مجموعه قوانین مالیاتی

 

فهرست کلی

قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴٫ ۷

آیین‌نامه ماده ۳۴ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم. ۱۷۵

آیین‌نامه ماده (۱۰۷) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم. ۱۸۱

آیین‌نامه تبصره (۱) ماده (۱۴۹) قانون مالیات‌های مستقیم. ۱۸۹

قانون مالیات بر ارزش افزوده ۱۹۳

قانون موسوم به تجمیع عوارض.. ۲۲۹

قانون‌ تأمین‌ اجتماعی. ۲۴۳

قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی. ۲۹۵

آیین‌نامه اجرایی تبصره (۵) الحاقی به ماده (۴) ۲۹۹

آیین‌نامه ادامه بیمه به‌طور اختیاری موضوع. ۳۰۷

آیین‌نامه اجرایی قانون‌ الحاق. ۳۱۳

قانون بیمه بیکاری. ۳۱۵

آیین‌نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری. ۳۲۵

 

فهرست جزئی

قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴٫ ۷

باب اول:اشخاص مشمول مالیات.. ۷

باب دوم: مالیات بر دارایی.. ۹

فصل اول: مالیات سالانه املاک.. ۹

فصل دوم: مالیات مستغلات مسکونی خالی.. ۹

فصل سوم: مالیات بر اراضی بایر. ۹

فصل چهارم: مالیات بر ارث.. ۹

فصل‌ پنجم‌- حق‌ تمبر. ۲۱

باب سوم: مالیات بر درآمد. ۲۷

فصل اول‌- مالیات بر درآمد املاک.. ۲۷

فصل دوم‌- مالیات بر درآمد کشاورزی.. ۴۴

فصل سوم- مالیات بر درآمد حقوق. ۴۵

فصل چهارم‌- مالیات بر درآمد مشاغل‌.. ۵۱

فصل پنجم‌- مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی.. ۶۰

فصل ششم‌- مالیات درآمد اتفاقی.. ۷۴

فصل هفتم‌- مالیات بر جمع درآمد ناشی از منابع مختلف.. ۷۷

باب چهارم: در مقررات مختلفه. ۷۸

فصل اول‌- معافیت‌ها ۷۸

فصل دوم‌- هزینههای قابل قبول و استهلاک.. ۱۰۰

فصل سوم‌- قرائن و ضرایب مالیاتی.. ۱۰۹

فصل چهارم‌- مقررات عمومی.. ۱۱۰

فصل پنجم‌- وظایف مؤدیان. ۱۲۶

فصل ششم‌- وظایف اشخاص ثالث.. ۱۲۹

فصل هفتم‌- تشویقات و جرائم مالیاتی.. ۱۳۳

فصل هشتم‌: ابلاغ. ۱۴۰

فصل نهم‌- وصول مالیات.. ۱۴۳

باب پنجم: سازمان تشخیص و مراجع مالیاتی.. ۱۴۸

فصل اول‌- مراجع تشخیص مالیات و وظایف و اختیارات آن‌ها ۱۴۸

فصل دوم- ترتیب رسیدگی.. ۱۵۳

فصل سوم- مرجع حل اختلافات مالیاتی.. ۱۵۶

فصل چهارم- شورایعالی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن. ۱۶۰

فصل پنجم- هیئت عالی انتظامی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن. ۱۶۴

فصل ششم- دادستانی انتظامی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن. ۱۶۵

آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۴ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم. ۱۷۵

آیین‌نامه ماده (۱۰۷) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم. ۱۸۱

آیین‌نامه تبصره (۱) ماده (۱۴۹) قانون مالیات‌های مستقیم. ۱۸۹

قانون مالیات بر ارزش افزوده ۱۹۳

فصل اول – کلیات و تعاریف.. ۱۹۳

فصل دوم – معافیت‌ها ۱۹۶

فصل سوم – مأخذ، نرخ و نحوه محاسبه مالیات.. ۱۹۸

فصل چهارم – وظایف و تکالیف مؤدیان. ۲۰۱

فصل پنجم – سازمان مالیات بر ارزش افزوده و اختیارات آن. ۲۰۴

فصل ششم – سایر مقررات.. ۲۰۹

فصل هفتم – عوارض کالاها و خدمات.. ۲۱۱

فصل هشتم – حقوق ورودی.. ۲۱۵

فصل نهم – سایر مالیات‌ها و عوارض خاص… ۲۱۷

فصل دهم – تکلیف سایر قوانین مرتبط و تاریخ اجرا ۲۲۵

قانون موسوم به تجمیع عوارض.. ۲۲۹

قانون‌ تأمین‌ اجتماعی. ۲۴۳

فصل اول – تعاریف – کلیات.. ۲۴۳

فصل دوم – ارکان – تشکیلات.. ۲۵۰

فصل سوم منابع درآمد – مأخذ احتساب حق بیمه و نحوه وصول آن‌. ۲۵۷

فصل چهارم – مقررات مالی.. ۲۶۷

فصل پنجم – حوادث و بیماری‌ها و بارداری‌ ۲۶۸

فصل ششم – از کار افتادگی.. ۲۷۵

فصل هفتم – بازنشستگی.. ۲۷۸

فصل هشتم – مرگ.. ۲۸۰

فصل نهم – ازدواج و عائله‌مندی‌ ۲۸۳

فصل دهم – مقررات کلی راجع به کمک‌ها ۲۸۴

فصل یازدهم – تخلفات – مقررات کیفری‌.. ۲۸۷

فصل دوازدهم – مقررات مختلف.. ۲۹۱

قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی. ۲۹۵

آیین‌نامه اجرایی تبصره (۵) الحاقی به ماده (۴) ۲۹۹

آیین‌نامه ادامه بیمه به‌طور اختیاری موضوع. ۳۰۷

آیین‌نامه اجرایی قانون‌ الحاق. ۳۱۳

قانون بیمه بیکاری. ۳۱۵

‌سابقه پرداخت حق بیمه حداکثر مدت استفاده از مقرری جمعاً با احتساب دوره‌های قبلی   ۳۱۸

برای مجردین برای متأهلینیا متکفلین.. ۳۱۸

آیین‌نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری. ۳۲۵