پرسش: خواهان در خصوص یک ساختمان تقاضای ابطال توافق‌نامه‌ای را نموده است و خوانده با ارائه سند مالکیت رسمی در اولین جلسه دادرسی مدعی مالکیت آن شده است. با توجه به اینکه خواسته اخیر در دادخواست اولیه نیامده بود آیا خواسته جدید نیاز به ابطال تمبر هزینه دادرسی دارد یا خیر؟
نظر اکثریت
با توجه به اینکه موضوع خواسته‌های گوناگون است هر خواسته نیاز به الصاق و ابطال تمبر دارد.
نظر اقلیت
چون دعاوی از یک منشأ می‌باشد نیاز به الصاق و ابطال تمبر نیست.
نظر کمیسیون نشست قضائی (6)
صرف‌نظر از مجمل و مبهم بودن سؤال مطروح، در فرض سؤال که ظاهراً یکی از تنظیم‌کنندگان توافق‌نامه درخواست ابطال آن را کرده است چنانچه خوانده در مقام دفاع از خواسته خواهان، سند مالکیت ارائه نماید نیازی به طرح دعوا و تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی نیست؛ لکن در صورتی که خواهان در اولین جلسه دادرسی خواسته خود را تغییر دهد به نحوی که موجب افزایش دادرسی شود الزاماً باید دادخواست جداگانه دیگری تقدیم نماید. هر آینه خوانده در مقابل دعوای مطروحه ادعایی داشته باشد که اقتضای رسیدگی توأم داشته باشد، نیز باید ادعا به‌موجب دادخواست اقامه شود و با توجه به نوع خواسته و میزان بهای خواسته تمبر هزینه دادرسی ابطال گردد.

 

پرسش و پاسخ های دعاوی طاری

%d8%b7%d8%a7%d8%b1%db%8c

ارائه دادخواست تقابل از سوی خوانده در مرحله تجدیدنظر
پرسش: چنانچه خوانده در جلسه اول (مرحله بدوی) دادخواست تقابل ندهد آیا در مرحله تجدیدنظر همراه با دادخواست اعتراض می‌تواند دادخواست تقابل بدهد؟
اتفاق‌نظر
با توجه به اینکه مقنن به صراحت اعلام کرده تا پایان جلسه اول دادرسی می‌توان دادخواست تقابل داد علی‌هذا خارج از موعد مذکور دادخواست تقابل قابل پذیرش نیست؛ زیرا در دعاوی ورود ثالث و جلب ثالث مقنن به صراحت اعلام کرده که در مرحله تجدیدنظر دادخواست ورود ثالث و جلب ثالث می‌توان داد؛ ولی در خصوص دعوای تقابل اظهارنظری نکرده، در این‌گونه موارد نیز قانون باید به نص تفسیر شود هرچند مقنن سکوت اختیار نموده باشد نظر اکثر حقوقدانان به اتفاق آرا چنین است که پذیرش دعوای تقابل در غیر از جلسه اول دادرسی خلاف موازین قانونی است. در مرحله واخواهی بین حقوقدانان اختلاف‌نظر وجود دارد عده‌ای معتقدند که واخواهی ادامه دادرسی بدوی می‌باشد و تقابل برای دفاع خوانده ضرورت دارد و باید دادخواست تقابل را پذیرفت عده دیگر نیز معتقدند که دادخواست تقابل در مرحله واخواهی نیز قابل پذیرش نیست؛ زیرا واخواهی در خصوص تأیید یا فسخ حکم صادره است با عنایت به‌مراتب مذکور چنانچه جلسه دادرسی تشکیل شده باشد (به‌صورت قانونی) و خوانده حضور پیدا نکرده باشد به نظر می‌رسد دادخواست تقابل قابل پذیرش نیست مگر اینکه واخواه عذر موجه ارائه کند که دادگاه باید به دعوا در این خصوص بررسی کرده، سپس در خصوص قبول یا عدم قبول دادخواست متقابل اقدام نماید.
نظر کمیسیون نشست قضائی (4)
موعد تسلیم دادخواست تقابل در اولین جلسه دادرسی محکمه بدوی است و با استنباط از ماده 349 قانون آیین دادرسی مدنی، قبول چنین دعوایی که مستلزم رسیدگی دو نوبتی است ممکن نیست.