کراهت زوجه به تنهایی موجب عسر و حرج برای طلاق نیست

پرسش: دختر و پسری با هم عقد ازدواج منعقد کرده‌اند

ولی در کوتاه‌ترین مدت حالت نفرت و انزجار شدید

برای زوجه نسبت به زوج حاصل شده به‌طوری‌که با وجود

گذشت هفت سال هنوز به منزل زوج نرفته است.

آیا این مسئله از مصادیق عسر و حرج ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی است یا خیر؟

کتاب پرسش و پاسخ دعاوی خانواده جلد اول

دعاوی خانواده 1

کراهت زوجه به تنهایی عنوان عسر و حرج ندارد و نمی‌تواند مصداق آن باشد؛ عسر و حرج مذکور در ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی با کراهت

مذکور در مورد طلاق خلع و مبارات موضوع مواد ۱۱۴۶ و ۱۱۴۷ قانون مورد بحث متفاوت است ولی اگر دادگاه پس از رسیدگی‌های لازم

احراز نماید که نفرت به حدی است که ادامه زوجیت را برای زوجه غیرممکن می‌سازد

و موجب عسر و حرج زوجه است می‌تواند برابر ماده ۱۱۳۰ اصلاحی قانون مدنی اقدام کند.

اثر امتناع زوج از حضور در دفترخانه جهت طلاق

 

 

پرسش: در گواهی عدم امکان سازش که به توافق زوجین توسط دادگاه صادر شده،

آیا در صورت امتناع زوج از حضور در دفترخانه طلاق دادگاه می‌تواند نسبت

به اعمال بند «ب» ماده واحده قانون تعیین مدت اعتبار گواهی امکان سازش

اقدام کند یا خیر همچنین اگر در این نوع گواهی‌ها زوجه حاضر نشود

آیا اعمال بند «الف» ماده مارالذکر امکان دارد یا خیر؟

نظریه اکثریت

طلاق توافقی را می‌توانیم مثل گزارش اصلاحی تشبیه کنیم که در قانون مدنی نیز آمده است که دادگاه پس از حصول سازش بین

طرفین رسیدگی ختم و مبادرت به صدور گزارش اصلاحی می‌نماید و مفاد سازش‌نامه که تنظیم می‌شود نسبت به طرفین و قائم‌مقام

قانونی آن‌ها نافذ و معتبر است و مانند احکام دیگر به‌موقع اجرا می‌شود؛ لذا در گواهی عدم امکان سازش نیز در صورت امتناع زوج از

حضور در دفترخانه طلاق دادگاه می‌تواند نسبت به اعمال بند «ب» ماده واحده قانون تعیین مدت اعتبار گواهی امکان سازش اقدام کند

و اگر زوجه نیز حاضر نشد اعمال بند «الف» ماده مارالذکر امکان دارد.

نظریه اقلیت

 

در گواهی عدم امکان سازش که به توافق زوجین توسط دادگاه صادرشده

و در صورت امتناع زوج از حضور در دفترخانه طلاق دادگاه نمی‌تواند

نسبت به اعمال بند «ب» ماده واحده قانون به تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش اقدام کند

و اگر زوجه نیز حاضر نشود اعمال بند «الف» ماده فوق‌الذکر امکان ندارد.