گواهی شهرداری مبنی بر نیاز به تجدید بنا به علت قدمت و فرسودگی

گواهی شهرداری مبنی بر نیاز به تجدید بنا به علت قدمت و فرسودگی

گواهی شهرداری مبنی بر نیاز به تجدید بنا به علت قدمت و فرسودگی

شخصی تقاضای تخلیه‌ی یک باب مغازه را به لحاظ نوسازی و تجدید بنا نموده است. شهرداری گواهی کرده که مغازه‌ی موصوف به علت فرسودگی و قدمت، نیاز به تجدید بنا دارد. آیا این گواهی می‌تواند مصداق گواهی شهرداری در بند (یک) از ماده‌ی ۱۵ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ برای تخلیه باشد یا خیر و اصولاً گواهی مذکور در قانون فوق‌الذکر چگونه گواهی می‌شود؟

صرف گواهی شهرداری مبنی بر این که مغازه‌ی مورد اجاره به علت فرسودگی و قدمت، نیاز به تجدید بنا دارد، کافی برای پذیرش دعوای تخلیه نیست بلکه باید به منظور احداث بنای جدید، پرونده تشکیل داده و شهرداری گواهی کرده باشد که مالک تقاضای صدور پروانه‌ی ساختمانی را نموده و با تکمیل پرونده، متعاقباً پروانه‌ی لازم صادر خواهد نمود.

«نظریه مشورتی شماره ۲۷۳۳/۷؛ مورخ ۲۳/۴/۱۳۷۸ اداره حقوقی دادگستری»