پرسش: آیا زوجه مکلف است، در ایام عده، در منزل شوهر یا منزلی که شوهر برای او انتخاب می‌کند، سکونت کند؟

 

کتاب پرسش و پاسخ دعاوی خانواده جلد اول

دعاوی خانواده 1

نظر اکثریت

زن در ایام عده در منزلی باید سکونت کند که هنگام واقع شدن طلاق در آن منزل سکونت داشته است. این مطلب از متون فقه استنباط می‌شود.

 

 

نظر اقلیت

زن باید در خانه‌ای سکونت کند که شوهر برای او تعیین می‌کند، چه در ایام زوجیت چه در زمان عده.

نظر کمیسیون نشست قضائی (5)

 به‌موجب تبصره 4 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، مصوب 1371 مقرر می‌دارد: «در طلاق رجعی گواهی کتبی اسکان زوجه مطلقه در منزل مشترک تا پایان عده الزامی است و در صورت تحقق رجوع، صورت‌جلسه طلاق، ابطال و در صورت عدم رجوع، در مهلت مقرر، صورت‌جلسه طلاق، تکمیل و ثبت می‌شود. صورت‌جلسه تکمیلی طلاق، با امضا زوجین و حکمین و عدلین و سردفتر دفترخانه، معتبر است.» با این ترتیب، تکلیف محل سکونت زوجه در طلاق رجعی روشن و مشخص شده است.

با این حال اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد، با توجه به‌صراحت ماده 1115 قانون مدنی زن می‌تواند مسکن علی‌حده اختیار کند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور، محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر صادر نخواهد کرد.