مرجع صالح به امر رسیدگی به اعتراض ثالث نسبت به رأی تأیید‌شده در دادگاه استان چنانچه رأی دادگاه بدوی عیناً در دادگاه پژوهش مورد تأیید قرار گیرد، مرجع رسیدگی به اعتراض ثالث کدام‌یک از دو دادگاه خواهد بود؟
با توجه به ماده 519 قانون آئین دادرسی مدنی و ماده 599 قانون اصول محاکمات حقوقی که در ذیل درج می‌گردد:
ماده 519- احکامی که در رسیدگی پژوهش صادر می‌شود قطعی است.
ماده 599- هیچ حکمی از احکام محاکم عدلیه به‌موقع اجرا گذارده نمی‌شود مگر این‌که قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که قانون معین می‌کند از محکمه‌ای که صلاحیت دارد صادر شده باشد.

 

پرسش و پاسخ های دعاوی طاری

%d8%b7%d8%a7%d8%b1%db%8c

در مورد سؤال فوق کمیسیون مشورتی آئین دادرسی مدنی اداره حقوقی در جلسه مورخ 20/5/1344 چنین اظهارنظر کرده است:
مرجع رسیدگی به اعتراض اصلی به حکم دادگاه پژوهش دائر به تأیید رأی دادگاه بدوی، دادگاه پژوهش است؛ زیرا خارج از صلاحیت دادگاه مادون یعنی دادگاه بدوی است که رأی دادگاه مافوق یعنی دادگاه پژوهش را مورد تجدیدنظر قرار دهد و احیاناً آن را لغو کند و اگر هم صلاحیت دادگاه بدوی به الغای رأی خود آن دادگاه محدود دانسته شود و با بقای اعتبار رأی دادگاه پژوهش و قابل‌اجرا بودن آن با توجه به ماده 519 قانون آئین دادرسی مدنی و ماده 599 اصول محاکمات حقوقی غرض اساسی از اعتراض ثالث را تأمین نخواهد کرد؛ لذا رسیدگی به اعتراض فوق با دادگاه پژوهش است و رأی دادگاه پژوهش درباره اعتراض ثالث اعم از این‌که بر رد اعتراض یا الغای حکم بدوی باشد از جمله احکام قابل پژوهش نیست.