پرسش: آیا اعتراض به رأی داور مانع اجرای رأی داور می‌شود؟ تفاوت مواد 489 و 490 قانون آیین دادرسی مدنی از یک طرف و ماده 493 آن قانون از طرف دیگر در خصوص مهلت اعتراض و توقف اجرای رأی چیست؟

 

 پرسش و پاسخ دعاوی ابطال رای داوری

%d8%af%d8%b9%d9%88%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%a8%d8%b7%d8%a7%d9%84-%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%88%d8%b1%db%8c

 

 

نظر اکثریت

اولاً: با عنایت به نص صریح ماده 493 قانون آیین دادرسی مدنی اعتراض به رأی داور اصولاً مانع اجرای رأی داور نیست مگر اینکه دلایل اعتراض قوی باشد.

ثانیاً: تفاوت در نوع درخواست و نوع رأی دادگاه به‌تبع اعتراض است لهذا در ماده 489 باید بطلان رأی درخواست و دادگاه نیز حکم به بطلان رأی داور صادر کند. ولی در ماده 493 باید اعتراض کرد که در این صورت دادگاه رسیدگی کرده رأی را تأیید یا نقض خواهد کرد. در صورت نقض دستور رسیدگی مجدد برای داوران در صورت بقای صلاحیت و مدت داوری را صادر خواهد کرد.

نظر اقلیت

حسب بیان ماده 489 بدون وجود اعتراض نسبت به رأی داور دادگاه می‌تواند رأی داور را رأساً ابطال کند و از طرفی دلایل قوی اعتراض در ماده 489 بیان شده است. لهذا ماده 493 ناظر به ماده 489 است و تعارضب بین مواد مذکور وجود ندارد.

نظر کمیسیون نشست قضائی (4) مدنی

 به‌موجب ماده 454 قانون آیین دادرسی مدنی کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می‌توانند اختلافات خود را خواه در دادگاه مطرح شده خواه نشده باشد، در هر مرحله از رسیدگی به داوری یک یا چند نفر ارجاع کنند. پس از تعیین داور برحسب مقررات قانونی راجع به داوری، داور یا داوران مکلف‌اند در فرجه مقرر رأی صادره و مفاد آن را به اصحاب دعوا ابلاغ کنند. در صورتی که طرفین در قرارداد داوری طریق خاصی برای ابلاغ رأی داور پیش‌بینی نکرده باشند داور یا داوران باید رأی خود را به دفتر دادگاه ارجاع کننده یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارد تسلیم نمایند. دفتر دادگاه به دستور دادرس دادگاه رونوشت گواهی شده رأی را به آدرس اصحاب دعوا ارسال می‌کند پس از ابلاغ، رأی داور قابلیت اجرا پیدا می‌کند و به درخواست طرف ذی‌نفع مطابق رأی داور اجراییه صادر می‌شود. به‌موجب ماده 493 قانون آیین دادرسی مدنی اعتراض به رأی داور مانع اجرای رأی داور نیست مگر اینکه دلایل اعتراض به رأی قوی باشد. در این صورت دادرس دادگاه تا زمان صدور حکم قطعی دستور توقف رأی داور را صادر می‌کند. بدیهی است این ماده قانونی با مقررات ماده 489 و 490 قانون یاد شده در تضاد نبوده بلکه در ماده 489 چگونگی موارد ابطال رأی داور در هفت شق بیان شده و در ماده 490 آمده است اگر متضرر از حکم داور ظرف بیست روز پس از ابلاغ رأی داور به حکم اعتراض کند دادرس دادگاه به موضوع رسیدگی می‌کند و چنانچه اعتراض با یکی از شقوق ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی منطبق باشد حکم به بطلان رأی داور می‌دهد. چون رأی دادگاه بدوی قابل اعتراض است تا زمان قطعی شدن رأی دادگاه، رأی داور متوقف می‌ماند.