چگونگی محاسبه هزینه دادرسی مطالبه مَهر که به طرفیت ورثه متوّفا اقامه شده است

چگونگی محاسبه هزینه دادرسی مطالبه مَهر که به طرفیت ورثه متوّفا اقامه شده است

چگونگی محاسبه هزینه دادرسی مطالبه مَهر

چگونگی محاسبه هزینه دادرسی مطالبه مَهر که به طرفیت ورثه متوّفا اقامه شده است

پرسش: در خصوص دادخواست مطالبه مَهر مطابق نرخ شاخص بها کالا و خدمات بانک مرکزی که به طرفیت ورثه متوفا اقامه می‌شود پرداخت هزینه دادرسی چگونه محاسبه می‌گردد؟۲

اتفاق‌نظر

در فرض پرسش چون سال قبل از فوت مبنای محاسبه مهریه بر اساس شاخص مذکور قابل تعیین و تقویم است؛ لذا خواسته باید تقویم و به خواهان تکلیف پرداخت هزینه دادرسی را عهده‌دار است.

نظر کمیسیون نشست قضائی (۴)

الف) مطالبه مَهر با توجه به نرخ شاخص بانک مرکزی تا تاریخ مرگ متوفا قابل مطالبه و محاسبه است و از تاریخ فوت متوفا تغییری در میزان مَهر داده نخواهد شد و پرداخت هزینه مطالبه چنین دعوایی با توجه به نصاب دعاوی مالی بوده و نحوه پرداخت هزینه چه علیه اصیل اقامه می‌شد و چه وقتی علیه وراث اقامه دعوا می‌شود، تفاوت ندارد.

ب) چون خواهان مَهر، قیم صغار هم است؛ لذا اقامه دعوای وی باید علیه تمامی ورثه بوده و در مقام مطالبه از صغار با اقامه دعوا علیه دادستان رسیدگی را خواستار شود.

۲. نشست قضائی دادگستری بردسیر، آذر ۱۳۸۱٫