نحوه خلع‌ید و ماده 101 قانون شهرداری

پرسش:زمینی به مساحت دویست مترمربعبه‌صورت عادی بین سه نفر از وراث تقسیم شده است

و زمین در محدوده شهری قرار دارد و احد از آنان تقاضای خلع‌ید سهم خویش را بر اساس تقسیم‌نامه دارد،

آیا رعایت ماده101 قانون شهرداری الزامی است؟

نظر اکثریت

با توجه به اینکه افراد در زمانی که دعاوی راجعبه تقسیم، یا افراز مطرح می‌کنند،

مکلف به رعایت ماده101 قانون شهرداری می‌باشند

و در تقاضای خلع‌ید دادگاه تکلیفی برای ورود به موضوع ندارد

و استعلام از شهرداری و اخذ مجوز از شهرداری ضرورت نداشته، دادگاه می‌تواند حکم به خلع‌ید را صادر کند،

اگرچه تقسیم و تفکیک برخلاف مقررات شهرداری بین طرفین صورت گرفته باشد به هرحال شهرداری صرفاً می‌تواند مجوز ساخت را به آن‌ها ندهد.

نظر اقلیت

با توجه به اینکه رعایت ماده101 قانون مذکور برای دادگاه‌ها الزامی می‌باشد

و تقسیم برخلاف مقررات و نظامات شهرداری، باطل می‌باشد،

استعلام از شهرداری و اخذ مجوز از آن اداره لازم است.

براین اساس اگر موضوع متنازع‌فیهبرخلاف مقررات شهرداری و یا متراژ کمتر از تراکم شهرداری تقسیم شده باشد، حکم به خلع‌ید نمی‌توان صادر کرد.

نظر کمیسیون نشست قضائی (5)

دادگاه دررسیدگی به دعوای خلع‌ید تکلیفی به اعمال مقررات ماده101 قانون شهرداری

و یا ماده6 قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ندارد و به دعوای خلع‌ید وفق مقررات رسیدگی خواهد کرد.

با توجه به اینکه تقسیم عادی مورد اختلاف بوده و برتأیید صحت آن نیز اظهارنظری نشده،

صدور حکم در حدود سهم‌الارث خواهان از ملک مزبور امکان‌پذیر خواهد بود.

دعاوی کمیسیون ماده 100 شهرداری‌ها در رویه دیوان عدالت اداری