مطالبه خسارات ناشی از غیراستاندارد بودن خودرو

 مطالبه خسارات ناشی از غیراستاندارد بودن خودرو

اگر مبیع (اتومبیل) به‌صورت کلی باشد و به نحو معیوب تحویل مشتری گردد از آنجایی می‌بایست عرفاً سالم باشد، مشتری حق دارد که تعویض مبیع معیوب را با مبیع سالم تقاضا کند.

شماره دادنامه:۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۰۶۰۱

تاریخ:۱۴/۶/۱۳۹۱

رأی شعبه ۲۱۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران

در خصوص دعوی آقای (م.الف.) به طرفیت شرکت ایران خودرو به خواسته تعویض خودروی پژو روآ به شماره ۱۴۶ ص ۱۱ الف.۳۳ به شماره شاسی ۲۸۵۴۷۴ و مطالبه خسارات ناشی از معیوب و غیر استاندارد بودن آن با احتساب هزینۀ دادرسی، بدین توضیح که یک دستگاه خودروی پژو روآ از شرکت ایران خودرو خریداری و در تاریخ ۲۹/۷/۸۹ تحویل گرفته و به‌موجب تأمین دلیل و فاکتورهای پیوست خودروی مذکور غیراستاندارد بوده و محور عقب خودرو با اتاق آن همخوانی ندارد و همین امر موجب لاستیک سایی و شانه خالی کردن خودرو و عدم کنترل آن و لرزش و زوزه اتاق می‌گردد و بارها به ایران خودرو مراجعه و قطعاتی از خودرو تعویض گردید و ] لیکن [درست نشده است و ایران خودرو توجه ننموده است و حال تقاضای تعویض خودرو و هزینه‌های ناشی از غیر استاندارد بودن خودرو و خواب آن را با احتساب هزینۀ دادرسی اعمّ از ابطال تمبر و کارشناسی را نموده است. سپس دعوی خود را نسبت به خسارات ناشی از غیر استاندارد بودن خودرو را طی لایحه‌ای مسترد نموده است دادگاه در خصوص مطالبه خسارت ناشی از معیوب بودن، نظر به این‌که خواهان طی لایحه‌ای دعوی خود را مسترد نموده است دادگاه در خصوص مطالبه خسارت ناشی از معیوب بودن، نظر به این‌که خواهان طی لایحه‌ای دعوی خود را مسترد نموده است، مستنداً به بند ب ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دعوی را صادر و اعلام می‌دارد و نسبت به تعویض خودرو و نظر به این‌که دادگاه پس از استماع اظهارات طرفین قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر نموده و کارشناس محترم به‌طور مستدل و کتبی و به‌طور صریح اعلام داشته محور عقب خودروی مذکور به میزان ۲ سانتی‌متر به سمت چپ نصب گردیده و این عیب از زمان تحویل خودرو وجود داشته و مؤثر در حرکت خودرو می‌باشد و خودرو تصادف ننموده است و غیر استاندارد بودن خودرو را احراز نموده است و از سوی شرکت ایران خودرو اعتراض شده که از نظر دادگاه ایراد و اعتراض مؤثری صورت نگرفته است و با اوضاع و احوال مغایرتی ندارد. لذا دادگاه مستنداً به ماده ۴۱۴ قانون مدنی نظر به این‌که مبیع کلی بوده نه شخصی و در بیع کلی وظیفه بایع این است که کالای سالم تحویل مشتری دهد نه معیوب و در صورت عیب باید نوع سالم تحویل خریدار بدهد و ]با استناد به[ مواد ۴ و ۳ قانون حمایت از مصرف‌کنندگان حکم به محکومیت خوانده به تحویل یک دستگاه پژو روآ سالم و بدون عیب به خواهان با احتساب هزینۀ دادرسی صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان می‌باشد.

رئیس شعبه ۲۱۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران- مجرد

رأی شعبه ۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

شرکت ایران خودرو (سهامی عام) به طرفیت آقای (م.الف.) نسبت به قسمتی از دادنامه شماره ۱۹۵۰- ۲۸/۱۲/۹۰ شعبه ۲۱۶ دادگاه عمومی (حقوقی) تهران که مشعر است بر محکومیت تجدیدنظرخواه به تحویل یک دستگاه پژو روآ سالم و بدون عیب به خواهان بدوی با احتساب هزینۀ دادرسی با عنایت به این‌که رأی معترض‌عنه بر اساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری که سواری پژو به شماره ۱۴۶ ص ۱۱ الف. ۳۳ را به علت نقص در محور عقب دارای عیب ساختاری شناخته و مسئولیت آن را به عهده کارخانه سازنده دانسته است صادر گردیده لایحه تجدیدنظرخواهی متضمن ایراد مؤثری به این نظریه نیست و تجدیدنظرخواه مکلف بوده یک دستگاه خودروی سالم به آقای (م.الف.) تحویل دهد با وجود نقص فوق‌الذکر و چند مورد مراجعه تجدیدنظرخواه به نمایندگی‌های مجاز شرکت ایران خودرو ایراد مذکور مرتفع نشده است؛ لذا شرکت ایران خودرو در قبال استرداد خودروی معیوب مکلف به تحویل خودروی سالم است، علی‌هذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید می‌نماید. رأی قطعی است.