مال مشاع
تقسیم مال مشاعی مال مشاع به مالی گفته می‌شود که حقوق مالکین متعدد در آن به نحوه اشاعه جمع شده است (ماده ۵۷۱ ق.م.) و ممکن است اختیاری یا قهری باشد از شرکت یا شراکت اختیاری می‌توان به نتایج عقود مانند خرید یک قسمت از قطعه زمین مشاعی اشاره کرد...
مال مشاع
ماده ۴۳- در مواردی که حکم خلع‌ید علیه متصرف ملک مشاع به نفع مالک قسمتی از ملک مشاع صادر شده باشد از تمام ملک خلع‌ید می‌شود. ولی تصرف محکوم‌له در ملک خلع‌ید شده مشمول مقررات املاک مشاعی است. ماده ۵۱- از اموال محکوم‌علیه به میزانی توقیف می‌شود که معادل محکوم‌به...
مال مشاع
۱٫ مطالبه هزینه‌های انجام شده در مال مشاع هزینه‌هایی را که یکی از شرکا در مال مشاع انجام داده است، در صورتی می‌تواند مطالبه کند که از طرف بقیه شرکا مأذون در اداره و هزینه کردن باشد. شماره دادنامه:۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۱۱۱۰ تاریخ: ۰۳/۱۰/۱۳۹۱ رأی شعبه ۱۰۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران در خصوص...
مال مشاع
 تقسیم مال مشاعی مال مشاع به مالی گفته می‌شود که حقوق مالکین متعدد در آن به نحوه اشاعه جمع شده است (ماده ۵۷۱ ق.م.) و ممکن است اختیاری یا قهری باشد از شرکت یا شراکت اختیاری می‌توان به نتایج عقود مانند خرید یک قسمت از قطعه زمین مشاعی اشاره کرد...
مال مشاع
دعوای خلع ید در مورد ملک مشاعی می‌بایستی به طرفیت تمامی مالکین و متصرفین مال مشاعی اقامه شود. دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۱۳۴۸ تاریخ: ۱۷/۱۱/۱۳۹۱ رأی شعبه ۱۰۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران در خصوص دعوی آقای (م.غ.) و خانم (ن.الف.) با وکالت خانم (ع.) خانم (الف.ر.) به طرفیت ۱٫ خانم (م.م.) ۲٫ خانم...
مال مشاع
تقاضای خلع‌ید بر مبنای مالکیت مشاعی منافع (سرقفلی) برای خلع‌ید نیازی به مالکیت بر ملک نیست و مالکیت ولو مشاعی بر منافع نیز کفایت نموده و در این صورت موضوع از تحت شمول ماده ۲۲ قانون ثبت خارج و ابراز سند رسمی الزامی نبوده و غاصب ملزم به پرداخت اجرت‌المثل...
مال مشاع
حاکمیت قانون آیین دادرسی مدنی سابق در دعاوی تصرفات عدوانی گذشته پرسش: چنانچه دعوای تصرف عدوانی در زمان حکومت قانون آیین دادرسی مدنی سابق مورد رسیدگی قرار گیرد و در همان زمان منجر به صدور رأی شود و دادگاه قید مدت را در صدور رأی خود لحاظ نکرده باشد و...
مال مشاع
رسیدگی به درخواست فروش ملک از دادگاه پرسش: در رسیدگی به درخواست فروش ملک از دادگاه آیا صرف گواهی مسئولین سازمان ثبت یا شهرداری دائر به غیرقابل افراز بودن آن برای دادگاه کافی است یا الزاماً در این مورد می‌بایست رأی قطعی ارائه شود؟ نظریه اتفاقی که در تاریخ ۱۷/۸/۶۳...
مال مشاع
خلع‌ید نسبت به مالک مشاع پرسش: نحوه اجرای حکم خلع‌ید در مورد ملک مشاع که ضمناً به شخص ثالث که در جریان رسیدگی مداخله‌ای نداشته انتقال یافته است چگونه است؟ نظریه کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی مورد حکم مربوط است به خلع‌ید از قسمتی از ملک مشاع که بر طبق...
دسته‌بندی نشده, مال مشاع
صحت توقیف مازاد بر رهن پرسش: اگر مرتهن ملک با مزایده موافق نباشد، آیا توقیف کنندۀ مازاد بر ارزش رهن می‌تواند با رعایت حق مرتهن تقاضای مزایده ملک را تقدیم کند؟ با توجه به مقررات ماده ۵۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و اطلاق آن توقیف مازاد بر رهن...