پرسش: چنانچه زوجه پس از صدور گواهی عدم امکان سازش به‌منظور اجرای صیغه طلاق از بذل مَهر رجوع کند وضعیت گواهی عدم امکان سازش به چه نحوی خواهد بود؟

اتفاق‌نظر

چنین رجوعی حتّی قبل از اجرای صیغه طلاق و یا قبل از انقضای مدت عده طلاق موصوف امکان‌پذیر است و این معنا از بند 3 ماده 1145 قانون مدنی نیز استنباط می‌شود.

نظر کمیسیون نشست قضائی (5)

صرف‌نظر از اینکه نوع طلاق و جهت و انقضای درخواست طلاق روشن و مشخص نشده و معلوم نیست زوجه متقاضی طلاق بوده یا زوج در فرض سؤال که با بذل مَهر توسط زوجه و اعلام رضایت زوج گواهی عدم امکان سازش صادر شده است در صورت رجوع زوجه از بذل مَهر خود به‌صراحت مقررات بند 3 ماده 1145 قانون مدنی گواهی عدم امکان سازش صادر شده برای اجرای صیغه طلاق، ملغی‌الاثر خواهد شد

پرسش و پاسخ های دعاوی خانواده جلد دوم

%d8%af%d8%b9%d8%a7%d9%88%db%8c-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%87

ارجاع دعاوی خانواده به اداره بهزیستی

پرسش: آیا ارجاع دعوای زوجین به بخش بحران خانواده در اداره بهزیستی وجاهت قانونی دارد؟1

 

 

اتفاق‌نظر

رسیدگی به دعاوی خانواده تابع تشریفات مدنی نیست؛ لذا در صورت تمایل زوجین، ارجاع پرونده به بخش موردنظر نوعی تلاش برای سازش تلقی خواهد شد.

نظر کمیسیون نشست قضائی (5)

 درصورتی‌که زوجین جهت حل اختلاف، تقاضای ارجاع امر به بخش موردنظر نمایند، ارجاع پرونده به بخش بحران خانواده بهزیستی در جهت صلح و سازش با اعلام نتیجه به دادگاه مانعی نخواهد داشت. در نتیجه اتفاق‌نظر ابرازی در نشست قضائی دادگستری نوشهر تأیید می‌شود

 

منظور از جهات شرعی در قانون اعتبار گواهی عدم امکان سازش

پرسش: منظور از جهات شرعی در بند «ب» ماده واحده قانون اعتبار گواهی عدم امکان سازش چیست؟2

اتفاق‌نظر

با توجه به نظرات شماره 2688/7- 26/4/78 و 3823/7-12/8/78 اداره حقوقی قوه قضائیه به‌منظور جهات ماهوی طلاق است از قبیل اینکه طلاق زوجه به لحاظ عسر و حرج باشد یا به لحاظ استنکاف زوج از پرداخت نفقه که به استناد ماده 1129 قانون مدنی حکم طلاق صادر شده باشد و شامل مواردی که طلاق به درخواست مرد بوده یا طلاق توافقی نمی‌شود چون در صورت انصراف زوج از طلاق شرعاً نمی‌توان بدون وجود جهات پیش‌گفته او را به طلاق مجبور کرد و جهات شکلی طلاق مانند حضور عدلین و در طهر غیر مواقعه بودن زوجه تنها موردنظر قانون‌گذار نبوده بلکه جهات ماهوی آن هم باید لحاظ شود.

 

 

نظر کمیسیون نشست قضائی (4)

 جهات شرعی، جاری شدن صیغه طلاق موضوع بند «ب» ماده واحده قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش مصوب آبان 1376 همان جهات شرعی همیشگی برای صحت اجرای صیغه طلاق است که در مواد 1135، 1134، 1136، 1140، 1141، 1142 قانون مدنی تصریح شده است.