پارک اتومبیل شخصی در پارکینگ بانک

پرسش : چنانچه شخصی اتومبیل خویش را در پارکینگ بانک پارک کند، آیا عمل واجد وصف جزائی است؟ اگر مسئول بانک مانع از خروج اتومبیل از پارکینگ شود، آیا این ممانعت جرم است؟

نظر اول

عمل ورود به پارکینگ مختص به بانک مزاحمت ملکی است؛ ولی عمل ممانعت از خروج جنبه حقوقی دارد و جرم نیست.

نظردوم

در دو مورد از اعمال فوق فاقد وصف جزائی است و جرم نیست.

نظر سوم

ورود به پارکینگ بانک جرم نیست و حتی ورود به عنف هم نمی‌باشد، چون ورود به عنف در منزل یا مسکن جرم است و پارکینگ منصرف از آن است. در ضمن مسئول بانک که مانع از خروج ماشین می‌شود با استناد ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی ناظر بر اصل ۲۲ قانون اساسی مرتکب جرم شده است، چون مطابق اصل ۲۲ قانون اساسی که در فصل حقوق ملت است. حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز می‌کند و با عنایت به اینکه مطابق ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی هریک از مقامات دولتی آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند و یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نماید مجازات می‌شود و یکی از این حقوق نیز آن است که مال مردم از تعرض مصون است و اتومبیل هم جزو مال است، اقدام مسئولین بانک که مانع خروج اتومبیل از پارکینگ می‌شوند، جرم است و منطبق با ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی است.

نظر کمیسیون نشست قضائی (۲) جزائی

ورود غیرمجاز به پارکینگ بانک موقتاً ( برای مدت‌کوتاه) جرم محسوب نمی‌شود مگر آنکه با قهر و غلبه باشد که در این صورت مشمول ماده ۶۹۱ قانون مجازات اسلامی خواهد بود. همچنین اقدام مسئول بانک در ممانعت از خروج اتومبیل از پارکینگ نیز عنوان جزائی ندارد. ضابطین مکلفند براساس ماده ۱ قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب ۱۳۵۲ به درخواست شاکی رفع مزاحمت کرده از اقدام مسئول بانک جلوگیری کنند.

قطع آب، برق، گاز و تلفن به وسیله موجر

پرسش : با توجه به مقررات ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی آیا قطع آب، برق، گاز، تلفن و ..توسط موجر، جرم محسوب شده و قابل مجازات است؟

نظر اکثریت

قطع آب، برق، گاز و تلفن و … از طرف موجر مطابق ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی جرم بوده و قابل مجازات است. همان‌طور که از سیاق ماده قانونی فوق الذکر مشخص است مصادیق ذکر شده در آن قانون تمثیلی بوده و حصری نیستند. مطابق قواعد حقوق مدنی مستأجر، مالک منافع است. قطع آب، برق، گاز و …. از طرف موجر مشمول عنوان ایجاد مزاحمت و ممانعت از حق انتفاع می‌باشد.

نظر اقلیت

قطع آب، برق، گاز، تلفن و … از طرف موجر جنبه کیفری نداشته و از شمول ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی خارج است و صرفاً جنبه حقوقی دارد. با توجه به اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری و با استناد به قسمت اخیر ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی که مقرر داشته: «… یا اقدام به هرگونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور نماید..» قطع آب و برق و … از شمول ماده ۶۹۰ خارج است و در صورت حدوث چنین مسأله‌ای باید مطابق ماده ۱۶۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی اقدام شود.

نظرکمیسیون نشست قضائی (۵) جزائی

با فرض بقای رابطه استیجاری فی مابین موجر و مستأجر چون برابر قواعد حقوقی( قانون مدنی) مستأجر مالک منافع ملک مورد اجاره و متعلقات آن می‌باشد و آب، برق و گاز از متعلقات ملک مورد اجاره محسوب می‌شود، اقدام موجر به قطع آب از مصادیق ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی و دارای وصف جزائی مقید در این قانون است.

با این توضیح که در مورد محل کسب و پیشه اقتضای مدت اجاره، مؤثر در مقام نخواهد بود.