مجموعه کتاب های قانون آموز

(حقوق جزای عمومی و اختصاصی ،آئین دادرسی کیفری،مدنی،آئین دادرسی مدنی ،حقوق تجارت)

 

 با توجه به در خواست های متعدد عزیزان و دانشجویان در باب کتاب های آموزشی انتشارات چراغ دانش

بر این شد که کتاب های  قانون آموز برای تمامی قوانین اهم را که برای یاد گیری آسان وسریع و هم چنین کم هزینه ترین منابع آموزشی  را در اختیار این دوستان قرار دهد