريف سرقفلي و حق كسب و پيشه تجارت…. 15

گفتار اول: تعريف لغوي سرقفلي… 17

گفتار دوم: مفهوم اصطلاحي سرقفلي… 19

سير تاريخي و تقنيني سرقفلي و حق كسب و پيشه. 29

گفتار اول: بررسی قوانين قبل از انقلاب… 33

1. قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1317.. 33

2 . قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1339.. 35

3. قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356.. 36

گفتار دوم: بررسی قوانين بعد از انقلاب… 36

قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1362.. 37

قانون الحاق يك ماده به قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1365. 38

قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1376.. 39

بررسي مشروعيت سرقفلي و حق كسب و پيشه و تجارت…. 41

گفتار اول: نظريه فقها 43

1. نظر امام خميني (ره) 43

2. نظر آيت‌الله لنكراني… 45

3. نظر آيت‌الله نوري همداني… 47

گفتار دوم: نظريه فقهاي شوراي نگهبان.. 49

گفتار سوم: مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام و اعتبار آن.. 50

بررسي حق كسب و پيشه در قانون 1356.. 55

گفتار اول: قلمرو زماني قانون مصوب سال 1356.. 59

گفتار دوم: قلمرو مكاني قانون مصوب سال 1356.. 60

اصول حاكم بر قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356. 67

موارد پرداخت و كيفيت ارزيابي و شرايط تحقق حق كسب و پيشه يا تجارت… 77

گفتار اول: موارد پرداخت حق كسب و پيشه و تجارت… 80

خلاصه جريان پرونده. 83

گفتار دوم: ارزيابي حق كسب و پيشه و تجارت… 91

گفتار اول: اجاره‌های تحت شمول قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356.. 95

گفتار دوم: اجاره به منظور شغل تجاري… 96

گفتار سوم: استفاده تجاري از عين مستأجره. 99

موارد فسخ و تخليه و شرايط آن در قانون 1356.. 103

گفتار اول: تخليه به منظور احداث ساختمان جديد.. 107

گفتار دوم: تخليه به منظور رفع نياز شخصي… 108

گفتار سوم: تخليه به منظور سكونت…. 110

گفتار چهارم: تخليه در صورت عدم وجود اجاره‌نامه و عدم موافقت مالك براي انتقال.. 111

گفتار اول: تخليه به لحاظ تعدي و تفريط… 113

گفتار دوم: تخليه به علت تغيير شغل… 116

گفتار سوم: تخليه به لحاظ تخلف از شرط… 121

گفتار چهارم: تخليه به لحاظ عدم پرداخت اجاره‌بها 122

بند اول: شرايط سقوط حق كسب و پيشه با عدم پرداخت اجاره‌بها 123

بند دوم: ارفاق قانوني… 124

بند سوم: بررسي تبصره يك ماده 14 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356.. 125

گفتار پنجم: تخليه به لحاظ امتناع مستأجر از تنظيم اجاره‌نامه. 126

انتقال حق كسب و پيشه تجارت…. 129

گفتار اول: معنا و مفهوم انتقال.. 132

گفتار دوم: مفهوم انتقال به غير. 133

گفتار اول: انتقال با وجود شرط انتقال در اجاره‌نامه. 136

بند اول: انتقال براي همان شغل يا شغل مشابه. 136

بند دوم: انتقال با سند رسمي… 137

گفتار دوم: انتقال با مجوز دادگاه. 138

گفتار سوم: انتقال منافع و حق کسب و پیشه و تجارت با اذن مالك….. 139

بررسي سرقفلي در قانون 1376.. 143

فروض حاكم بر قانون روابط موجر و مستأجر 1376.. 155

تحليل مبناي پرداخت سرقفلي… 161

گفتار اول: پرداخت سرقفلي براي شرط ضمن عقد.. 164

بند اول: سرقفلي براي اعطای وكالت به مستأجر. 164

بند دوم: دادن امتياز به مستأجر. 165

بند سوم: سرقفلي براي اعطاي حق تقدم. 166

بند چهارم: سرقفلي به‌عنوان قرض….. 166

گفتار دوم: سرقفلي بهاي اقدام مالك به انعقاد عقد اجاره. 167

گفتار سوم: سرقفلي بخشي از مال‌الاجاره. 167

گفتار چهارم: دريافت سرقفلي در مقابل موقعيت خوب ملك….. 168

گفتار پنجم: پرداخت وجه در مقابل حقي بنام سرقفلي… 170

گفتار اول: سرقفلي براي تخليه عين مستأجره. 172

گفتار دوم: سرقفلي براي شرط ضمن عقد.. 173

گفتار سوم: سرقفلي براي اجور معجل (نقد) 173

گفتار چهارم: سرقفلي در مقابل عدم ممانعت و مزاحمت از حق… 174

صور مختلف سرقفلی در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1376.. 179

گفتار اول: سرقفلی موضوع ماده 6 و تبصره 1 آن.. 182

گفتار دوم: سرقفلي ناشي از شرط… 186

گفتار اول: مفهوم سرقفلی عرفی… 189

گفتار دوم: انواع سرقفلی عرفی… 190

بند اول: سرقفلی ناشی از حق کسب و پیشه. 191

بند دوم: سرقفلی واقعی… 192

گفتار سوم: سرقفلي عرفي در قانون روابط موجر و مستأجر سال 1376.. 194

گفتار چهارم: مفهوم طريق صحيح شرعي… 195

انتقال، توقيف، مزايده سرقفلی و شرایط حاكم بر آن‌ها 199

گفتار اول: عدم سلب حق انتقال.. 201

گفتار دوم: عدم انقضاء مدت اجاره. 201

گفتار اول: شرایط تحقق سرقفلی عرفی و انتقال آن.. 203

بند اول: تجاری بودن ملک….. 204

بند دوم: وحدت قصد مالک و مستأجر در پرداخت و دریافت وجه. 205

گفتار دوم: طرق انتقال سرقفلی… 206

بند اول: انتقال از طریق عقد اجاره. 206

بند دوم: انتقال حق سرقفلی در قالب عقد صلح.. 207

بند سوم: انتقال سرقفلی با عقد بیع.. 208

بند چهارم: انتقال سرقفلی در قالب قرارداد ماده 10 قانون مدنی… 210

گفتار اول: انتقال سرقفلی موضوع ماده 6 و تبصره 1 قانون روابط موجر و مستأجر. 212

گفتار دوم: انتقال سرقفلی ناشی از شرط… 213

گفتار اول: موافقان و مخالفان توقيف و مزايده سرقفلي… 215

بند اول: عقايد مخالفان توقيف و مزايده سرقفلي… 216

بند دوم: عقايد موافقان توقيف و مزايده سرقفلي… 218

گفتار دوم: توقيف و مزايده سرقفلي عرفي… 219

بند اول: توقیف و فروش سرقفلي ناشي از حق كسب و پيشه. 219

بند دوم: توقیف و مزایده «سرقفلي واقعی». 219

گفتار سوم: توقیف و مزایده سرقفلی فقهی… 221

بند اول: توقیف و مزایده سرقفلی موضوع ماده 6 و تبصره 1 آن.. 221

بند دوم: توقیف مزایده سرقفلی ناشی از حق شرط… 222

اثر تخلف در سرقفلی اماکن دارای سرقفلی در قانون روابط موجر و مستأجر 1376.. 225

گفتار اول: اثر تخلف از شرایط قانونی… 227

گفتار دوم: اثر تخلف از شرایط توافقی… 229

گفتار اول: شرایط عمومی تخلیه در اماکن دارای سرقفلی… 230

بند اول: اتمام مدت اجاره. 230

بند دوم: فسخ عقد اجاره. 231

گفتار دوم: تخلیه اماکنی که سرقفلی آن به‌صورت عرفی واگذار شده. 232

گفتار دوم: تخلیه با وجود سرقفلی فقهی… 234

بند اول: سرقفلی ماده 6 قانون روابط موجر و مستأجر سال 1376  و تبصره 1 آن.. 234

بند دوم: سرقفلی ناشی از شرط… 234

گفتار اول: نحوه پرداخت سرقفلی… 236

بند اول: نحوه پرداخت قیمت سرقفلي عرفي… 237

1ـ پرداخت قیمت سرقفلي بين مالك و مستأجر. 237

2ـ پرداخت قیمت سرقفلي بين موجر و مستأجر. 238

بند دوم: پرداخت سرقفلي فقهي… 239

گفتار دوم: زمان پرداخت قیمت سرقفلي در موارد تخلیه. 239

گفتار سوم: موارد عدم پرداخت سرقفلي… 242

بند اول: اتمام مدت اجاره. 245

بند دوم: عدم پرداخت سرقفلي از طرف مستأجر. 246

بند سوم: استيفاء كلیه حقوق توسط مستأجر. 247

قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 251

فصل اول: کلیات… 251

فصل دوم: میزان اجاره‌بها و ترتیب پرداخت آن.. 252

فصل سوم: در تنظیم اجاره‌نامه. 253

فصل چهارم: موارد فسخ اجاره و تخلیه عین مستأجره. 256

فصل پنجم: حق کسب یا پیشه یا تجارت… 260

فصل ششم: تعمیرات… 261

اسامي شهرها و بخش‌هايي كه از جهت اماكن كسب و پيشه مشمول قانون.. 266

قانون الحاق یک ماده به قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 15/8/1365.. 273

قانون محل مطب پزشکان مصوب 20/10/1366. 273

مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص «حق کسب یا پیشه یا تجارت». 273

قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 26/5/1376. 274

فصل اول: روابط موجر و مستأجر. 274

فصل دوم: سرقفلی… 275

آیین‌نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 19/2/1378.. 276

منابع و مأخذ.. 283

 

1 دیدگاه برای کتاب سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت در حقوق ایران

  1. الیکا

    سلام وقت بخیر
    من این کتاب رو به صورت اینترنتی خریداری کردم وچون بار اولم بود خیلی به خرید اینترنتی اعتماد نداشتم منتهی همکاران شما در بخش ارسال وپشتیبانی طوری پیگیر کار من بودن که من واقعا خیالم از این بابت راحت بود و همچنین شماره مرسوله پستی را هم برای من ارسال کردن.

دیدگاه خود را بنویسید

09016288181 02188303398