پرسش: چنانچه محکومبه در تصرف شخصی غیر از محکوم‌علیه باشد و او مدعی حقی (اعم از عین یا منافع) نسبت به محکومبه باشد، کدام دادگاه باید به اعتراض وی رسیدگی کند و نامبرده چگونه باید اقدام به طرح دعوا کند؟
اتفاق‌نظر:
با توجه به ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی باید از طریق اعتراض ثالث در دادگاهی که حکم قطعی را صادر کرده است، طرح دعوا نماید.
نظر کمیسیون نشست قضائی:
اتفاق‌نظر مورد تأیید است. 1

 

شیوه رسیدگی به اعتراض شخص ثالث
پرسش: با توجه به مفاد ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی، از نظر شکلی و نحوه رسیدگی به شکایت شخص ثالث چگونه است؟
با توجه به لفظ «شکایت» آیا پرونده باید ثبت کیفری شود یا حقوقی و در صورت صدور حکم آیا حکم دادگاه قطعی است و یا قابل تجدیدنظر؟ منظور از قید «تمام مراحل» کدام مراحل است؟ آیا منظور مراحل اجرایی است یا مراحل رسیدگی به شکایت در دادگاه‌ها؟
نظرهای ابرازی:

پرسش و پاسخ های دعاوی طاری

%d8%b7%d8%a7%d8%b1%db%8c

نظر اول: چون پرونده خصیصه حقوقی دارد؛ لذا باید ثبت حقوقی شود و لفظ شکایت، عام است و مقصود شکایت جزایی نیست. حکم دادگاه در ماهیت امر قابل‌اعتراض و تجدیدنظرخواهی است؛ لیکن قرار توقیف قطعی است. منظور از قید «تمام مراحل» مراحل اجرا و رسیدگی در دادگاه است.
نظر دوم: پرونده ثبت حقوقی می‌شود. قرار توقیف قطعی است. رأی دادگاه نیز با توجه به اصل قطعیت آراء قطعی و غیرقابل تجدیدنظر است.
نظر سوم: پرونده ثبت حقوقی می‌شود. توقیف قطعی، لیکن دعوای شخص ثالث که نوعاً برای اثبات مالکیت است. در این مرحله قابل‌رسیدگی نیست و نیاز به طرح دادخواست و رعایت تشریفات قانونی دارد.
نظر کمیسیون نشست قضائی:
اولاً: استعمال عنوان شکایت در معنای عام آن بوده است و با توجه به موضوع آن، پرونده باید ثبت حقوقی شود.
ثانیاً: عبارت «تمام مراحل» ناظر به مراحل بدوی و تجدیدنظر است و از همین عبارت استنباط می‌شود که رأی دادگاه (ذی‌حق شناختن یا نشناختن معترض اجرایی) قطعی نیست.
در نتیجه: نظر اول در حدی که با پاسخ این کمیسیون مطابقت دارد مورد تأیید است.