مقررات مربوط به پرداخت خسارت زیان دیده از جانب شرکت های بیمه‌گر

پرسش: شرکت‌های بیمه‌گر طبق مقررات مربوطه مکلف‌اند خسارت زیان‌دیده را به میزان مقرر و به قیمت یوم الاداء پرداخت نمایند. حال چنانچه احد از شرکت‌های بیمه به جای اسفندماه ۱۳۹۱ خسارت مزبور را در فروردین سال ۱۳۹۲ پرداخت نموده باشد، آیا مابه‌التفاوت خسارت مذکور بایستی از طریق تقدیم دادخواست به مراجع صالح صورت پذیرد یا در صورت عدم پرداخت بیمه و صدور دستور اجرای احکام مبنی بر پرداخت مابه‌التفاوت و عدم انجام دستور توسط بیمه، دادسرا می‌تواند در قالب انجام دستور مقام قضائی طبق مقررات اقدام نماید؟

نظر اکثریت

در فرض سؤال که شرکت بیمه یک فقره چک بابت دیۀ زیان‌دیده را پس از قطعیت حکم ظرف ۱۵ روز در اواخر اسفندماه به اجرای احکام تسلیم نموده؛ لکن تا زمان وصول چک مدتی طول کشیده و نهایتاً مبلغ وجه چک در سال بعد به حساب سپردۀ دادگستری واریز شده است، به نظر می‌رسد زمان اجرای حکم واریز شده است؛ لذا صرف‌نظر از اینکه اصولاً محکوم‌علیه دادنامه شخص حقیقی به‌جز شرکت بیمه است علی‌ای‌حال هیچ توجیه قانونی برای احضار یا جلب نماینده یا مدیرعامل شرکت بیمه وجود ندارد و مورد از موارد عدم انجام دستورات قضائی نیز نمی‌باشد. بدیهی است بیمه‌گذار می‌تواند مابه‌التفاوت دیه را از شرکت بیمه با تقدیم دادخواست مطالبه نماید و موضوع به هیچ وجه جنبۀ جزایی نخواهد داشت.

نظر اقلیت

به هر صورت طبق مقررات شرکت بیمه مکلف شده در صورت توافق طرفین ظرف ۱۵ روز پس از قطعیت حکم نسبت به پرداخت خسارت زیان‌دیده اقدام نماید. در صورت استنکاف، همان‌طوری که اگر محکوم‌علیه از پرداخت دیه خودداری نماید نسبت به احضار و جلب وی اقدام خواهد شد، چنانچه شرکت بیمه هم از پرداخت مابه‌التفاوت خودداری نماید موضوع از مصادیق موضوع عنوان مجرمانۀ عدم انجام دستورات قضائی است و می‌توان به نماینده یا مدیرعامل شرکت بیمه موضوع را اعلام، در صورت عدم پرداخت با اعلام جرم به دادسرای مربوطه تقاضای رسیدگی به اتهام وی را نمود.

.[۱] نشست قضائی مورخ ۹۲/۱۰/۲۶ استان قم