پرسش: عده‌ای از بانوان که شوهران آن‌ها در میدان‌های جنگ مفقودالاثر شده‌اند برای تعیین تکلیف به دادگاه‌ها مراجعه می‌نمایند و دادگاه‌ها نیز مکلف‌اند نفیاً یا اثباتاً جوابگوی آن‌ها باشند. نظر به اینکه رویه واحدی در این مورد وجود ندارد و هر دادگاه برحسب معلومات ذوق و سلیقه خود عمل می‌نماید، نظریه ارشادی خود را اعلام نمایید.

کتاب پرسش و پاسخ دعاوی خانواده جلد اول

دعاوی خانواده 1

کتاب پنجم قانون مدنی ماده 1011 به بعد و باب چهارم قانون امور حسبی ماده 126 به بعد که معتبر و لازم‌الاجرا است در مورد غایب مفقودالاثر تعیین تکلیف کرده است؛ بنابراین، چنانچه مردی که در جبهه جنگ مفقود گردد و از تاریخ غیبت وی چهار سال تمام بگذرد همسرش می‌تواند درخواست طلاق کند و دادگاه به استناد ماده 1029 قانون مدنی و با رعایت ماده 1023 این قانون، او را طلاق می‌دهد.