تخفیف: 19,500 تومان!
+
در انبار موجود نمی باشد
19,500 تومان
تخفیف: 13,950 تومان!

منابع کمک آزمون حقوقی

کتاب قانون آموز جزای اختصاصی

265,050 تومان

منابع کمک آزمون حقوقی

کتاب قانون آموز آئین دادرسی مدنی

369,000 تومان

منابع کمک آزمون حقوقی

کتاب قانون آموز تجارت

386,000 تومان

مجموعه قوانین و مقررات

کتاب مجموعه قوانین شهرداری

150,000 تومان

مجموعه قوانین و مقررات

کتاب مجموعه قوانین و مقررات بـورس

94,000 تومان

مجموعه قوانین و مقررات

کتاب مجموعه قوانین و مقررات مهاجرت

63,000 تومان

مجموعه قوانین و مقررات

کتاب مجموعه قوانین و مقررات نظامی

188,000 تومان

منابع آزمون اختبار

کتاب منبع آزمون اختبار (کیفری)

506,000 تومان

منابع آزمون اختبار

منابع آزمون اختبار خانواده

220,000 تومان