پرسش: نحوه اجرای رفع تصرف عدوانی در جرایم موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی نحوه اجرای رفع تصرف از اراضی تصرف شده به چه کیفیتی است؟ آیا حضور محکوم علیه و آمادگی وی برای تصرف الزامی است یا رفع تصرف با تنظیم صورت‌جلسه و ابلاغ آن به محکوم علیه کفایت می‌کند؟

پرسش و پاسخ های دعاوی تصرف

%d8%aa%d8%b5%d8%b1%d9%81

نظراکثریت
ضمن اطلاع قبلی به محکوم علیه از زمان تحویل ملک به محکوم‌له با حضور محکوم‌له و مأمور اجرا و تنظیم صورت‌جلسه کفایت می‌کند و حکم صادره اجرا شده تلقی می‌شود. اگر محکوم علیه با وصف اطلاع به این کیفیت حضور نیافت مانع از تحویل ملک به محکوم‌له نیست.

نظر اقلیت
گروه اول: مراتب رفع تصرف به محکوم‌علیه ابلاغ می‌شود اگر نامبرده با وصف ابلاغ در محل حضور نیافت جلب می‌شود تا با حضور متحاکمین حکم، اجرا شود و اگر حضور محکوم علیه ممکن نبود، با حضور شاکی حکم اجرا و از ملک مورد شکایت رفع تصرف می‌شود.
گروه دوم: نیاز به اطلاق و ابلاغ به محکوم‌علیه نیست با حضور شاکی و تنظیم صورت‌جلسه از ملک رفع تصرف می‌شود.
نظر کمیسیون نشست قضائی (2)
هرچند برای اجرای حکم رفع تصرف عدوانی (موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی) حضور یا عدم حضور محکوم علیه در محل اجرای حکم تأثیری در قضیه ندارد لیکن باید به نحو مقتضی در جریان اجرای حکم قرار گیرد؛ زیرا آثاری براین امر از حیث تصرف مجدد مترتب است و به هرحال اجرای حکم با خاتمه دادن به سلطه محکوم علیه و استیلای ید محکوم‌له در ملک موضوع حکم صورت می‌گیرد و با توجه به وضعیت و شرایط موضوع حکم کیفیت اجرای آن متفاوت خواهد بود؛ زیرا ممکن است موضوع حکم قطعه زمین بایر و بدون زرع و اعیان باشد که اجرای آن با خاتمه دادن به سلطه محکوم علیه و قرار دادن آن در اختیار محکوم‌له خاتمه می پذیرد، درآن قرار دارد مستلزم اقدامات دیگری از جمله خارج کردن آن اموال می‌باشد و به هر حال اقدامات جزائی باید به نحوی که انجام می پذیرد، صورت مجلس شود.