تخفیف‌ها و قیمت جشنواره‌ها در قیمت فروش در نظر گرفته نمی‌شود
توجه : برای فیلتر کردن نمایش ها در نمودار بر روی عنوان هریک کلیک کنید .

مختصر دعوای چک

49,000 تومان

مقایسه

سرفصل ها

 فهرست کلی  صفحه

مقدمه 13

معرفی و نمونه دادخواست دعاوی چک 17

مبحث اول: ارکان دعوای مطالبه وجه چک 19

مبحث دوم : دعوای استرداد لاشه چک 25

مبحث سوم: مراجع صالح برای رسیدگی به دعاوی چک 26

مبحث چهارم: تشریفات رسیدگی به دعوای مطالبه چک 29

دعوای چک در رویه دیوان عالی کشور 37

مبحث اول : آرای وحدت رویه دیوان‌عالی کشور 39

مبحث دوم : آرای شعب دیوان‌عالی کشور 45

دعوای چک در آرای دادگاه‌ها 55

دعـوای چـک در نشست‌های قضـائی 89

دعوای چک در نظریه‌های مشورتی 179

منابع و مآخذ 225

 فهرست جزیی  صفحه

مقدمه 13

معرفی و نمونه دادخواست دعاوی چک 17

معرفی دعاوی چک 19

مبحث اول: ارکان دعوای مطالبه وجه چک 19

گفتار اول: وجود سندی تحت عنوان چک 19

گفتار دوم: رسیدن موعد پرداخت چک 20

گفتار سوم: مواجه چک با گواهی عدم پرداخت 21

گفتار چهارم: عدم سقوط تعهد پرداخت چک توسط صادرکننده 22

گفتار پنجم: عدم نامشروع بودن تحصیل چک 23

مبحث دوم : دعوای استرداد لاشه چک 25

گفتار اول: امانی یا خالی از وجه بودن چک 25

گفتار دوم: مطالبه لاشه چک 25

مبحث سوم: مراجع صالح برای رسیدگی به دعاوی چک 26

گفتار اول: صلاحیت ذاتی مراجع در رسیدگی به این دعاوی 26

گفتار دوم: صلاحیت محلی مراجع صالح به رسیدگی 27

مبحث چهارم: تشریفات رسیدگی به دعوای مطالبه چک 29

نمونه دادخواست مطالبه وجه چک با قرار تامین خواسته 31

نمونه دادخواست مطالبه مطالبه وجه سفته 33

نمونه دادخواست مطالبه وجه سفته با قرار تأمين خواسته 34

درخواست صدور اجراییه جهت پرداخت وجه چک 35

دعوای چک در رویه دیوان عالی کشور 37

مبحث اول : آرای وحدت رویه دیوان‌عالی کشور 39

1. شرایط مرور زمان در برات سفته چک، … 39

2. دادگاه صالح در رسیدگی به دعوای استرداد لاشه چک 39

3. مطالبه وجه چک از ظهرنویس 40

4. دادگاه صالح در مطالبۀ وجه چک 41

5. در مورد چکی که از حساب مسدود صادر شده باشد 42

6. در مورد نمایندگی بانک‌ها از طرف دارنده چک بی‌محل 42

7. در خصوص مجازات صدور چک‌های بلامحل و وعده‌دار 43

8. در خصوص تعقیب کیفری صادرکننده چک 44

مبحث دوم : آرای شعب دیوان‌عالی کشور 45

1. صدور اجراییه نسبت به وجه چک 45

2. نظر قانون در مورد صدور نوشته از طرف تاجر به‌عنوان چک 45

3. تعریف ماده 310 قانون تجارت راجع به چک 46

4. مسئولیت دارندۀ چک مطابق قانون 47

5. مسئولیت صادرکننده چک مطابق قانون 47

6. پرداخت اشتباه وجه چک از طریق بانک 48

7. مسئولیت گیرندۀ چک در برابر صادرکننده 48

8. ضمانت دارندۀ چک که به نفع مدعی ظهرنویسی کرده 49

9. مسئولیت صادرکنندۀ چک در مقابل دارنده مطابق قانون 49

10. الحاق در مبلغ و دریافت زیادتر از میزان حواله از بانک 50

11. حقوق ظهرنویس بر طبق قانون تجارت 51

12. مطالبه چک فاقد تاریخ 51

13. مرور زمان در دعاوی مربوط به اسناد تجاری 52

14. مرجع صالح در رسیدگی به دعاوی مطالبه وجه چک 53

15. دادگاه صالح رسیدگی به دعوای مطالبه وجه چک 53

16. مرجع صالح در رسیدگی به بزه صدور چک بلامحل 54

دعوای چک در آرای دادگاه‌ها 55

1. اختصاص وصف تجریدی چک ضمانت به دارنده ثالث با حسن نیت 57

2. حفظ حقوق دارنده با حسن نیت در فرض امانی بودن چک 58

3. عدم استماع ایرادات راجع به معامله پایه در قبال دارنده با حسن نیت سند تجاری 59

4. لزوم احراز سمت خواهان در دعوای مطالبه وجه چک 60

5. شرایط انتقال و ظهرنویسی سند تجاری توسط شرکت تجاری 61

6. چک تضمین حسن انجام کار فاقد وصف چک تجاری 62

7. عدم استماع دعوی مطالبه وجه چک از ظهرنویس پس از یک سال از اعتراض 63

8. امکان تقاضای تأخیر تأدیه چک بعد از اجرا از طریق ثبت 64

9. دعوای مطالبۀ وجه چک 65

10. خسارت تأخیر تأدیه خواستۀ ارزی 66

11. جریان نداشتن اصل عدم توجه ایرادات نسبت به دارندۀ چک بدون حسن نیت 66

12. دعوای مطالبه وجه چک و خسارات ناشی از دادرسی 68

13. شرط مطالبه وجه چک تضمینی 69

14. ضمانت اسناد تجاری در ورقه جداگانه 70

15. توافق بر سر خسارت تأخیر تأدیه به نرخی بیش از تورم رسمی 72

16. ضمانت اجرای عدم ذکر لزوم اخذ توضیح در اخطاریه 73

17. انتقال چکی که حواله‌کرد آن خط‌خورده 74

18. استقلال سند تجاری از منشأ صدور آن 75

19. عدم طرح دعوی، قرینه گذشت از خسارت تأخیر تأدیه چک 76

20. الزام ظهرنویس به پرداخت وجه چک جعلی 76

21. عدم قابلیت استماع تجدیدنظرخواهی از قرار اناطه 77

22. عدم امکان افزودن نام اشخاص به دادخواست پس از ثبت دادخواست 78

23. وجود سند بدهی نزد خواهان علی‌رغم پرداخت‌های مدیون 79

24. مرور زمان در دعوای مطالبه مبلغ چک 79

25. اعتبار سند سفید امضا 80

26. عدم استماع دعوی مطالبه وجه چک دارای اجراییه ثبتی 81

27. مسئولیت بانک نسبت به خسارات ناشی از تقصیر کارمند بانک 81

28. اثر فوت صادرکننده چک در تعلق خسارت تأخیر تأدیه 82

29. ماهیت امضا در پشت چک 82

30. مطالبه همزمان چک در دادگاه و اجرای ثبت 83

31. مطالبه وجه چک ضمانت علیرغم وجود رهن در قرارداد 84

32. ماهیت امضای پشت چک در وجه حامل 85

33. ماهیت چک و کارکرد آن در پرداخت دیون 85

34. عدم مسئولیت ضامن چک نسبت به خسارت تأخیر تأدیه 86

35. تأثیر حذف ممکن حواله‌کرد در انتقال چک 87

36. ظهر نویسی چک توسط نماینده شخص حقوقی به نام خود 87

دعوای چک در نشست‌های قضائی 89

1. مالی یا غیرمالی بودن دعوای استرداد اعیان سفته‌ها 91

2. لزوم واخواست چک برای طرح دعوی علیه ظهرنویس و صدور قرار تأمین خواسته بدون سپردن خسارت احتمالی 92

3. ضمانت اجرای عدم رجوع طلبکار به مدیر تصفیه در موعد مقرر 93

4. تأثیر قلم‌خوردگی عبارت «حواله‌کرد» در انتقال چک 94

5. تبدیل تعهد از طریق صدور چک بابت دین 95

6. لزوم اثبات جهت وجه چک از جانب صادرکننده 96

7. تعهد به انتقال اتومبیل، معلق بر لاوصول ماندن چک 97

8. صدور دستور موقت عدم پرداخت وجه چک 98

9. ذی‌نفع بودن قائم‌مقام حقوق و تعهدات در ملک موضوع دعوا 99

10. ملاک محاسبه مواعد شش‌ماهه مقرر در ماده 11 قانون چک مصوب 16/4/1355 101

11. اخذ هزینه دادرسی در مطالبۀ تأخیر وجه چک به طور مستقل 107

12. مشروعیت خسارت تأخیر تأدیه و تاریخ محاسبه آن 102

13. تکلیف دادگاه نسبت به خسارت تأخیر تأدیه‌ای که در صدور حکم مورد غفلت قرار گرفته 104

14. صدور حکم در مورد خسارت تأخیر تأدیه چک‌های بلامحل با توجه به نظر شورای محترم نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام 105

15. ابتدای زمان استحقاق دریافت خسارت تأخیر تأدیه تاریخ مطالبه از سوی است 106

16. تاریخ چک و سر رسید، ضابطه تعیین تورم و شاخص میزان خسارت است 107

17. نحوه محاسبه تأخیر تأدیه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت 109

18. شمول یا عدم شمول خسارت تأخیر تأدیه در مورد ضامن و ظهرنویس 110

19. مطالبه و محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک 111

20. ملاک تعیین خسارت تأخیر تأدیه در خصوص چک و حواله 112

21. خسارت تأخیر تأدیه در دعوای مطالبه وجه چک 114

22. نحوه عمل دارنده چک پس از شکایت کیفری 115

23. نحوه اجرای حکم پرداخت وجه چک و حکم دیگری به استرداد همان چک 117

24. نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در صورتی که دعوای مطالبه وجه چک بلامحل علیه شرکت اقامه شود 118

25. رعایت تشریفات در تقدیم دادخواست در کلاهبرداری و چک بلامحل 119

26. طرح دعوای مجدد خواهان علیه ظهرنویس پس از قرار رد دفتر و قطعیت آن 121

27. ماهیت دعاوی راجع به تنظیم وصیت‌نامه، هبه‌نامه، الزام به تنظیم سند، استرداد لاشه چک و اوراق بهادار 122

28. ابلاغ با توجه به ماده 22 قانون صدور چک 124

29. ابلاغ به شخص متهم در صورتی که در دو پرونده کیفری و حقوقی آدرس اعلامی با هم فرق داشته باشد. 125

30. آخرین نشانی صادرکننده چک در بانک محال‌علیه 128

31. چگونگی رسیدگی به دعاوی مرتبط در محاکم مختلف 129

32. اقامه دعاوی موازی در موضوع واحد 130

33. تودیع خسارت احتمالی در تأمین خواسته جرائم چک 132

34. تکلیف دادگاه نسبت به اعتراض ظهرنویس به قرار تأمین خواسته در صورتی که دعوا متوجه وی نباشد. 134

35. موارد عدم نیاز به ایداع خسارت در تأمین خواسته ناشی از چک 136

36. ضرورت سپردن خسارت احتمالی در تأمین خواسته چکی که در موعد مقرر برگشت نخورده 137

37. ایداع خسارت برای تأمین خواسته در دعوای به طرفیت ظهرنویس چک 139

38. تقاضای تأمین در مورد چک بلامحل قبل از سررسید 139

39. دادخواست ضرر و زیان بابت چک وعده‌دار 140

40. صدور قرار تأمین خواسته در مورد چکی که در موعد مقرر گواهی عدم پرداخت آن دریافت نشده 144

41. درخواست تأمین قبل از حلول سررسید چک 146

42. مصادیق تودیع خسارت احتمالی در صورت صدور قرار تأمین خواسته 147

43. اعتراض ثالث نسبت به قرار تأمین خواسته 150

44. دریافت خسارت احتمالی جهت صدور قرار تأمین خواسته 124

45. آثار گواهی عدم پرداخت خارج از مهلت در خصوص تأمین خواسته 152

46. طرح دعوا علیه صادرکننده چک به‌عنوان جلب ثالث 157

47. احتساب ادعای تهاتر از سوی خوانده و اختلاف طرفین در منشأ آن 159

48. ارائه دو دادخواست جداگانه همزمان، هر یک با خواسته نه میلیون ریال جهت مطالبه وجه یک فقره چک هجده میلیون ریالی 163

49. اقدام به صدور چک‌های بلامحل از یک دسته چک 165

50. تقاضای رسیدگی به چند دعوا با موضوع مطالبۀ وجه چند چک 124

51. اثر خط زدن حواله‌کرد در چک‌های بانکی و حواله‌های مؤسسات اعتباری 168

52. امکان مطالبه وجه چک از چند طریق 169

53. چک ثمن معامله تلقی نمی‌شود. 170

54. توافق خریدار و فروشنده در خصوص پرداخت ثمن معامله توسط ثالث 171

55. صدور حکم به پرداخت مابقی ثمن بدون توجه به تنظیم سند رسمی 173

56. مهلت مطالبه وجه چک از صادرکننده و ظهرنویس 175

57. اجرای دو حکم پرداخت وجه چک با استرداد لاشه همان چک 176

دعوای چک در نظریه‌های مشورتی 179

1. پرداخت چک‌های صادره از متوفی توسط بانک 181

2. دعوی استرداد اسناد غیرمالی تلقی می‌شود. 181

3. دارنده چک در هر حال حق مراجعه به صادرکننده چک را دارد 181

4. اقامتگاه قانونی صادرکنندۀ چک 183

5. عدم نیاز به پرداخت خسارت احتمالی جهت صدور قرار تأمین در مورد چک‌های صادره بر عهده بانک 184

6. شمول قانون صدور چک 185

7. تکلیف دارندۀ چک مفقود شده 186

8. دعوای ابطال اجراییه چک برگشتی مالی است. 188

9. مالی یا غیرمالی بودن دعوای استرداد لاشه چک 188

10. مطالبه وجه چک وعده‌دار قبل از سررسید 189

11. اثر پرداخت ثمن معامله به وسیلۀ چک بلامحل 190

12. زمان مطالبۀ خسارت تأخیر تأدیه وجه چک 191

13. تکلیف دارندۀ چک‌های سیبا جهت وصول وجه آن‌ها 192

14. نحوه محاسبه مواعد مقرر در دعاوی مربوط به چک 193

15. امکان دریافت وجه چک بدون ظهرنویسی 194

16. چگونگی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه چک 195

17. مسئولیت وراث در قبال دارنده چک بلامحل 196

18. مسئولیت متصدی آژانس درتحویل چک‌های امانی 197

19. مسئولیت ظهرنویس و ضامن 198

20. شمول قانون تجارت در مورد چک‌های صادره بر عهده صندوق‌های قرض‌الحسنه 191

21. مطالبۀ خسارت تأخیر تأدیه علیه ضامن و ظهرنویس 200

22. تفاوت صدور قرار تأمین خواسته در دعوای مطالبه وجه مستند به چک یا سفته 201

23. زمان محاسبه خسارت تأخیر تأدیه 202

24. ضمانت اجرای تضامنی بودن سفته 203

25. ابلاغ اوراق قضائی در دعاوی حقوقی راجع به چک 204

26. اجرایی و یا اعلامی بودن صدور حکم به استرداد لاشۀ چک 206

27. عدم امکان صدور قرار تأمین خواسته توأمان در پرونده کیفری و دادگاه حقوقی به استناد یک یا چند فقره چک 206

28. تقاضای صدور قرار تأمین خواسته قبل و پس از انقضای مهلت 15 روز 207

29. اجرای حکم قطعی صادره مبنی بر پرداخت وجه چک علی‌رغم عدم پرداخت هزینه دادرسی 208

30. مبدأ احتساب خسارت تأخیر تأدیه با تصویب تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک 209

31. لزوم رعایت مقررات ابلاغ در دعاوی چک 209

32. مالی یا غیرمالی بودن دعوای مطالبۀ طلب به استناد لاشه چک 210

33. درخواست تأمین خواسته نسبت وجه چک به استناد برگه برگشت چک 211

34. اتیان سوگند جهت اثبات پرداخت وجه چک 211

35. مسئولیت تضامنی در حساب مشترک 212

36. قرار تأمین خواسته برای دارنده چک 212

37. تکلیف صادرکننده چک مفقود شده 213

38. تکلیف بانک محالعلیه در خصوص چک بدون امضا صاحب حساب 214

39. انتقال چک با ظهرنویسی پس از واخواست 215

40. سررسید چک 217

41. اختلاف در مبلغ روی چک و ظهر آن 218

42. فقدان وصف کیفری صدور چک به صورت عدم تطبیق امضا 200

43. توقیف ممنوع‌الخروجی صادرکننده چک 221

44. عدم شمول ماده 27 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا نسبت به ممنوع‌الخروجی متعهد 234

45. انتقال چک پس از صدور گواهی عدم پرداخت 224

منابع و مآخذ 225

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مختصر دعوای چک”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.