ماده ۴۳- در مواردی که حکم خلع‌ید علیه متصرف ملک مشاع به نفع مالک قسمتی از ملک مشاع صادر شده باشد از تمام ملک خلع‌ید می‌شود. ولی تصرف محکوم‌له در ملک خلع‌ید شده مشمول مقررات املاک مشاعی است.

ماده ۵۱- از اموال محکوم‌علیه به میزانی توقیف می‌شود که معادل محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی باشد ولی هرگاه مال معرفی شده ارزش بیشتری داشته و قابل تجزیه نباشد تمام آن توقیف خواهد شد در این صورت اگر مال غیرمنقول باشد مقدار مشاعی از آنکه معادل محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی باشد توقیف می‌گردد.

 

ماده ۱۰۶- مراتب زیر باید در صورت اموال غیرمنقول قید شود:

 

۱- تاریخ و مفاد ورقه اجراییه

۲- محلی که مال غیرمنقول در آنجا واقع است

۳- وصف مال غیرمنقول با ذکر مشخصات ملک و مالک و اینکه ملک مشاع است یا مفروز و اشخاص دیگر نسبت به آن حقی دارند یا نه و اگر حقی دارند چه نوع حقی است و منافع ملک به کسی واگذار شده است یا خیر؟

 

ماده ۱۳۸- در آگهی فروش باید نکات ذیل تصریح شود:

 

۱٫ نام و نام خانوادگی صاحب ملک؛

۲٫ محل وقوع ملک و توصیف اجمالی آن و تعیین این‌که ملک محل سکونت یا کسب و پیشه یا تجارت یا زراعت و غیره است؛

۳٫ تعیین این‌که ملک ثبت شده است یا نه؛

۴٫ تعیین این‌که ملک در اجاره است یا نه و اگر در اجاره است مدت و میزان اجاره؛

۵٫ تصریح به این‌که ملک مشاع است یا مفروز و چه مقدار از آن فروخته می‌شود؛

۶٫ تعیین حقوقی که اشخاص نسبت به آن ملک تحت هر عنوان دارند؛

۷٫ قیمتی که مزایده از آن شروع می‌شود؛

۸٫ ساعت و روز و محل مزایده.

ماده ۱۴۰- هرگاه ملک مشاع باشد فقط سهم محکوم‌علیه به فروش می‌رسد مگر این‌که سایر شرکا فروش تمام ملک را بخواهند در این صورت طلب محکوم‌له و هزینه‌های اجرایی از حصه محکوم‌علیه پرداخت می‌شود.