پرسش: در چه موردی شخص ثالث می‌تواند به رأی دادگاه اعتراض کند؟
اتفاق آراء:
به استناد ماده 417 قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی در دو مورد شخص ثالث می‌تواند به رأی محکمه اعتراض نماید:
1- اگر در خصوص دعوایی رأی صادر شود که به حقوق شخص ثالث خللی وارد آورد و به عبارت ساده‌تر، سبب تحمیل ضرر و زیان به شخص ثالث گردد و این همان اصل کلی است که از ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی سرچشمه می‌گیرد که می‌گوید: «هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی‌نفع یا وکیل یا قائم‌مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.»

پرسش و پاسخ های دعاوی طاری

%d8%b7%d8%a7%d8%b1%db%8c

2- شخص ثالث یا نماینده او در دادرسی که منتهی به رأی شده است به نام اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد.
نظر کمیسیون نشست قضائی جزایی:
همان‌طور که در قسمتی از نظریه اتفاق آراء آمده است، مطابق ماده 417 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب اگر در خصوص دعوایی، رأیی صادر شود که به حقوق شخص ثالث خللی وارد آورد و آن شخص یا نماینده او در جریان دادرسی که منتهی به صدور رأی شده، به‌عنوان یکی از طرفین دعوا دخالت نداشته باشد می‌تواند نسبت به آن رأی به‌عنوان ثالث، اعتراض کند. اعتراض ثالث یا به صورت اصلی است، به نحوی که در ماده فوق‌الذکر مذکور است و یا اعتراض طاری است و آن اعتراض یکی از طرفین دعوا است نسبت به رأیی که سابقاً در دادگاه دیگر صادر گردیده و طرف دیگر برای اثبات مدعای خود در اثنای دادرسی آن به‌عنوان حقانیت خویش ابراز نموده است. آرائی که شخص ثالث حق اعتراض به آن‌ها را دارد، مرجع تقدیم دادخواست، چگونگی طرح دعوا و تکلیف دادگاه در صورت وصول اعتراض اصلی یا طاری و تشریفات رسیدگی در مواد 418 الی 425 قانون مرقوم آمده است.