پرسش: با توجه به تبصره ذیل ماده 177 قانون آیین دادرسی مدنی مبنی بر اینکه در مورد دعاوی حقوقی، رفع تصرف عدوانی و رفع مزاحمت، تشریفات مقرر در آیین دادرسی مدنی لازم‌الرعایه نیست. آیا می‌توان این گونه استنباط کرد که حتی نیاز به ارایه فرم دادخواست به شکل حقوقی ندارد و آیا می‌توان دعاوی این چنین را در ورقه‌های عادی نوشت و تحویل دادگاه داد؟

 

پرسش و پاسخ های دعاوی تصرف

%d8%aa%d8%b5%d8%b1%d9%81

اتفاق نظر

رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی را در خصوص نحوه رسیدگی و حذف تشریفات دادرسی را لازم نمی دانند و ارائه دعوا در فرم دادخواست را لازم می‌دانند.

نظر کمیسیون نشست قضائی (7)

مستفاد از مواد 2و 48 قانون آیین دادرسی مدنی این است که طرح و اقامه دعاوی تصرف عدوانی و ممانعت از حق و رفع مزاحمت باید روی اوراق چاپی دادخواست و برابر ضوابط قانونی تنظیم شود. در نهایت نحوه رسیدگی به دعاوی مذکور از حیث ابلاغ اوراق اخطاریه و جریان دادخواست و دادرسی تابع تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی نبوده و باید با سرعت و خارج از نوبت رسیدگی شود همچنان‌که رسیدگی به شکایت تصرف عدوانی به طریق کیفری مذکور در ماده 690 قانون مجازات اسلامی هم باید به سرعت و خارج از نوبت انجام شود.