تخفیف: 2,700 تومان!
+
در انبار موجود نمی باشد
24,300 تومان

قوانین در رویه قضایی

کتاب قانون صدور چک در رویه قضایی

71,000 تومان
تخفیف: 2,500 تومان!

مجموعه قوانین و مقررات

کتاب قانون مطبوعات

22,500 تومان
تخفیف: 4,500 تومان!

مجموعه قوانین و مقررات

کتاب مجموعه قوانین امور صنفی

40,500 تومان

مجموعه قوانین و مقررات

کتاب مجموعه قوانین شهرداری

150,000 تومان

مجموعه قوانین و مقررات

کتاب مجموعه قوانین مالیاتی

133,000 تومان

مجموعه قوانین و مقررات

کتاب مجموعه قوانین و مقررات اراضی

171,000 تومان
تخفیف: 14,000 تومان!
14,000 تومان
18,000 تومان

مجموعه قوانین و مقررات

کتاب مجموعه قوانین و مقررات بـورس

94,000 تومان

مجموعه قوانین و مقررات

کتاب مجموعه قوانین و مقررات بانـکی

180,000 تومان
135,000 تومان