ابطال و فسخ نکاح
ابطال معامله صوری ابطال معامله صوری : پرسش: با استناد به ماده ۲۱۸ قانون مدنی معامله با قصد فرار از دین به‌صورت صوری باطل است. اگر کسی قصد فرار از دین دارد و به خاطر اینکه مال به دست طلبکاران نرسد، اموالش را به نام یکی از فرزندانش کند در...
ابطال و فسخ نکاح
معرفی دعوای حضانت فرزند «حضانت» واژه ای عربی و در لغت به معنای پروردن است و در اصطلاح عبارت است از نگهداری مادی و معنوی طفل توسط کسانی که قانون مقرر داشته است   حضانت امری است دو چهره، یعنی هم حق تلقی می شود و هم تکلیف. حضانت از...
ابطال و فسخ نکاح
[caption id="attachment_3638" align="aligncenter" width="300"] چگونگی محاسبه هزینه دادرسی مطالبه مَهر که به طرفیت ورثه متوّفا اقامه شده است[/caption] چگونگی محاسبه هزینه دادرسی مطالبه مَهر چگونگی محاسبه هزینه دادرسی مطالبه مَهر که به طرفیت ورثه متوّفا اقامه شده است پرسش: در خصوص دادخواست مطالبه مَهر مطابق نرخ شاخص بها کالا و...
ابطال و فسخ نکاح
قابل توقیف نبودن موضوع دعوای ابطال سند مالکیت [caption id="attachment_4960" align="alignnone" width="300"] پرسش و پاسخ دعوای ابطال[/caption] نظریه که به‌اتفاق آرا در تاریخ ۱۳/۴/۶۴ اعلام‌شده است مورد از مصادیق ماده ۲۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی نیست زیرا موضوع دعوی ابطال سند مالکیت است نه دعوی ملکیت و خلع‌ید، بنابراین لزوماً...
ابطال و فسخ نکاح
آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳/۲/13۵۴ بنا به پیشنهاد شماره ۸۱۰/۷ مورخ ۷/۲/13۵۴ وزارت دادگستری به استناد ماده ۲۷ قانون حمایت خانواده آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور را به شرح زیر تصویب نمودند: ماده ۱- اقامه دعوی و تقاضای رسیدگی و اقدام در امور موضوع قانون...
ابطال و فسخ نکاح
ماده ۱- به کلیه اختلافات مدنی ناشی از امر زناشویی و دعاوی خانوادگی و امور مربوط به صغار از قبیل نصب و عزل قیم و ضم امین در ‌دادگاه‌های شهرستان و در نقاطی که دادگاه شهرستان نباشد در دادگاه بخش رسیدگی می‌شود. رسیدگی به امور مذکور در تمام مراحل دادرسی...
ابطال و فسخ نکاح
مبحث اول- اهداف و تشکیلات ماده ۳۰- در هر حوزه قضائی به تعداد لازم مرکز مشاوره خانواده به شرحی که در مواد آتی می‌آید، تشکیل می‌شود. ماده ۳۱- هر مرکز مشاوره خانواده حداقل باید دارای سه عضو مشاور خانواده باشد. در صورتی که به هر دلیل تعداد مشاوران خانواده از...
ابطال و فسخ نکاح
فصل اول- دادگاه خانواده مبحث اول- کلیات ماده ۱- واژه‌های به کار رفته در این آیین‌نامه به شرح زیر می‌باشند: الف) قانون: قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی؛ ب) آیین‌نامه: آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی؛ ج) دادگاه خانواده: دادگاه خانواده موضوع قانون؛ د)...
ابطال و فسخ نکاح
حضانت و نگهداری اطفال و نفقه ماده ۴۰- هرکس از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل استنکاف کند یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد، حسب تقاضای ذی‌نفع و به دستور دادگاه صادر‌کننده رأی نخستین تا زمان اجرای حکم بازداشت می‌شود. ماده ۴۱- هرگاه دادگاه...
ابطال و فسخ نکاح
عدم توانایی زوج در انجام وظایف زناشویی ماده ۱- به‌منظور رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی، قوه قضائیه موظف است ظرف سه سال از تاریخ تصویب این قانون در کلیه حوزه‌های قضائی شهرستان به تعداد کافی شعبه دادگاه خانواده تشکیل دهد. تشکیل این دادگاه در حوزه‌های قضائی بخش به‌تناسب امکانات...