چگونگی اجرای محکومیت تنظیم سند رسمی

پرسش: چنانچه حکم قطعی بر الزام متعهد تنظیم سند رسمی دایر بر انتقال مال غیرمنقول صادر گردد در صورت امتناع محکوم‌علیه از تنظیم سند نحوه اجرای حکم چگونه خواهد بود؟

کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی در اداره حقوقی در جلسه مورخ ۱۵/۳/۴۴

چون تعهد به انتقال مال غیرمنقول با امضای سند رسمی عملی نیست که انجام آن جز به‌وسیله متعهد ممکن نباشد؛ لذا ماده ۷۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی در مورد مذکور قابل اعمال نمی‌باشد و در صورتی که محکوم‌علیهی از انجام تعهد فوق ممتنع باشد مدیر یا یکی از کارمندان اجرای احکام دادگاه با کسب نمایندگی ممتنع از امضای سند رسمی در حدود حکم اقدام خواهد بود.

نظر اقلیت (آقای فتح‌الله یاوری)

اگر موضوع تعهد الزام به انتقال ملک باشد؛ ولی کیفیت انتقال از نوع عقد (بیع، صلح، هبه) و ثمن معامله یا مال‌الصلح و به‌طورکلی قیمتی را که باید تأدیه نماید و همچنین شرایط انتقال معلوم نباشد دعوی متعهدله به الزام انتقال مورد نخواهد داشت و اگر اقامه چنین دعوایی هم علیه متعهد دایر به انتقال رسمی صادر گردیده باشد اجرای فوق‌الذکر اشکال قانونی دارد و متعهدله می‌تواند بر طبق ماده ۲۲ قانون مدنی دعوی خسارت علیه متعهد اقامه نماید و حکم کند.[۱]

 

اجرای حکم تنظیم سند مال انتقال داده شده

پرسش: چنانچه اجراییه برای الزام محکوم‌علیه به تنظیم سند رسمی و واگذاری مال غیرمنقول صادر شود و حین عملیات اجرایی معلوم گردد که محکوم‌علیه قبل از صدور حکم قطعی، مال موضوع حکم را به دیگری انتقال داده است، اجرا چه تکلیفی دارد؟

 

کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی اداره حقوقی در تاریخ ۳/۹/۴۴

به مستفاد از صدر ماده ۶۶۶ قانون اصول محاکمات حقوقی معامله راجع به مال غیرمنقول اگر قبل از ابلاغ اطلاع‌نامه مذکور در ماده ۶۶۳ به عمل آمده باشد به قوت خود باقی است با این ترتیب اگر اجراییه برای الزام محکوم‌علیه دایر به تنظیم سند رسمی و واگذاری خانه ملکی او صادر شده و معلوم گردد که خانه مزبور قبل از شروع اقدامات اجرایی به دیگری انتقال یافته است دیگر اجراییه صادره سالبه به انتفاء موضوع است و دایره اجرا وظیفه‌ای ندارد.