پرسش : با توجه به مقررات ماده 690 قانون مجازات اسلامی آیا قطع آب، برق، گاز، تلفن و ..توسط موجر، جرم محسوب شده و قابل مجازات است؟

 

نظر اکثریت

قطع آب، برق، گاز و تلفن و … از طرف موجر مطابق ماده 690 قانون مجازات اسلامی جرم بوده و قابل مجازات است. همان‌طور که از سیاق ماده قانونی فوق الذکر مشخص است مصادیق ذکر شده در آن قانون تمثیلی بوده و حصری نیستند. مطابق قواعد حقوق مدنی مستأجر، مالک منافع است. قطع آب، برق، گاز و …. از طرف موجر مشمول عنوان ایجاد مزاحمت و ممانعت از حق انتفاع می‌باشد.

 

 

پرسش و پاسخ های دعاوی تصرف

%d8%aa%d8%b5%d8%b1%d9%81

نظر اقلیت

قطع آب، برق، گاز، تلفن و … از طرف موجر جنبه کیفری نداشته و از شمول ماده 690 قانون مجازات اسلامی خارج است و صرفاً جنبه حقوقی دارد. با توجه به اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری و با استناد به قسمت اخیر ماده 690 قانون مجازات اسلامی که مقرر داشته: «… یا اقدام به هرگونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور نماید..» قطع آب و برق و … از شمول ماده 690 خارج است و در صورت حدوث چنین مسأله‌ای باید مطابق ماده 168 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی اقدام شود.

نظرکمیسیون نشست قضائی (5) جزائی

با فرض بقای رابطه استیجاری فی مابین موجر و مستأجر چون برابر قواعد حقوقی( قانون مدنی) مستأجر مالک منافع ملک مورد اجاره و متعلقات آن می‌باشد و آب، برق و گاز از متعلقات ملک مورد اجاره محسوب می‌شود، اقدام موجر به قطع آب از مصادیق ماده 690 قانون مجازات اسلامی و دارای وصف جزائی مقید در این قانون است.

با این توضیح که در مورد محل کسب و پیشه اقتضای مدت اجاره، مؤثر در مقام نخواهد بود.