پرسش: قبول طلاق غیابی زوجی که متواری یا مجهول‌المکان است با چه کسی است؟

زنی درخواست طلاق می‌کند با این استدلال که شوهرش مدت‌هاست متواری و مجهول‌المکان است و تمام حق و حقوق خودش را بذل می‌کند، چه کسی باید قبول کند تا طلاق صادر شود؟

 

کتاب پرسش و پاسخ دعاوی خانواده جلد اول

دعاوی خانواده 1

نظر اکثریت

حاکم با احراز عسر و حرج، حکم طلاق را صادر می‌کند و اگر زوجه تمام حق و حقوق را بذل کرد، قبول را مطابق شرط مندرج در عقدنامه که ضمن عقد لازم، زوج به زوجه حق وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر داده است، خودش انجام می‌دهد.

نظر اقلیت

حاکم دادگاه باید به ولایت از زوج متواری، قبول کند و حکم طلاق را به لحاظ احراز عسر و حرج، صادر کند.

نظر کمیسیون نشست قضائی (8)

 گرچه سؤال مطروحه نارسا و مبهم است، چنین به نظر می‌رسد که زوجه به لحاظ متواری شدن و مجهول‌المکان بودن زوج، در عسر و حرج افتاده و با قبول بقای زوج و بذل تمام حق و حقوق خودش درخواست طلاق می‌کند که به این ترتیب و اینکه مورد منصرف از موارد غایب مفقودالاثر است، اشکالی به نظر نمی‌رسد که محکمه با احراز عسر و حرج زوجه و پذیرش درخواست وی اقدام به صدور حکم طلاق نماید.