MENUMENU
دعاوی طاری
ماده 146- هرگاه نسبت به مال منقول یا غیرمنقول یا وجه نقد توقیف شده شخص ثالث اظهار حقی نماید اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است، توقیف رفع می‌شود در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب می‌گردد و...
دعاوی طاری
ماده 54- هر گاه شاکی، جلب شخص حقیقی یا حقوقی دیگری غیر از طرف شکایت را به دادرسی لازم بداند، می‌تواند ضمن دادخواست تقدیمی یا دادخواست جداگانه، حداکثر ظرف سی روز پس از ثبت دادخواست اصلی، تقاضای خود را تسلیم کند. همچنین درصورتی که طرف شکایت، جلب شخص حقیقی یا...
دعاوی طاری
ماده 424- اعتراض ثالث موجب تأخیر اجرای حکم قطعی نمی‌باشد. در مواردی که جبران ضرر و زیان ناشی از اجرای حکم ممکن نباشد دادگاه رسیدگی کننده به اعتراض ثالث به درخواست معترض ثالث پس از اخذ تأمین مناسب قرار تأخیر اجرای حکم را برای مدت معین صادر می‌کند. ماده 425-...
دعاوی طاری
دعوای تقابل در قوانین و مقررات از قانون آیین دادرسی مدنی ماده 17- هر دعوایی که در اثنای رسیدگی به دعوای دیگر از طرف خواهان یا خوانده یا شخص ثالث یا از طرف متداعیین اصلی بر ثالث اقامه شود، دعوای طاری نامیده می‌شود. این دعوا اگر با دعوای اصلی مرتبط...
دعاوی طاری
‌فصل دوم - اعتراض شخص ثالث ‌ماده ۴۱۷ - اگر در خصوص دعوايي، رأيي صادره شود كه به حقوق شخص ثالث خللي وارد آورد و آن شخص يا نماينده او در دادرسي كه منتهي به‌ رأي شده است به‌عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد، مي‌تواند نسبت به آن رأي اعتراض...
دعاوی طاری
مبحث اول:دعوای اعتراض ثالث در قوانین و مقررات   قانون اصلاح ماده (18) اصلاحي قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب ماده واحده- ماده (۱۸) قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب ۲۷/۷/۱۳۸۱ به شرح زير اصلاح مي‌شود: ماده ۱۸- آراء غيرقطعي و قابل تجديدنظر يا فرجام همان است...
مال مشاع
مرجع رسیدگی به اعتراض اصلی به حکم دادگاه پژوهش دائر به تأیید رأی دادگاه بدوی، دادگاه پژوهش است؛ زیرا خارج از صلاحیت دادگاه مادون یعنی دادگاه بدوی است که رأی دادگاه مافوق یعنی دادگاه پژوهش را مورد تجدیدنظر قرار دهد و احیاناً آن را لغو کند و اگر هم صلاحیت...
دعاوی طاری
مرجع صالح به امر رسیدگی به اعتراض ثالث نسبت به رأی تأیید‌شده در دادگاه استان چنانچه رأی دادگاه بدوی عیناً در دادگاه پژوهش مورد تأیید قرار گیرد، مرجع رسیدگی به اعتراض ثالث کدام‌یک از دو دادگاه خواهد بود؟ با توجه به ماده 519 قانون آئین دادرسی مدنی و ماده 599...
دعاوی طاری
اعتراض ثالث در مورد مالی که در اجرای قرار تأمین خواسته بازپرس پرسش: با توجه به سکوت قانون رسیدگی به اعتراض ثالث مبنی بر ادعای مالکیت نسبت به مالی که بر اثر قرار تأمین صادره از ناحیه بازپرس توقیف می‌شود در صلاحیت کدام مرجع است؟ و آیا مواد ۱۴۶ و...
دعاوی طاری
پرسش: مرجع رسیدگی به اعتراض ثالث نسبت به عملیات اجرایی موضوع مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی، در زمان اجرای نیابت کدام مرجع است؟ پرسش: مرجع مجری نیابت یا مرجع معطی نیابت؟ اتفاق‌نظر: اولاً: اعتراض ثالث دعوای مستقل و ناشی از اجرای نیابت است؟ ثانیاً: در صورت اعتقاد...