پرسش: خواهان دادخواستی مبتنی بر صدور گواهی عدم امکان سازش، مطالبه مهریه، نفقه و جهیزیه تقدیم نموده است. از آنجا که آدرس خوانده حوزه قضائی شهرستان دیگری است، خواهان مدعی شده چون عقد نکاح در شهرکرد واقع شده مستنداً به ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه شهرکرد صالح به رسیدگی است. با توجه به ‌مراتب فوق آیا دادگستری شهرکرد صلاحیت رسیدگی به دعوای مزبور را دارد یا خیر؟

 
 

کتاب پرسش و پاسخ دعاوی خانواده جلد اول

دعاوی خانواده 1

اتفاق‌نظر
 

نظر اکثریت

اگر صرفاً مطالبه مَهر منقول باشد محل وقوع نکاح مدنظر است و دادگستری شهرکرد می‌تواند رسیدگی کند ولی بحث طلاق مجزا از این قاعده است و محل اقامت خوانده مدنظر است و دادگاه صالح به رسیدگی به دعوای طلاق، همان دادگاهی است که خوانده در آن حوزه قضائی سکونت دارد.

نظر اقلیت

محل اقامت دعوا باید محل سکونت خوانده دعوا باشد و دادگاه صالح به رسیدگی به این دعوا همان دادگاه حوزه قضائی محل سکونت خوانده است نه محل وقوع عقد نکاح.

نظر کمیسیون نشست قضائی (8)

صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دعاوی مربوط برحسب مقررات ماده 11 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب صرفاً محل اقامت خوانده است لیکن اگر زوجین در یک روز دعاوی متعددی به دادگاه‌های مختلف خانواده تقدیم کنند بر طبق مقررات ماده 7 قانون حمایت خانواده مصوب 15/11/1353 (هرگاه زن و شوهر دعاوی ناشی از اختلاف خانوادگی را علیه یکدیگر طرح نمایند دادگاهی که دادخواست مقدم به آن داده شده صلاحیت رسیدگی خواهد داشت). دادگاه حوزه محل اقامت زن صالح به رسیدگی خواهد بود.