پرسش: در خصوص ماده 164 قانون آیین دادرسی مدنی اشجار و بنای احداثی در زمین مورد دعوای تصرف عدوانی در چه صورتی باقی می‌ماند؟

 

پرسش و پاسخ های دعاوی تصرف

%d8%aa%d8%b5%d8%b1%d9%81

اتفاق‌نظر

با توجه به‌تصریح ماده، در صورتی که متصرف عدوانی مدعی مالکیت خود بر زمین مورد تصرف باشد اشجار و بنا قلع و قمع نمی‌شوند و وی تا یک ماه پس از اجرای حکم رفع تصرف، مهلت دارد در خصوص مالکیت زمین به دادگاه صلاحیت‌دار دادخواست بدهد.

نظر کمیسیون نشست قضائی (8)

اگر متصرف عدوانی در ملک مورد تصرف، غرس اشجار یا احداث بنا کرده باشد، پس از صدور حکم رفع تصرف عدوانی، اشجار مغروسه و بنای مستحدثه محکوم‌ به قطع و قلع و قمع است، مگر اینکه متصرف عدوانی مدعی مالکیت بشود که در این صورت باید ظرف یک ماه از تاریخ اجرای حکم در خصوص مالکیت خود به دادگاه صلاحیت‌دار مراجعه و بر اثبات مالکیت خویش دلایلی اقامه کند. در این صورت اشجار مغروسه و بنای مستحدثه تا خاتمه صدور رأی نهایی باقی می‌ماند.