پرسش: در پرونده‌های تخریب اراضی ملی که تا زمان صدور رأی و یا اجرای دادنامه هنوز رفع تصرف نشده است، آیا این‌گونه جرائم مشمول مرور زمان می‌شود؟

 

پرسش و پاسخ های دعاوی تصرف

%d8%aa%d8%b5%d8%b1%d9%81

 

نظراکثریت

 

هرچند جرم تخریب و تصرف عدوانی اراضی ملی از جرایم آنی است، اما با توجه به اینکه اراضی هنوز در تصرف متهم و تخریب ادامه دارد؛ بنابراین، نمی‌توان به استناد مرور زمان از تعقیب صرف‌نظر کرد؛ لذا دادگاه باید نفیاً یا اثباتاً در ارتباط با موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید.

نظر اقلیت

جرم تخریب و تصرف اراضی ملی از جرایم آنی است و مجازات آن نیز بازدارنده و مشمول مرور زمان می گردد ولی در خصوص جنبه حقوقی قضیه و رفع تصرف دادگاه باید اتخاذ تصمیم نماید و تکلیف قضیه را روشن کند.

نظرکمیسیون نشست قضائی (8)

با توجه به نحوه سؤال مطروحه در صورتی که اراضی ملی شده مورد تخریب قرار گرفته و در تصرف غیر باشد و تا زمان صدور رأی، تصرف غیر قانونی؛ یعنی، تصرف عدوانی ادامه داشته باشد، هرچند موضوع جرم، دارای مجازات بازدارنده است؛ ولی چون تصرف عدوانی از جرائم مستمر می‌باشد، اصولاً مشمول مرور زمان نخواهد شد ضمناً رأی وحدت رویه شماره 659- 7/3/81  هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور که در همین خصوص صادر شده مؤید همین نظر است.