کتاب تخلیه محل سرقفلی به جهت عدم پرداخت اجاره‌ بها

وزن 0.45 kg
نویسنده

مهدی زینالی

انتشارات

چراغ دانش

سال چاپ

1401

قطع

رقعی

تعداد موجود :

178,000 تومان

چقدر از محصول راضی هستید؟

توضیحات کامل

توضیحات کتاب تخلیه محل سرقفلی به جهت عدم پرداخت اجاره‌ بها

  1. با مطالعه این کتاب در دعوای تخلیه محل سرقفلی به جهت عدم پرداخت اجاره بها بدون نیاز به حضور وکیل موفق خواهید شد.
  2. نحوه طرح و دفاع از دعوای تخلیه محل سرقفلی به جهت عدم پرداخت اجاره بها را با مطالعه این کتاب یاد می گیرید.
  3. با مطالعه این کتاب راحت تر می توانید حقوق خود را در دعوای تخلیه محل سرقفلی به جهت عدم پرداخت اجاره بها استیفا کنید.
وزن 0.45 kg
نویسنده

مهدی زینالی

انتشارات

چراغ دانش

سال چاپ

1401

قطع

رقعی

سرفصل ها

فهرست کلی صفحه

مقدمه ۹

تعریف سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت ۱۱

بررسی مشروعیت سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت ۳۵

نحوۀ تعیین و تشخیص قانون حاکم بر رابطه استیجاری ۴۹

شیوه عملی طرح و دفاع از دعوی تخلیه به جهت عدم پرداخت ۷۳

دعوی تخلیه به جهت عدم پرداخت اجاره‌بها در رویه قضائی ۱۰۹

قوانین و مقررات مرتبط با حق سرقفلی ۲۰۹

منابع و مأخذ ۲۳۳

فهرست جزئی صفحه

مقدمه- ۹

تعریف سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت ۱۱

مبحث اول: تعریف سرقفلی ۱۳

گفتار اول: تعریف لغوی سرقفلی ۱۳

گفتار دوم: مفهوم اصطلاحی سرقفلی ۱۵

گفتار سوم: مفهوم سرقفلی عرفی ۲۱

گفتار چهارم: انواع سرقفلی عرفی ۲۳

بند اول: سرقفلی ناشی از حق کسب و پیشه و تجارت ۲۴

بند دوم: سرقفلی واقعی ۲۵

مبحث دوم: تعریف حق کسب و پیشه و تجارت ۲۹

مبحث سوم: تفاوت سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت ۳۲

بررسی مشروعیت سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت ۳۵

مبحث اول: بررسی مشروعیت سرقفلی ۳۷

گفتار اول: نظریه فقها ۳۷

بند اول: نظر امام خمینی (ره) ۳۷

بند دوم: نظر آیت‌الله لنکرانی ۳۹

گفتار دوم: نظریه فقهای شورای نگهبان- ۴۲

گفتار سوم: مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام و اعتبار آن- ۴۴

مبحث دوم: بررسی مشروعیت حق کسب و پیشه و تجارت ۴۷

نحوۀ تعیین و تشخیص قانون حاکم بر رابطه استیجاری ۴۹

مقدمه- ۵۱

مبحث اول: روابط استیجاری مشمول قانون روابط مؤجر و مستأجر سال ۱۳۵۶- ۵۲

گفتار اول: قلمرو زمانی اجرای قانون روابط مؤجر و مستأجر سال ۱۳۵۶- ۵۲

گفتار دوم: قلمرو مکانی اجرای قانون روابط مؤجر و مستأجر سال ۱۳۵۶- ۵۴

مبحث دوم: شرایط روابط استیجاری مشمول ماده واحده مصوب سال ۱۳۶۵ الحاقی به قانون روابط مؤجر و مستأجر سال ۱۳۶۲  ۵۸

گفتار اول: رسمی بودن سند اجاره ۵۹

گفتار دوم: عدم دریافت سرقفلی ۵۹

گفتار سوم: عدم دریافت پیش‌پرداخت ۶۰

مبحث سوم: قلمرو اجرایی قانون روابط مؤجر و مستأجر سال ۱۳۷۶- ۶۲

مبحث چهارم: اجاره‌های فاقد شرایط قانون روابط مؤجر و مستأجر سال ۱۳۷۶- ۶۶

شیوه عملی طرح و دفاع از دعوی تخلیه به جهت عدم پرداخت ۷۳

مقدمه- ۷۵

مبحث اول: بررسی و مقایسه بند ۹ و تبصره یک ماده ۱۴ قانون روابط مؤجر و مستأجر- ۷۹

مبحث دوم: شرایط دعوی تخلیه به جهت تأخیر یا عدم پرداخت اجور ۸۴

گفتار اول: شرایط طرح دعوی تخلیه برابر بند ۹ ماده ۱۴ قانون روابط مؤجر  و مستأجر- ۸۵

بند اول: عدم پرداخت اجاره‌بها در مهلت مقرر در ماده ۶ قانون روابط مؤجر و مستأجر- ۸۵

بند دوم: ابلاغ اخطاریه یا اظهارنامه- ۸۶

بند سوم: عدم پرداخت اجاره‌بها یا پرداخت با تأخیر- ۸۷

گفتار  دوم: شرایط تبصره ۱ ماده ۱۴ قانون روابط مؤجر و مستأجر ۱۳۵۶- ۸۸

بند اول: عدم پرداخت اجاره‌بها در مهلت مقرر در ماده ۶- ۸۸

بند دوم: ارسال و ابلاغ اخطاریه یا اظهارنامه- ۸۹

بند سوم: پرداخت اجاره‌بها در مهلت مقرر قانونی در اخطاریه یا اظهارنامه ارسالی ۸۹

بند چهارم: تکرار مراحل قبل- ۹۰

بند پنجم: عدم پرداخت به موقع اجاره‌بها برای نوبت سوم- ۹۰

بند ششم: تحقق سایر شرایط در یک سال- ۹۱

مبحث سوم: مطالب قابل بحث در دعوی تخلیه به جهت عدم پرداخت یا تأخیر در ۹۴

گفتار اول: پرداخت اجاره‌بها با چک و اثر عدم کارسازی آن- ۹۴

گفتار دوم: شیوه مؤثر مطالبه اجور ۹۵

گفتار سوم: زمان استفاده از ارفاق موضوع بند ۹ ماده ۱۴ قانون روابط مؤجر و مستأجر- ۹۶

گفتار چهارم: تخلیه به جهت عدم پرداخت اجاره‌بها از سوی مستأجر مالک سهم مشاعی ۹۷

مبحث چهارم: الزامات اثباتی خواهان (مؤجر) و دفاعیات خوانده (مستأجر) در دعوی تخلیه به جهت عدم پرداخت یا تأخیر در پرداخت اجور ۹۹

گفتار اول: الزامات اثباتی مؤجر در دعوی تخلیه به جهت عدم پرداخت یا تأخیر در ۹۹

گفتار دوم: دفاعیات مستأجر در دعوی تخلیه به جهت عدم پرداخت یا تأخیر- ۱۰۳

بند اول: پرداخت اجاره‌بها ۱۰۴

بند دوم: بررسی صحت شرایط طرح دعوی ۱۰۵

بند سوم: صحت ابلاغ اظهارنامه یا اخطاریه- ۱۰۶

دعوی تخلیه به جهت عدم پرداخت اجاره‌بها در رویه قضائی ۱۰۹

مبحث اول: دعوای تخلیه به جهت عدم پرداخت اجاره‌بها در آراء دادگاه‌ها ۱۱۱

گفتار اول: دعوای تخلیه به جهت عدم پرداخت اجاره‌بها در رأی وحدت رویه- ۱۱۱

گفتار دوم: دعوای تخلیه به جهت عدم پرداخت اجاره‌بها در آراء اصراری ۱۱۶

۱- حکم به پرداخت حق کسب و پیشه مختص به موارد منصوص ۱۱۶

گفتار سوم: دعوی تخلیه به جهت عدم پرداخت اجاره‌بها در آراء دادگاه انتظامی قضات ۱۳۲

گفتار چهارم: دعوی تخلیه به جهت عدم پرداخت اجاره‌بها در آراء دادگاه بدوی ۱۳۵

۱- در اخطاریۀ صادره از دفترخانۀ اسناد رسمی تنظیم‌کنندۀ سند اجاره باید به طور واضح مشخص گردد اجور معوقه از چه تاریخی تا چه تاریخی می‌باشد ۱۳۵

۲- مستأجر تا پیش از صدور حکم قطعی می‌تواند از ارفاق قانونی مقرر در قسمت اخیر بند ۹ ماده ۱۴ قانون روابط مؤجر و مستأجر استفاده نماید ۱۳۷

۳- لزوم تنظیم اظهارنامه به لحاظ عدم پرداخت اجاره‌بها برای تخلیه مورد اجاره ۱۴۳

۴- دعوی تخلیه به علت اسباب مختلف پذیرفته نیست- عدم پرداخت اجاره بعد از تاریخ انتقال به غیر رخ داده، این تخلف مستند به عمل مستأجر نیست تا از موجبات تخلیه باشد ۱۴۵

۵- حکم به اعلام فسخ قرارداد اجاره به علت تحقق شرط مربوط به عدم پرداخت اجاره‌بها و تخلیه مورد اجاره ۱۴۹

۶- تعدیل اجاره‌بها محقق نیست و تخلیه به علت عدم پرداخت اجاره‌بها مردود است ۱۵۰

۷- اظهارنامه مستند خواهان بر مبنای اجاره‌بهای قراردادی و مورد توافق طرفین تنظیم نگردیده، بنابراین، قابلیت ترتیب اثر به‌عنوان مقدمه لازم برای طرح دعوی تخلیه ندارد ۱۵۲

۸- تخلیه به دلیل عدم پرداخت اجاره‌بها مستلزم صدور اخطاریه از دفترخانه است- تخلیه به علت انتقال به غیر و پرداخت نصف حق کسب و پیشه به مستأجر ۱۵۴

۹- عدم پرداخت اجاره‌بهای عین مستأجره مربوط به سال‌های گذشته که نسبت به آن رسیدگی شده و مستأجر اجاره‌بها را پرداخت نموده است، از موجبات تخلیه نیست ۱۵۷

۱۰- با توجه به بند ماده ۱۴ قانون روابط مؤجر و مستأجر سال ۱۳۵۶- ۱۵۸

۱۱- تخلیه مورد اجاره به علت عدم پرداخت اجاره‌بها برابر شرایط مندرج  در قرارداد، اگر مستأجر اجاره‌بها را در مواعد مقرر پرداخت ننموده باشد از موجبات تخلیه است ۱۶۰

۱۲- اظهارنامۀ مستند خواهان بر مبنای اجاره‌بهای قراردادی و مورد توافق طرفین تنظیم نگردیده، بنابراین، قابلیت ترتیب به‌عنوان مقدمه لازم برای طرح دعوی تخلیه را ندارد ۱۶۲

۱۳- حاکمیت قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۷۶ در صورتی است که قرارداد اجاره در ابتدا منعقد شده باشد- اخطار قانونی برای پرداخت اجاره‌بها از طریق دفترخانه- ابلاغ اظهارنامه- ۱۶۳

۱۴- در صورت عدم وجود قرارداد اجاره کتبی، ارسال اظهارنامه از سوی مؤجر برای درخواست تخلیه به لحاظ نپرداختن اجاره‌بها موضوعیت دارد نه طریقیت ۱۶۵

۱۵- در صورت فوت مستأجر اخطاریه دفترخانه باید به وارثان وی ابلاغ گردد- در صورتی که مورد اجاره به دلیل پلمپ بودن خارج از دسترس مستأجر باشد، دعوی تخلیه به علت نپرداختن اجاره‌بها محکوم به رد است ۱۶۷

۱۶- هر مستأجر فقط یک بار می‌تواند از ارفاق قانونی مذکور در بند  ۹ ماده ۱۴ قانون مالک و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ استفاده نماید ۱۶۸

۱۷- تخلیۀ مورد اجاره به علت نپرداختن اجاره‌بها- اخطاریۀ دفترخانه در سه نوبت متوالی ابلاغ قانونی شده است ۱۷۰

۱۸- به لحاظ بسیط و غیرقابل تجزیه بودن روابط استیجاری، دعوی تخلیه از سوی یکی از مؤجرین مردود است- با توجه به رسمی بودن قرارداد اجاره، اظهارنامۀ ارسالی جایگزین اخطاریه دفترخانه نمی‌شود ۱۷۱

۱۹- به لحاظ بسیط و غیرقابل تجزیه بودن روابط استیجاری، دعوی تخلیه به علت نپرداختن اجاره‌بها از سوی یکی از مؤجرین مردود است- اظهارنامه جایگزین اخطاریۀ دفترخانه ۱۷۲

۲۰- رأی تخلیه به علت پرداخت اجاره‌بها نقض می‌شود؛ زیرا محکوم‌علیه اجور معوقه به‌علاوه بیست درصد اضافه را بعد از صدور حکم دادگاه بدوی و قبل از قطعی شدن رأی پرداخت نموده و لذا موجب بهره‌مندی از ارفاق قانونی می‌باشد ۱۷۴

۲۱- واردین ثالث اظهارنامه‌ای به مستأجر ارسال ننموده‌اند و لذا نمی‌توانند درخواست تخلیه به علت عدم پرداخت اجور را بخواهند ۱۷۶

۲۲- بند ۹ ماده ۱۴ و تبصره یک ذیل بند مذکور جدای از یکدیگر نمی‌باشند بلکه با مداقه در متن عبارات دقیقاً مرتبط و به‌گونه‌ای لازم و ملزوم یکدیگر می‌باشند ۱۷۷

۲۳- رأی تخلیه به علت پرداخت اجاره‌بها نقض می‌شود؛ زیرا محکوم‌علیه اجور معوقه به‌علاوه بیست درصد اضافه را بعد از صدور حکم دادگاه بدوی و قبل از قطعی شدن رأی پرداخت نموده و لذا موجب بهره‌مندی از ارفاق قانونی می‌باشد ۱۸۰

۲۴- مغازه استیجاری به لحاظ عدم پرداخت مال‌الاجاره تخلیه گردیده (موضوع بند ۹ ماده ۱۴ قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶)، در ماده مرقوم حق مطالبه کسب و پیشه برای مستأجر پیش‌بینی نشده است ۱۸۲

۲۵- نحوه اخطار پرداخت اجاره‌بها در اجاره‌نامه رسمی ۱۸۳

۲۶- شرط دعوی تخلیه به علت عدم پرداخت اجاره‌بها در اجاره با سند رسمی ۱۸۶

۲۷- دعوی تخلیه به علت نپرداختن اجاره‌بها چون مستند به اخطاریۀ قبلی دفترخانه تنظیم‌کننده سند اجاره نیست مردود است- دادگاه بدوی در مورد دعوی تخلیه به علت نیاز شخصی نفیاً یا اثباتاً اظهارنظر ننموده است ۱۸۸

مبحث دوم: دعوی تخلیه به جهت عدم پرداخت اجاره‌بها در نشست‌های قضائی ۱۹۱

۱- چگونگی احتساب یک سال مذکور در تبصره ۱ ماده ۱۴ قانون روابط مؤجر و مستأجر- ۱۹۱

۲- در عدم تسری ارفاق قسمت اخیر شق ۹ ماده ۱۴ به تبصره ۱ ماده مذکور ۱۹۲

۳- ارائه چک یا سند تجاری دیگر  به جای اجاره‌بها ۱۹۲

جمع بین بند ۹ ماده ۱۴ قرمم ۱۳۵۶و تبصره ۱ این ماده ۱۹۵

۴- چگونگی احتساب دفعات تخلف در تبصره ۱ ماده۱۴ قرمم مصوب ۱۳۵۶- ۱۹۷

مبحث سوم: دعوی تخلیه به جهت عدم پرداخت اجاره‌بها در نظریه‌های مشورتی ۱۹۸

۱- قید ۵ روز به جای ۱۰ روز در اخطار یا اظهارنامه- ۱۹۸

۲- در تسری ارفاق بند ۹ ماده ۱۴ به تبصره یک همان ماده قرمم ۱۳۵۶- ۱۹۸

۳- درخواست تخلیه به جهت عدم پرداخت اجاره‌بهای تعدیل شده با ارسال اخطاریه- ۱۹۹

۴- در الزام ارسال اخطاریه یا اظهارنامه برای درخواست تخلیه به جهت عدم پرداخت اجور ۲۰۰

۵- کیفیت ارسال اظهارنامه یا اخطاریه در موارد افزایش اجاره‌بها ۲۰۱

۶- منظور از قطعیت حکم دربند ۹ ماده ۱۴ قرمم ۱۳۵۶- ۲۰۱

۷- مقصود از صدور حکم در بند (۹) ماده ۱۴ قرمم ۱۳۵۶- ۲۰۱

مبحث چهارم: مجموعه پرسش و پاسخ‌های دعوی تخلیه به جهت عدم پرداخت اجاره‌بها ۲۰۳

۱- خودداری مجدد از پرداخت اجاره‌بها پس از ارسال اظهارنامه- ۲۰۳

۲- امکان طرح دعوای تخلیه ملکی که اجاره‌نامه آن سند رسمی است از طریق اجرای ثبت و نیز مراجعه به دادگاه می‌باشد ۲۰۴

۳- لزوم ارسال اظهارنامه در مواردی که قرارداد اجاره‌ای نباشد یا عادی باشد ۲۰۵

۴- عدم پرداخت اجاره‌بها و تعلق حق کسب و پیشه در صورت تخلف مستأجر از قرارداد طبق قانون روابط مؤجر و مستأجر سال ۱۳۵۶  ۲۰۵

مبحث پنجم: نمونه دادخواست دعوی تخلیه به جهت عدم پرداخت اجاره‌بها ۲۰۷

قوانین و مقررات مرتبط با حق سرقفلی ۲۰۹

قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶- ۲۱۱

فصل اول- کلیات ۲۱۱

فصل دوم- میزان اجاره‌بها و ترتیب پرداخت آن- ۲۱۲

فصل سوم- در تنظیم اجاره‌نامه- ۲۱۴

فصل چهارم- موارد فسخ اجاره و تخلیه عین مستأجره ۲۱۷

فصل پنجم- حق کسب یا پیشه یا تجارت ۲۲۳

فصل ششم- تعمیرات ۲۲۵

قانون محل مطب پزشکان مصوب ۲۰/۱۰/۱۳۶۶- ۲۳۰

مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص «حق کسب یا پیشه یا تجارت» ۲۳۱

منابع و مأخذ ۲۳۳

مقالات ۲۳۵

نرم‌افزارهای حقوقی ۲۳۷

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “کتاب تخلیه محل سرقفلی به جهت عدم پرداخت اجاره‌ بها”

09016288181 02188303398