پرسش: منظور از جهات شرعی در بند «ب» ماده واحده قانون اعتبار گواهی عدم امکان سازش چیست؟

 

کتاب پرسش و پاسخ دعاوی خانواده جلد اول

دعاوی خانواده 1

اتفاق‌نظر

با توجه به نظرات شماره 2688/7- 26/4/78 و 3823/7-12/8/78 اداره حقوقی قوه قضائیه به‌منظور جهات ماهوی طلاق است از قبیل اینکه طلاق زوجه به لحاظ عسر و حرج باشد یا به لحاظ استنکاف زوج از پرداخت نفقه که به استناد ماده 1129 قانون مدنی حکم طلاق صادر شده باشد و شامل مواردی که طلاق به درخواست مرد بوده یا طلاق توافقی نمی‌شود چون در صورت انصراف زوج از طلاق شرعاً نمی‌توان بدون وجود جهات پیش‌گفته او را به طلاق مجبور کرد و جهات شکلی طلاق مانند حضور عدلین و در طهر غیر مواقعه بودن زوجه تنها موردنظر قانون‌گذار نبوده بلکه جهات ماهوی آن هم باید لحاظ شود.

 

 

نظر کمیسیون نشست قضائی (4)

 جهات شرعی، جاری شدن صیغه طلاق موضوع بند «ب» ماده واحده قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش مصوب آبان 1376 همان جهات شرعی همیشگی برای صحت اجرای صیغه طلاق است که در مواد 1135، 1134، 1136، 1140، 1141، 1142 قانون مدنی تصریح شده است.