داوری
ابطال رای داوری غیر مالی ابطال رای داوری غیر مالی : پرسش: خواهان تقاضای ابطال رأی داوری غیر مالی را نموده است آیا مشارالیه می‌بایست در مبنای الباقی ثمن قرارداد.تمبر ابطال و الصاق نماید یا نسبت به آنچه داور رأی صادر نموده یا آنچه در دادخواست تقویم شده است؟ مقررات...
داوری
 رأی داوری در مغایرت آن با رأی دادگاه ایراد به اینکه هرگاه رأی داوران مغایر با رأی دادگاه باشد چه خواهد شد یادآور می‌شود که رأی دادگاه در این مورد نسبت به توافقی که کان لم یکن شده است مخل حکمی که داوران صادر خواهند کرد نخواهد شد. شماره دادنامه:۳۲۰...
داوری
  ابطال رای داوری به دلیل اهمیت اصل سرعت و تخصص و احترام به اصل حاکمیت اراده از سوی مقنن، سیستم رسیدگی و دادرسی تحت عنوان «داوری» به وجود آمد که موضوع این نوشته را به خود اختصاص خواهد داد. هرچند داوری نوعی قضاوت اختصاصی فی مابین اطراف دعوا می‌باشد؛...
داوری
از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصل‌۱۳۹- صلح‏ دعاوی‏ راجع به‏ اموال‏ عمومی‏ و دولتی‏ یا ارجاع‏ آن‏ به داوری‏ در هر مورد موکول‏ به‏ تصویب‏ هیئت‏ وزیران‏ است‏ و باید به‏ اطلاع‏ مجلس‏ برسد. در مواردی که‏ طرف‏ دعوی‏ خارجی‏ باشد و در موارد مهم‏ داخلی‏ باید به‏ تصویب‏...
داوری
دادگاه صالح در خصوص رسیدگی به اعتراض به رأی داوری پرسش: اگر دعوا در مرحله تجدیدنظر به داوری ارجاع شود آیا رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی داور در صلاحیت دادگاه بدوی است یا دادگاه تجدیدنظر که دعوی را به داوری ارجاع کرده است؟ با توجه به ماده 349 قانون...
داوری
پرسش: مدیر دفتر دادگاه متوجه می‌شود که رأی داوری به‌جای سه امضاء فقط با امضای یک داور صادر و پرونده برای ابلاغ و اجرای رأی به مرجع مزبور ارسال شده است اینک تکلیف مدیر دفتر چیست؟ مدیر دفتر دادگاهی که پرونده برای ابلاغ و اجرا به آن شعبه داده شده...
داوری
پرسش: اگر دادگاه خانواده به‌جای خوانده ممتنع، داور تعیین و پرداخت حق‌الزحمه را به عهده خواهان طلاق محول کند و مشارالیه نیز حق‌الزحمه را نپردازد آیا با استفاده از ملاک ماده 259 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی می‌توان قرار ابطال دادخواست خواهان را صادر کرد؟...
داوری
پرسش: اگر هیئت داوران پس از دعوت طرفین و صدور رأی متوجه شوند که قرارداد داوری درباره نحوه ابلاغ رأی ساکت است و آن را برای ابلاغ به دفتر دادگاه تسلیم کنند در فرض تغییر نشانی یکی از طرفین یا هر دو و عدم دسترسی به نشانی جدید آنان تکلیف...
داوری
پرسش: آیا قول‌نامه را می‌توان قانوناً سند انتقال، یا دلیل مالکیت مبیع تلقی نمود؟   اگرچه همان‌طور که از عنوان قول‌نامه یا وعده بیع برمی‌آید، قول‌نامه به مفهوم تعهد به انتقال مال است نه سند انتقال یا دلیل مالکیت، اما در روابط حقوقی اشخاص نمی‌توان بر اساس عنوان توافق طرفین...