مسئولیت مالک زمین به جبران خسارت ثالث ناشی از اعمال پیمانکار ساختمانی

معرفی مسئولیت پیمانکار

معرفی مسئولیت پیمانکار

مسئولیت مالک زمین به جبران خسارت ثالث ناشی از اعمال پیمانکار ساختمانی

چنانچه در اثر عملیات احداث بنا و خاکبرداری خسارت به املاک مجاور وارد شود، مالک آن در قبال زیان دیدگان مسئولیت به جبران خسارت دارد. هرچند که خسارت ناشی از اعمال پیمانکار ساختمانی باشد که بر اساس قرارداد به اعمال خسارت بار پرداخته باشد. روابط بین مالک و پیمانکار بر اساس اصل نسبی بودن قرارداد محدود به طرفین قرارداد است و قابل استناد علیه اشخاص ثالث نیست. مالک پس از جبران خسارت حق دارد. بر اساس روابط فی‌مابین و شروط قراردادی برای پس گرفتن خسارت پرداختی به پیمانکار مراجعه نمایید.

شماره دادنامه: ۰۲۲۱ ۹۹۷۰۲۲۱۲۰ ۹۲۰

تاریخ رسیدگی:۳۰/۲/۱۳۹۲


 

رأی شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران

در خصوص دادخواست خانم (ر.الف.) با وکالت آقای (م.ر.) و به طرفیت آقای (م.د.) و خانم‌ها (پ.) و (پ.) و آقایان (ه.) و (ب.ص.) و (د.) به خواسته مطالبه خسارت به مبلغ دویست میلیون ریال و اجرت‌المثل ماهیانه صد و هفتاد و پنج میلیون ریال با احتساب خسارات دادرسی بدین توضیح که خواهان بیان نموده بر اثر گودبرداری ملک خوانندگان خسارت فراوانی به ساختمان موکلینشان که مالک یک‌دانگ از شش‌دانگ پلاک ثبتی ۳۱۵۳/۱۵ می‌باشد، وارد شده است و همچنین از تاریخ ۳۱/۵/۹۱ تا صدور حکم درخواست تعیین اجرت‌المثل دارند، خواندگان در بین دادرسی آقای (ق.م.) را به‌عنوان وکیل خود به دادگاه معرفی نموده‌اند که در جلسه رسیدگی بیان نموده که موکلینش به‌عنوان مالک ملک برابر قرارداد مورخ ۲۲/۱/۹۱ با شرکت (ژ.پ.) به مدیریت آقایان (ع.ز.) و (ح.ک.) و (ک.م.) اختیار ساخت و ساز و گودبرداری را به ایشان داده و برابر بند ۱۰ از ماده ۸ قرارداد فوق مسئولیت هرگونه خسارت به ساختمان های مجاور را به عهده گرفته‌اند و همچنین طبق تعهدنامه رسمی مورخ ۱۶/۲/۹۱ مجدداً خسارات وارده به هم جواران ملک موصوف که طی عملیات اجرایی ساخت سازه نگهبان جداره گود پروژه (گ.) تعهد نموده‌اند، لذا مسئولیتی در خصوص ورود خسارات به خواهان‌ها ندارند، همچنین دادخواست جلب ثالث به طرفیت شرکت مزبور و نیز خواهان‌های پرونده اصل تقدیم نموده‌اند، علی‌ای‌حال دادگاه با توجه به مراتب و ملاحظه قرارداد و تعهدنامه موصوف و نظر به این‌که برابر ماده ۳۲۸ قانون مدنی هرکسی مال غیر را تلف کند و یا خانه یا بنای کسی را خراب کند ضامن جبران خسارت است و همچنین برابر مواد ۱۲/۱ از قانون مسئولیت مدنی مسبب خسارت مسئول جبران آن است نه شخص دیگر و ایضاً برابر قواعد حقوقی (من آتلف مال الغیر فه و لهو الضامن) لذا کسی که مسئول خطری می‌باشد (مسئول جبران خسارات ناشی از آن نیز می‌باشد) مع‌ذالک مستنداً به مواد فوق و نیز ماده ۲ از قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی اصل و ثالث صادر می‌گردد. این رأی حضوری و ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران – قلی پور