تمکین و طلاق
پرسش: با توجه به مقررات طلاق، قبل از ثبت واقعه طلاق باید مهریه و نفقه زوجه، از طرف زوج پرداخت شود در حالی که طبق ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی اگر خواهان درخواست تقسیط مهریه را بنماید، این تقاضا قابل رسیدگی است و چون معمولاً زوج درخواست تقسیط مهریه را می‌نماید...
تمکین و طلاق
پرسش: چنانچه در قباله نکاحیه، زوج شرط نموده باشد که هرگاه طلاق به درخواست زوجه نبوده و ناشی از تخلف او نباشد یا سوء رفتاری از وی مشاهده نشده باشد تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی کسب نموده است به زوجه بدهد آیا این ارقام شامل...
تمکین و طلاق
پرسش: آرای قطعی دادگاه‌ها که قابلیت فرجام را دارد، چگونه می‌توان تا زمان صدور حکم فرجامی مانع اجرای آن گردید؟ و در مورد طلاق برای جلوگیری از توالی فاسد چگونه باید عمل نمود؟   پرسش و پاسخ های دعاوی خانواده جلد دوم مطابق مقررات ماده 386 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های...
تمکین و طلاق
پرسش: در فرضی که زوج خواهان طلاق توافقی مقیم تهران و زوجه مقیم رودبار و محل وقوع نکاح هم رودبار است کدام دادگاه صلاحیت رسیدگی دارد؟ با عنایت به‌صراحت ماده 11 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/1379 دعوی باید در دادگاهی اقامه شود که...
تمکین و طلاق
پرسش: آیا در صدور گواهی عدم امکان سازش که بر اساس توافق فی‌مابین زوجین صادر می‌شود نیازی به اتخاذ تصمیم در مورد مهر و امور مالی زوجه است یا صرفاً باید به توافق اشاره کرد؟   اتفاق‌نظر با توجه به ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 21/12/1370...
تمکین و طلاق
پرسش: آیا در پرونده‌های گواهی عدم امکان سازش خسارت دادرسی قابل مطالبه است؟1 نظر اکثریت اگر تقاضای گواهی عدم امکان سازش از ناحیه زوج باشد خسارت دادرسی قابل مطالبه نیست به لحاظ اینکه بر فرض پذیرش زوجه به طلاق، زوج مکلف است برای اخذ گواهی عدم امکان سازش به‌موجب ماده...
تمکین و طلاق
پرسش: اگر طلاق از نوع خلعی و مبارات باشد و زوج در مهلت مقرر از دادن طلاق خودداری کند آیا می‌شود بر اساس بند «ب» قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش طلاق را جاری نمود؟ نظر اول نمی‌توان در صورت عدم حضور زوج صیغه طلاق را جاری کرد؛...
تمکین و طلاق
پرسش: زوج همسرش را مطلقه به طلاق رجعی می‌کند و در زمان عده با زن دیگری ازدواج می‌کند و به همسر دوم اظهار می‌دارد که همسر اول خود را طلاق رجعی داده است پس از ازدواج در مدت عده به همسر اول رجوع می‌کند. آیا همسر اول و دوم می‌توانند...
تمکین و طلاق
پرسش: اگر دادگاه بدوی بدون ارجاع امر به داور، رأی به رد خواسته (طلاق) صادر کند و مورد تجدیدنظرخواهی واقع شود، آیا نفس عدم ارجاع به داوری می‌تواند از موجبات نقض رأی باشد؟ اتفاق‌نظر چون طبق ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، ارجاع امر به داور الزامی است...
تمکین و طلاق
پرسش: با توجه به قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش، مصوب 1376 که پس از صدور حکم طلاق اگر خواهان ظرف سه ماه از تاریخ صدور دادنامه، تقاضای صدور اجراییه نکند، دادنامه کان لم یکن تلقی می‌شود، آیا این قانون عطف به ماسبق می‌گردد؟   پرسش و پاسخ...