در رویه کیفری

کتاب جـرم سرقـت

248,000 تومان
286,000 تومان

در رویه کیفری

کتاب جرایم سایبری

164,000 تومان
180,000 تومان

در رویه کیفری

کتاب جرم آدم‌ربایی

149,000 تومان

در رویه کیفری

کتاب جرم اختــلاس

164,000 تومان
132,000 تومان

در رویه کیفری

کتاب جرم افتــراء

150,000 تومان
208,000 تومان
212,000 تومان
196,000 تومان
179,000 تومان

در رویه کیفری

کتاب جرم توهیـن

168,000 تومان

در رویه خانواده

کتاب جرم رابطه نامشروع

259,000 تومان